Sikafloor® 2530 W, Veega lahjendatav kahekomponentne värviline epoksüvärv betoonpõrandatele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 2530 W
on värviline veega lahjendatav kahekomponentne epoksüvaikdispersioon.

Kasutuskohad
Sikafloor 2530 W
kasutatakse betoon- ja tsementsegupõhistel aluspindadel ja valuasfaltidel (valuasfaldid ainult siseruumides) ning puistega kaetud pindade kattelakina.
Sobib pinnetele, mis satuvad kerge kuni keskmise raskusega mehaanilise koormuse alla ja millelt nõutakse head keemilist vastupidavust.
Tüüpilised kasutuskohad on:

 • tööstuse tootmisruumid
 • laohooned
 • sõidukite hoiuruumid
 • toiduainetööstus
 • elektroonikatööstus
 • näituseruumid
 • garaažid

Omadused

 • Hõlbus kasutada
 • Hea keemiline ja mehaaniline vastupidavus
 • Laseb läbi veeauru -> võimaldab alla jääval betoonkonstruktsioonil kuivada.
 • Kiiresti kõvenev.
 • Veega vedeldatav
 • Värvisegu kasutusaja lõppemine on täheldatav muutumisega geelisarnaseks.
 • Ei sisalda lahusteid.
 • Keskkonnasäästlik 

Pindamismeetodid
mitmesugustele aluspindadele/mõjutustele
Sikafloor 2530 W pindamisviisid mitmesugustele aluspindadele/mõjutustele

Alus Tavalised tingimused Rasked tingimused
Normaalne alus
(mingil määral poorne, nt. tavaline lihvitud betoonpõrand)
1 x Sikafloor 2530 W
(lahjendatakse 5% veega)
        +
1-2 x Sikafloor 2530 W
1 x Sikafloor 156
+
2 x Sikafloor 2530 W
Tugev alus
(tihe, poorideta)
1 x Sikafloor 156
+
1-2 x Sikafloor 2530 W
 x Sikafloor 156
+
2 x Sikafloor 2530 W
Poorne alus
(tugevasti poorne, mulliline)
1 x Sikafloor 156
+
1-2 x Sikafloor 2530 W
1 x Sikafloor 156
+
2 x Sikafloor 2530 W

Tavalisel aluspinnal ja kergest normaalse mõjutuseni ei ole vaja kasutada erilist krunti, vaid krundikihiks piisab 5% veega lahjendatud ainest Sikafloor 2530 W.
Kui esitatakse erinõudeid pinde välimusele, on vajalik teha krundikiht ja 2 x pindamiskiht. 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev (survetugevus vähemalt 25 N/mm²). Pind peab olema tasane, veidi kare, tihe, kuiv ja vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest aine-test. Aluse nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Pinna ettevalmistami-seks võib kasutada nt. mehaanilist lihvimist või happega peitsimist. 

Segamine
Segada esmalt komponenti A eraldi madalate pööretega trellseguriga (300-400 p/min). Lisada siis komponent B (kõvendi) ja segada põhjalikult vähemalt 3 minuti jooksul.

Pealekandmine
Kui Sikafloor 2530 W kantakse peale krundikihina, tuleb seda teha tugevasti harja-tes või pintsliga, et saavutada aluse ühtlane niiskumine. Hilisemaid laotuskihte võib teha mohäärrulliga rullides.
Pinde ebaühtlane jagunemine ja kihipaksuse vahelduvus põhjustavad värvi- ja läikeerinevusi.
Tähelepanu! Pealekandmise ja kuivamise tuleb tagada piisav ventilatsioon (eriti temperatuuril alla +13 °C). Ebapiisav õhuvahetus põhjustab ebaühtlast kuivamist/kõvenemist, mis võib muuta pinna lõplikku läiget ja värvi.

Tööriistade puhastamine
Seebiveega. Kõvenenud jäägid eemaldatakse mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Valmis pinde matistumise aste oleneb keskkonnast ja aluspinna krobelisusest.

Tehnilised andmed
Toode
Vesiemulsioonne epoksüvaigupõhine kahekomponentne põrandapinne.

Värvus
Helehall RAL 7032, beež RAL 1015, roostepunane RAL 3009, roheline RAL 6011

Tihedus
1,22 kg/l (komponendid A+B koos)

Kuivainesisaldus
Umbes 55% (DIN 53 216)

Kulumiskindlus
65 mg (14 ööpäeva, +23 °C, DIN 53 109, Taber Abraser)

Temperatuuritaluvus
Kuiva soojust kuni +100 °C. Niisket soojust ja kuuma vett lühiajaliselt kuni umbes +80 °C (auruga pesemine on võimalik).

Keemiline vastupidavus
Talub keedusoolalahust, ammooniumsulfaati (10%), kaltsiumkloriidi (10%), naatronleelist (50%), ammoniaaki (5%), glütseriini, bensiini, mineraalõli, desinfitseerimisaineid, puuviljamahla, vett jms.

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus (alus ja õhk)
+10 °C…+30 °C (siiski vähemalt 3 °C kastepunktist kõrgemal).
Maksimaalne suhteline õhuniiskus 75%.

Segamisvahekord
Massiosades: A : B = 70 : 30
Mahuosades: A : B = 2 : 1

Kulunorm
Sikafloor 2530 W:

Betooni- ja tsementsegupinnad:
0,2-0,3 kg/m² töötlemiskorra kohta. Ilma krundita otlevatele pindadele lisatakse 1. kihi korral 5% vett. Kuivkelme paksus 2. töötlemiskorra korral 200-300 μm.
Puistepinded:
umbes 0,4-0,6 kg/m² Kulunorm võib erineda vastavalt puisteliiva terasuurusele.
Sikafloor 156: 0,3-0,4 kg/m²

Töötlemisaeg
Sikafloor 2530 W
ja Sikafloor 156 töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

  +10°C +20°C +30°C
Sikafloor 156 60 min 30 min 15 min
Sikafloor 2530 W 2-2,5 tundi 1,5-2 tundi 0,5-1 tundi

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 2530 W ja Sikafloor 156 ooteajad erinevate kihtide vahel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 156 minimaalne
maksimaalne
24 tundi
6 ööpäeva
12 tundi
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
Sikafloor 2530 W minimaalne
maksimaalne
2 ööpäeva
7 ööpäeva
15 tundi
5 ööpäeva
10 tundi
3 ööpäeva
Õhu suhtelisel niiskusel 75% pikenevad Sikafloor 2530 W ooteajad 24 tunnile. 

Kõvenemisajad
Sikafloor 2530 W
kõvenemisajad:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Jalakäijate liiklus 2 ööpäeva 15 tundi 10 tundi
Normaalkoormus 5 ööpäeva 3 ööpäeva 2 ööpäeva
Raske koormus 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pakend
6 ja 18 kg (eeldoseeritud pakend sisaldab komponendid A+B)

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 18 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5 °C…+25 °C . Kaitsta külmumise eest.

Hooldamine
Vajadusel remonditakse Sikafloor 2530 W ainega Sikafloor 2530 W pärast pinna hoolikat puhastamist ja lihvimist.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. 

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee