Sikafloor 410, UV-kindel värvitu kattelakk (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 410
on siidjasmatt, ühekomponentne õhuniiskuse mõjul kõvenev lahustipõhine polüuretaankattelakk.

Kasutuskohad
Värvitu ja püsiv kattelakk Sikafloor 400 Elastic pinnetele

 • Rõdudele
 • Kõnniteedele.
 • Terrassidele
 • Värviliste helveste peale kaitseks määrdumise eest.
 • Sobib kasutamiseks ka pinna karestamisel.
 • Ainult välistingimustes kasutamiseks.

Omadused

 • UV-kindel.
 • Head ilmastikukindluse omadused
 • Kergesti töödeldav.
 • Kulumiskindel
 • Elastne

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Alus
Alus peab olema piisavalt tugev ja kuiv, kindel, terve ja puhas ning seal ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte (nt. tsemendipiima või vormimääret).
Pinnatud pind
Pindadelt, millele on puistatud värvilisi helbeid, harjatakse liigsed värvilised helbed ära kõva harjaga. Pinnad puhastatakse tööstusliku imuriga.

Pealekandmine
Segatud massi rullitakse lühikesekarvalise rulliga ettevaatlikult.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Siidjasmatt ühekomponentne õhuniiskuse mõjul kõvenev lahustipõhine polüüretaankattelakk.

Värvus
Värvitu siidjasmatt. Orgaanilised ained, nagu lehed, vein või kohv, võivad põhjustada värvumist pindel seda ennast nõrgendamata.

Tihedus
1,0 kg/l (+20 °C)

Kuivainesisaldus
61% (arvutuslik)

Tõmbetugevus
27 N/mm² (+23 °C / 50% RH)

Katkevenivus
300% (+23 °C / 50% RH)

Kulunorm
Pinnates Sikafloor 400 Elastic peale
Sikafloor 410, umbes 0,15 kg/m²
Värviliste helvestega või liivaga karestatud Sikafloor 400 Elastic peale soovitatak-e kanda kaks kihti Sikafloor 410 mattlakki.
Krobelist pinda tehes
Segatakse 10-30 g kvartsliiva terasuurusega 0,1-0,3 mm 1 liitri Sikafloor 410 kohta.

Vastupidavus kemikaalidele
Talub olmes kasutatavaid puhastusaineid, siiski mitte abrasiive.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Töötlemisaeg
Sikafloor 410
töötlemisaeg (suhteline niiskus 75%)

Temperatuur: + 10 °C + 20 °C + 30 °C
Töötlemisaeg: u. 90 min u. 60 min u. 45 min

Ooteajad töötluskordade vahel
Ooteajad erinevate kihtide vahel: 

Toode + 10 °C + 20 °C + 30 °C
Sikafloor 400 Elastic peale
Sikafloor 410 minimaalne
maksimaalne
24 tundi
5 ööp.
8 tundi
3 ööp.
u. 5 tundi
2 ööp.
Sikafloor 410 minimaalne
maksimaalne
24 tundi
5 ööp.
8 tundi
3 ööp.
u. 5 tundi
2 ööp.

Kuivamisajad
Sikafloor 410
kuivamisajad:

Toode + 10 °C + 20°C + 30 °C
Käimist taluv 1 ööp. 8 tundi 5 tundi
Kerge koormus 3 ööp. 1 ööp. 18 tundi
Täielikult kõvenenud 7 ööp. 7 ööp. 5 ööp.

Pakend
3 l anum

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 6 kuud.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis 

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass
Klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid. Sisaldab: Alifaatne polüisotsüanaat ja ksüleen. Kahjulik. Süttiv. Sissehingatuna ja nahale sattumise korral tervisele kahjulik. Ärritab nahka. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjutusi veekogudele. Vältida aine sattumist nahale. Kasutada sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid. Tagada piisav ventilatsioon.

Mürgisus
Vt. tooteohutuskaart.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee