Sikafloor® 381, Keemiliselt eriti vastupidav epoksüpinnakate (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Lahustivaba, epoksüvaikude baasil isetasanduv kahekomponentne, keemiliselt ja mehaaniliselt eriti vastupidav kate tööstushoonete põrandatele.

Kasutuskohad
Sikafloor 381 võib kasutada betoon- ja tsementi sisaldavatel alustel sellistel objektidel, kus pinnakattelt nõutakse eriti suurt mehaanilist ja keemilist vastupidavust. Tüüpilised kasutuskohad on tööstushooned ja mitmesugused laod, nt:

  • keemiatööstuse tsehhid/laod
  • ekspediitorfirmad
  • toiduainetööstus
  • metallitööstuse mitmesugused tootmis- ja laoruumid
  • tselluloosi- ja paberitööstus

Omadused

  • Suurepärane vastupidavus keemilisele koormusele
  • Eriti tihe
  • Kiire kõvenemine
  • Väga suur survetugevus, 1 ööpäeva järel (> 80 N/mm2)
  • Lahustivaba.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonipind peab olema kuiv (aluspinna niiskus maksimaalselt 4 massi%), tasane ja tugev, vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Alusebetooni survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm2 ja nakketugevus vähemalt 1,5 N/mm2. Pinna ettevalmistamiseks võib kasutada nt. mehaanilist lihvimist/freesimist või pritspuhastust.

Segamine
Segada alguses komponent A eraldi väikeste pööretega trellseguriga (300-400 p/min), siis lisada komponent B (kõvendi) ja segada hoolikalt vähemalt 3 minutit. Lisada seejärel kvartsliiv ja segada lühidalt uuesti.

Kruntimine
Tavalistel aluspindadel: 1 x rullimine
Eriti poorsete aluspindade korral: 2 x rullimine 

Pealekandmine
Valmissegatud Sikafloor 381 (komponendid A+B) ja kvartsliiva segu kantakse kõvenenud krundi peale soovitud kihipaksusega siluriga ja rullitakse üle ogarulliga segamisel moodustunud õhumullide eemaldamiseks.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne lahustivaba epoksüvaigupõhine isetasanduv põrandapinne

Värvus
Hall RAL 7032, tellimisel saadaval mitmeid RAL värvitoone.

Tihedus
1,6 kg/l (DIN 53217)

Kuivainesisaldus
Umbes 100% (DIN 53216)

Survetugevus
≥ 80 N/mm² (24 tundi, +23 °C, suhteline niiskus 50%, EN 196-1)

Paindetugevus
≥ 55 N/mm² (24 tundi, +23 °C, suhteline niiskus 50%, EN 196-1)

Tõmbetugevus
≥ 45 N/mm² (24 tundi, +23 °C, suhteline niiskus 50%, EN 53455-1)

Temperatuuritaluvus
Pidev soojus +50 °C, lühiajaliselt +120 °C

Hooldamine
Vajadusel võib Sikafloor 381 pinda ka parandada ainega Sikafloor 381. Kahjustunud pinda tuleb enne parandamist lihvida või liivapritsiga töödelda.

Kasutustemperatuur ja suhteline  niiskus.
Minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C (siiski vähemalt +3 °C kõrgemal kaste-punktist). Maksimaalne suhteline õhuniiskus 85%.

Segamisvahekord
A : B = 90 : 10 massiosadena
Ainele Sikafloor 381 lisatakse kvartsliiva (0,1-0,3) vastavalt olukorrale:

Aluspinna temperatuur: Segamisvahekord:
10 °C…15 °C ilma liivata
15 °C…20 °C 1 osa Sikafloor 381 : 0,1 osa liiva
üle 20 °C 1 osa Sikafloor 381 : 0,2 osa liiva

Töötlemisaeg
Sikafloor 381
töötlemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur: +10 °C +20 °C +30 °C
Töötlemisaeg: 60 min 30 min 15 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 381 ooteajad erinevate kihtide vahel erinevatel temperatuuridel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 156
minimaalne
maksimaalne
24 tundi
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
5 tundi
1 ööpäev
Sikafloor 381
minimaalne
maksimaalne
24 tundi
2 ööpäeva
12 tundi
1 ööpäev
6 tundi
12 tundi

Kulunorm
Sikafloor 156: 1 x rullimine, kulunorm 0,2-0,3 kg/m²
Sikafloor 381 ilma liivata, kulunorm 1,6 kg/m² 1 mm paksuse kihi kohta
Segamisvahekorra juures 1 osa Sikafloor 381 : 0,2 osa liiva, kulunorm 1,8 kg/m² 1 mm paksuse kihi kohta.

Pakend
10 kg ja 25 kg (eelannustatud pakendid komponendid A+B kokku)

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5 °C…+25 °C .

Katsearuanded
Certificate of Conformity reg.no. 10189 U 96, ISEGA Aschaffenburg (1996)

Vastupidavus ööpäevades 1 öö-
päev 
3 öö-
päeva 
28 öö-
päeva 
  1 öö-
päev 
3 öö-
päeva 
28 öö-
päeva 
Happed OK  OK  OK  Leelised, soolalahused, vesi OK  OK  OK 
Soolhape, 2% OK  OK  OK  Pesuainelahus, 2,5%
 
OK  OK  OK 
Soolhape, 5% OK  OK  OK  Kraanivesi  OK  OK  OK 
Soolhape, 10% OK  OK  OK  Destilleeritud vesi  OK  OK  OK 
Soolhape, 30% OK  OK  OK  Merevesi  OK  OK  OK 
Väävelhape, 50% OK  OK  OK  Soodalahus, 2%  OK  OK  OK 
Väävelhape, 80% OK  OK  OK  Soodalahus, 5%  OK  OK  OK 
Lämmastikhape, 5% OK  OK  OK  Soodalahus, 10%  OK  OK  OK 
Lämmastikhape,10% OK  OK  OK  Soodalahus, 50%  OK  OK  OK 
Lämmastikhape,20% OK  OK  ----  Ammoniaak, 5%  OK  OK  OK 
Fosforhape, 10% OK  OK  OK  Naatriumilahus, 5%  OK  OK  OK 
Fluorvesinikhape,5% OK  OK  ----  Soolalahus, 3%  OK  OK  OK 
Äädikhape, 1% OK  OK  OK  Soolalahus, 10%  OK  OK  OK 
Äädikhape, 5% OK  OK  OK  Ammooniumkloriid, 10%  OK  OK  OK 

Äädikhape, 10%

OK  OK  OK  Ammooniumsulfaat,10%  OK  OK  OK 
Silohape DLG OK  OK  OK  Naatriumhüdrokloriid,5% OK  OK  OK 
Sidrunhape, 10%  OK  OK  OK  Alumiiniumsulfaat, 15% OK  OK  OK 
Viinhape, 10%  OK  OK  OK  Alumiiniumsulfaat, 25%  OK  OK  OK 
Piimhape, 5%  OK  OK  OK  Kaltsiumkloriid, 10%  OK  OK  OK 

Õlihape 

OK  OK  OK  Süsiniktetrakloriid  OK  OK  OK 
Õlid, muud ained:        Lahustid, kütused:       
Raud(III) kloriid, 40%  OK  OK  OK  Metanool  OK  OK  OK 
Glütseriin  OK  OK  OK  Etanool  OK  OK  OK 
Lakibensiin  OK  OK  OK  Etanool, 30%  OK  OK  OK 
Petrooleum  OK  OK  OK  Butanool  OK  OK  OK 
Kütteõli/diislikütus  OK  OK  OK  Etüüleeter  OK  OK  OK 
Mineraalõli  OK  OK  OK  Etüülatsetaat  OK  OK  OK 
Linaseemneõli  OK  OK  OK  Tsükloheksaan  OK  OK  OK 
Riitsinusõli  OK  OK  OK  Atsetoon  OK  OK  OK 
Vesinikülihapend, 5%  OK  OK  OK  Triklooreteen  OK  OK  OK 
Desinfitseerimisaine  OK  OK  OK  Kloortolueen  OK  OK  OK 
Õlu  OK  OK  OK  Ksüleen  OK  OK  OK 
Vein  OK  OK  OK  Bensiin  OK  OK  OK 
Puuviljamahl  OK  OK  OK  4 tärni bensiin  OK  OK  OK 
Kohv  OK  OK  OK         
Kustutatud lubi  OK  OK  OK         

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid. Kasutada kaitseprille. 

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusTEABE ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarne-tes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee