Sikafloor® 357 N, Kahekomponentne elastne ilmastikukindel polüuretaankaitsevärv (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 357 N
on kahekomponentne polüuretaanvärv.

Kasutuskohad
Polüuretaanvärvi Sikafloor 357 N kasutatakse:

 • ilmastiku-, UV- ja kulumiskindla kaitsevärvina elastsete polüuretaanpinnete peale (näiteks Sikafloor 325)
 • nõudlike pindade värvimiseks. Tavalisemad kasutuskohad on näiteks klaasitud rõdude põrandad.

Omadused

 • Kantakse peale maalrirulliga.
 • Elastne.
 • Talub Eesti ilmastikuolusid ja UV-kiirgust.
 • Ei muutu kollaseks.
 • Sisaldab lahusteid.
 • Talub mehaanilist kulumist
 • Talub soolalahuseid, õlisid, puhastusaineid, õlut ja veine.
 • Ei talu pikaajaliselt anorgaanilisi ja orgaanilisi happeid ja lahusteid, kütuseid või
 • hüdrovedelikke.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema tugev (survetugevus > 25-30 N/mm², nakketugevus > 1,5 N/mm²), kuiv (niiskusesisaldus < 4%) ja puhas tolmust, mustusest, tsemendipiimast, õlidest ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Vanad värvikihid peab täielikult eemaldama (100%) nt. liivapritsiga või teemantkettaga lihvides. Kui põrand on pärast värvi eemaldamist ebatasane ja auklik, tuleb see enne krundi pealekandmist tasandada tasandusseguga, nt. Sikagard-720 EpoCem või SikaTop 120. Krundi ja liiva seguga saab siluda ainult väga väikesi ebatasasusi. Vt ka SikaTop 120, Sikagard-720 EpoCem ja Sikafloor 156 infolehti.

Kruntimine
Põrand krunditakse tavapäraselt ühe Sikafloor 156 krundikihiga, mis sulgeb aluses olevad poorid ning takistab nii Sikafloor pindesse õhumullide teket. Krunt peab enne värvi pealekandmist olema kõvenenud. Tuleb järgida minimaalseid ja maksmaalseid ooteaegu krundi ja pinnakattekihtide pealekandmise vahel.
Kui maksimaalne ooteaeg ületatakse, tuleb kõvenenud krundikiht karestada lihvimisega ja puhasatad tolmust ning kruntida uuesti. Ooteaegade ületamisel küsida lisajuhiseid tehnilisest nõuandeteenistusest.

Segamine
A ja B komponendid tarnitakse eelannustatud pakendites. Segada esmalt komponent
A (suurem anum) omas anumas eraldi ja siis komponendiga B omavahel. Trellseguriga pöörlemiskiirusel umbes 300…400 p/min, segamisaeg on vähemalt 3 minutit (kuni segu on ühtlane). Segur peab olema õige kujuga, et anuma põhja ega servadele ei jääks segamata ainet. Segunemata aine ei kõvene ega nakku aluspinnaga. 

Pealekandmine
Värv Sikafloor 357 N
kantakse peale lühikesekarvalise nailon- või mohäärrulliga, pintsliga või värvipritsiga. Värvipritsi surve on 190 bar, düüs 0,66 mm ja pihustusnurk 180°. Pihustamise jaoks vedeldatakse värvi umbes 4% Sika vedeldiga R. Värvi kulu on umbes 0,25…0,3 kg/m² kihi kohta.

Järelhooldus
Põrandat tuleb kaitsta vihma ja nt. okaste eest, kuni värv on kuiv. (Olenevalt temperatuurist umbes 12 tundi.) Pinne on kavandatud taluma rõdul käimist ja seetõttu tuleb põrandat kaitsta sel ajal, kui ehitusplatsil tehakse muid töid, mis võivad seda kahjustada või määrida.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastatakse Sika puhastusainega Colma Cleaner, vedeldiga R või mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 •  Väikesed, üksikud augud ja ebatasasused võib täita Sikafloor 156 krundi ja liiva seguga (nt. 1:5-1:10).
 • Kareda pinna (kareduse sügavus 0,5-2 mm) kruntimisel võib krundile lisada natuke peent liiva (nt. 1:1).
 • Vett ei tohi lisada!
 • Poolikuid anumaid mitte segada.
 • Kõik komponendid tuleb ära kasutada.
 • Kruntimine tuleb teostada hoolikalt, sest pinnakatte kvaliteet sõltub u. 60% ulatuses kruntimisest.

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne polüuretaanvärv.

Värvus
Hall RAL 7032

Tihedus
1,3 kg/l

Kuivainesisaldus
Umbes 61 mahu% ja umbes 71 massi%

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +10 °C…+30 °C. Siiski vähemalt +3 °C kõrgemal kastepunktist. Maksimaalne suhteline õhuniiskus 85%.

Segamisvahekorrad
A : B = 70 : 30 massiosa

Kulunorm
Umbes 0,1 -0,15 kg/m² sõltuvalt aluspinnast.

Töötlemisaeg
Sikafloor 357 N
töötlemisajad aluspinna ja õhu erinevatel temperatuuridel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 357 N 60 min 30 min 15 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 357 N ooteajad erinevate kihtide vahel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Minimaalne 24 tundi 12 tundi u. 6 tundi
Maksimaalne 4 ööpäeva 2 ööpäeva 1 ööpäev

Kõvenemisajad
Sikafloor 357 N
kõvenemisajad:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Käimist taluv 38 tundi 24 tundi 12 tundi
Täielikult kõvenenud 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pakend
10 kg kokku eelannustatud pakendis

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 6 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas laos temperatuuril +5 °C…+30 °C, külmumise eest kaitstuna.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Tühjad anumad hävitada samal viisil kui neis olnud toode.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kahjulik. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustaminemine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee