Sikafloor® 400 Elastic, UV-kindel, elastne polüuretaanelastomeerpinnakate rõdupõrandatele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 400 Elastic
on vähese lahustisisaldusega ühekomponentne õhuniiskuse mõjul kõvenev siidmatt polüuretaanelastomeerpinnakate.

Kasutuskohad
UV-kindel, tihendav, pragusid sildav põrandapinne. Sobib betooni- ja tsementsegupinnaga põrandatele:

 • rõdupõrandad
 • terrassid
 • avarõdud
 • ventilaatoriruumid
 • kiviplaatide katteks
 • vanade põrandapinnakatete peale.

Omadused

 • Tihendav ja vettpidav.
 • Elastne ja pragusid sildav
 • UV-kindel, ei kolletu => ei vaja erilist kaitsevärvi.
 • Eesti ilmastikuolusid taluv, vastupidav temperatuurivaheldusele.
 • Kulutamiskindel.
 • Sile pind on siidselt helkiv matt.

Pindamismeetodid rõdud, terrassid ja avarõdud
Kruntimine
Betoon- ja tsementsegualuspinnad ja ka muud mineraalsed aluspinnad.
Sikafloor 156 umbes 0,3-0,5 kg/m² olenevalt karedusest ja imamisvõimest.
Plaatkate, glasuurimata või glasuur eemaldatud:
eelniisutatakse enne ületasandamist tasandusseguga SikaTop 120 või
Sikagard-720 EpoCem.

Tasandamine
Betoon- ja tsementsegualuspinnad ja ka muud mineraalsed aluspinnad.
Õhukesed tasanduskihid kuni 2 mm kareduse korral tasandusseguga, mida tehakse ainest Sikafloor 156, lisades 0,1-0,3 mm kvartsliiva segu vahekorras 1:1. Kui põrandas on üle 2 mm krobelisust, tasandatakse see üle tasandusseguga SikaTop 120 või Sikagard 720 EpoCem.
Plaatkate, glasuurimata või glasuur eemaldatud (liivapritsiga või lihvitud):
2 x tasandussegu SikaTop 120 või Sikagard-720 EpoCem.

Pindamine
Rõhtpinnad:
Sikafloor 400 Elastic 1,2-1,5 kg/m².
Pragude sillatavus saavutatakse VTT uurimusselgituse nr. RTE1160/03 kohaselt kuluga 1,5kg/m².

Püstsuunas ja üle 4% kaldega pinnad:
Sikafloor 400 Elastic 1,0-1,2 kg/m² + 1,5-2% Extender T

Sikafloor 400 Elastic pinnale võib soovi korral puistata
Sikafloor-Colourships värvilisi helbeid.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev. Aluspind peab olema tasane, kerge krobelisusega, tihe, kuiv ja vaba mustusest, prahist ja liivast. Nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm2.
Naket nõrgendavad ja ebapiisava tugevusega kihid (nt. tsemendipiim või vormimääre) tuleb eemaldada liivapritsiga või freesimisega. Samal viisil tuleb eemaldada keraamiliste plaatide glasuur või õliga saastatud kihid. Väikesed alad võib puhastada teemantlihvkettaga. Vanad pinded tuleb kindlustada kogemuslikult (nake aluspinnaga ja vana ning uue pinde ühtesobivus), puhastada ja mehaaniliselt karestada (nt. lihvida).
Sikafloor 400 Elastic alla tuleb krunt Sikafloor 156, mis peab olema kõvenenud nakkekuivaks enne Sikafloor 400 Elastic pealekandmist.

Segamine
Enne pealekandmist segatakse Sikafloor 400 Elastic läbi ühtlaseks trellseguriga (u. 300-400 p/min). Pealekandmisviisist olenevalt võib lisada vedeldit C, maksimaalselt 3%

Pealekandmine

 • Siluriga.
 • Mohäärrulliga või sarnasega.
 • Kummisiluriga või siledaservalise terassiluriga (järeltöötlemine rulliga).

Sikafloor 400 Elastic ei tohi peale kanda pritsimisega.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tähelepanu!

 • Suletud ruumis või ventilatsiooni mittetöötamisel tuleb arvestada lenduvate aineosakeste poolt põhjustatava lõhnasaastega.
 • Väljas töötades tuleb tööalaga piirnevad aknad ja uksed hoida töötamise ja kuivamise ajal suletuna.
 • Värskeid pindu kaitsta vihma ja prahi (nt. puuseemnete jm.) eest, mis võib lõpptulemuse ära rikkuda.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne polüuretaankate, väike lahustisisaldus, kõveneb niiskuse mõjul.

Värvused
Laokaubana hall RAL 7032, siidse läikega matt. Muude värvitoonide kohta küsida Sika tehnilisest teenistusest. Muude värvitoonide tarneaeg on umbes 3-5 ööpäeva tavalisest pikem toonimise tõttu. Sikafloor 400 Elastic pinnale võib puistata värvilisi helbeid.

Tihedus
1,6 kg/l vedelikuna (DIN 52317)

Kuivainesisaldus
87,5 massi% (arvutuslik) ja 77,0 mahu%.

Kulumiskindlus
30 mg (7 ööpäeva, +23 °C, DIN 53109, Taber Abraser test)

Keemiline vastupidavus
Vastupidav kütteõli, jäätõrjesoolade, happeliste ja leeliseste puhastusainete suhtes. Vein, kohv, puulehed, lilleõied jne. võivad põhjustada värvimuutusi.

Katkevenivus
320% (7 ööpäeva, +23 °C, DIN 53504)

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Ooteajad töötluskordade vahel
Ooteajad erinevate kihtide vahel:

Toode + 10°C + 20 °C + 30 °C
Sikagard-720 EpoCem tasandussegu minimaalne 3 ööp. 1 ööp. 1 ööp.
SikaTop 120 tasandussegu minimaalne >7 ööp >5 ööp. >5 ööp.
Sikafloor 156 krunt minimaalne
maksimaalne
36 tundi
6 ööp.
24 tundi
4 ööp.
12 tundi
2 ööp.
Sikafloor 400 Elastic minimaalne 1 ööp. 6-8 tundi 5-6 tundi

Kuivamisajad
Sikafloor 400 Elastic
kõveneb ja moodustab pindkelme eriti kiiresti kõrge temperatuuri ja suure õhuniiskuse domineerides. Avatud anumas olevat toodet tuleb kasutada kiiresti, sest tootele moodustub pindkelme 1-2 tunni jooksul.
Sikafloor 400 Elastic kuivamisajad (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Koormus: Kuivamisaeg:
Talub sademeid 5 tundi
Käimist taluv 5-7 tundi
Mehaaniliselt täielikult koormatav 7 ööp.

Hooldusvärvimine
Sikafloor 400 Elastic
saab pinnata ainega Sikafloor 400 Elastic. Täpsemad juhised Sika tehniliselt teenistuselt.

Pakend
6 kg ja 18 anumad

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 6 kuud. Avatud pakendites olev materjal tuleb kohe ära tarvitada.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis

Katsearuanded
• VTT nr. RTE1160/03, 24.3.2003, pragunemiskindlus ja külmutus-sulatuskatse mõju nakkele
• ZTV SIB 90 TL/TP-OS F : A 2357/F4

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid. Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Kahjulik, süttiv. Allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Vältida gaasi/auru sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Allergilisi reaktsioone võib täheldada ülitundlikel inimestel.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee