Sikafloor® 390, Keemiliselt vastupidav, elastne painduv epoksüpinnakate (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Isetasanduv elastne kahekomponentne epoksüvaikpinnakate, millel on hea keemiline vastupidavus. Lahustivaba.

Kasutuskohad
Betooni- ja tsemendisegupindadele.

  • Lao- ja töötlemisruumid, milles on veega uputamise oht märgade vesialusel materjalide tõttu.
  • Tehniline pinne pragunemisohus olevatele pindadele, millel on keemiline koormus.
    Põlevate vedelike ladustamisel tuleb kasutada Sikafloor 390 AS pinneakatet.

Omadused

  • Hea keemiline vastupidavus
  • Elastne, painduv epoksükate
  • Suur pragude sildamisvõime
  • Vedelikutihe, veetihe
  • Tõstukiga ülesõidetav
  • Lahustivaba.

Pindamisviisid materja- Sikafloor 390 pindamisviisid ja materjalikulu

  Sisepinnad Välispinnad / pinnad, mis vettivad taustapinnast tuleva veega
Rõhtpinnad Kruntimine:
Sikafloor 156 kulunorm: 0,3-0,5 kg/m²
Pindamine:
Sikafloor 390
Kulunorm: 2,5km/m²
Sikafloor Epo Cem Modul kulunorm: 0,2-0,4 kg/m² Ajutine niiskustõke: Sikafloor-81 EpoCem kulunorm: 4,5-6,0 kg/m²
Pindamine: Sikafloor 156 kulunorm: 0,3kg/m²
Sikafloor 390 kulunorm: 2,5km/m² 
Kald- ja püstpinnad Kruntimine:
Sikafloor 156 kulunorm: 0,3-0,5 kg/m²
Pindamine
2 x Sikafloor 390 plus 2,5-4% Extender T
Kulunorm: 1,25kg/m²
kihi kohta
Ajutine niiskustõke: Sikagard-720 EpoCem kulunorm: 4,5-6,0 kg/m²  Pindamine: 2 x Sikafloor 390 pluss 2,5-4 % Exte kulunorm: 1,25 kg/m² kihi kohta  

Sikafloor 390 materjali kulunorm kihi 1 mm paksuse kohta: 1,6 kg/m²

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev (minimaalne survetugevus K25), kuiv, puhas, õli- ja määrdevaba. Eeltöötlus ja tasandamine vastavalt aluspinna kvaliteedile. Nakketugevus minimaalselt 1,5 N/mm² Krunditud pinnad tuleb puhastada mustusest. Lahtine liiv tuleb ära pühkida.

Segamine
Segada komponent A seguriga läbi enne komponendi B lisamist. Sega omavahel komponendid A ja B õiges segamisvahekorras aeglaste pööretega trellseguriga (u. 300-400 p/min). Segamine peab kestma vähemalt 3 minutit ja segamise võib lõpetada, kui segu on homogeenne. Valmissegu valatakse puhtasse anumasse ja segatakse veel lühikest aega, et tagada täielik segunemine.

Pealekandmine
Rõhtsatele pindadele valatakse Sikafloor 390 anumast ja laotatakse siledaservalise või hammassiluriga soovitud kihipaksuseni, mis rullitakse ogarulliga õhumullid välja.
Kald- ja püstpindadel on ainele Sikafloor 390 lisatud Extender Tja pealekandmine tehakse siluriga kaks korda. 

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Isetasanduv elastne kahekomponentne epoksüvaikpinnakate, millel on hea keemiline vastupidavus. Lahustivaba.

Värvus
Helehall, umbes RAL 7035, 7032.
Erinevaid värve on saadaval peaaegu kõigis värvitoonides 25 kg anumates (RAL-värvid).
Võimalikud mõningad toonierinevused. UV-kiirguse ja ilmastikuolude mõjutuse all ei ole epoksüvaigud tavaliselt värvuspüsivad.

Tihedus
1,6 kg/l (DIN 52317)

Pragude sildamise võime
0,2 mm (2 aastat, ZG)

Hõõrumiskindlus
75 mg (Abrieb Taber Abraser CS 10/100/1000, 8 ööpäeva, +23 °C, suhteline niis-kus 50%, DIN 53109)

Shore D kõvadus
60 (14 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53505)

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Segamisvahekord
Komponent A : 85 massiosa
Komponent B : 15 massiosa

Töötlemisaeg
Sikafloor 390
töötlemisaeg erinevatel temperatuuridel:

Temperatuur: +10 °C +20 °C +30 °C
Töötlemisaeg: u. 2 tundi u. 60 min u. 30 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 390
pindamisviiside ooteajad erinevate kihtide vahel: 

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 156 min
                         max
1 ööpäev
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
u. 5 tundi
1 ööpäev
Sikafloor-81 EpoCem min
                                        max
2 ööpäeva
5 ööpäeva
1 ööpäev
4 ööpäeva
1 ööpäeva
3 ööpäev
Sikagard-720 EpoCem min
                                           max
1 ööpäev
5 ööpäeva
20 tundi
4 ööpäeva
14 tundi
3 ööpäeva
Sikafloor 390 min
                         max
1 ööpäev
2 ööpäeva
12 tundi
1 ööpäev
6 tundi
12 tundi

Kõvenemisaeg
Sikafloor 390
kõvenemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur +10°C +20°C +30°C
Jalakäijate liiklus 2 ööp. 1 ööp. 18 tundi
Kerge koormus 5 ööp. 3 ööp. 2 ööp.
Täielikult kõvenenud 7 ööp. 7 ööp. 5 ööp.

Sikafloor 390 peale võib sõita õhkrehvidega kahveltõstukiga 2 nädalase kõvenemise järel ja tõstekäruga 3 nädalase kõvenemise järel.

Pinnatavus
Sikafloor 390
on pinnatav ainega Sikafloor 390 pärast hoolikat jugapuhastust või lihvimist.

Pakend
25 kg vaat

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 2 aastat.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas laos, kaitstuna külmumise eest.

Katsearuanded
Füsioloogiliselt ohutu.

Keemiline vastupidavus
Sikafloor 390
keemiline vastupidavus:

Testitav aine 1 ööpäev  3 ööpäeva  7 ööpäeva  42 ööpäeva 
Bensiin
Reaktiivmootorikütus
Kütteõli / diislikütus / kasutamata mootori- ja määrdeõli
Kõik süsivesinikud (v.a. benseen) / kasutatud mootori- ja määrdeõlid
Alkoholid (max 48% metanooli) / glükooleeter
Alifaatsed ja aromaatsed halogeensüsivesinikud ≥ C2
Estrid ja ketoonid A/D  B/D 

A/D 

Alifaatsed aldehüüdid
Orgaaniliste hapete vesilahused (kuni 10%)
Mineraalhapped (kuni 20%) A/D  A/D 
Anorgaanilised leelised
Anorgaaniliste mitteoksiidsete soolade vesilahused (pH 6-8)
Amiinid ja nende soolad
Orgaaniliste tensiidide vesilahused A/D  B/D 
Fluorvesinikhape, 50% A/D  B/D 
Piimhape, 80% A/D  A/D  A/D  B/D 
Soolhape, 37% A/D  A/D  A/D  A/D 
Lämmastikhape, 30% A/D  A/D  A/D  B/D 
Lämmastikhape, 40% A/D  B/D 
Väävelhape, 60% A/D  A/D  A/D  B/D 
Väävelhape, 96% B/D 
Fosforhape, 85% A/D  A/D  A/D  A/D 

A = on vastupidav pikaajalisele mõjutamisele, B = on vastupidav lühiajalisele mõjutamisele, C = ei ole vastupidav, D = on vastupidav, kuid pindes tekivad värvuse muutused. Muude ainete suhtes keemilise vastupidavuse kohta palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega.

Lisaks talub Sikafloor 390 ammoniaagilahust (35%), kroomhapet (50%), naatriumhüpokloritilahust (13%) ja väävelhapet (70%).

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustu-seta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval. 

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee