Sikafloor® 356 N, UV-kindel polüuretaanlakk (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 356 N
on värvitu kahekomponentne lahustiga polüuretaanlakk.

Kasutuskohad

  • Siseruumides Sikafloor põrandapinnete lakkimisel ja pinna tihendamisel.
  • Põrandapinna matistamine.
  • Ei sobi pidevalt niiskuskoormuse all olevatele pindadele.

Omadused

  • UV-kindel.
  • Ei koltu.
  • Matt.
  • Värvitu.
  • Siseruumidesse.

Sikafloor 356 N ei sobi välistingimustesse ja väga elastsetele pinnetele, nagu Sikafloor 300 ja Sikafloor 400, millele soovitame Sikafloor 357 N mattlakki.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind (pinne) peab olema puhas, kuiv, rasvavaba ja kõvenenud nakkekuivaks.

Segamine
Segada esmalt komponenti A selle pakendis. Lisada komponent B ja segada komponendid omavahel madalate pööretega trellseguriga (umbes 300-400 p/min). Segada vähemalt 3 minuti jooksul kuni homogeenne segu on valmis. Valada valmissegu ümber puhtasse anumasse ja segada lühiajaliselt uuesti.

Pealekandmine
Kanda Sikafloor 356 N peale lühikesekarvalise nailonrulliga ristisuunas rullides. Ühtlane välimus saavutatakse töödeldes materjali ainult täiesti värskelt.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Värvitu kahekomponentne lahustiga polüuretaanlakk.

Värvus
Värvitu matt

Tihedus
0,97 kg/l

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus
Minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C (siiski vähemalt +3 °C kõrgemal kastepunktist). Maksimaalne suhteline õhuniiskus 80%.

Segamisvahekord
Komponent A: 80 massiosa
Komponent B: 20 massiosa

Kulunorm
Lakiga Sikafloor 356 N pinna lakkimine ja tihendamine siledale ja tasasele aluspinnale: umbes 0,10-0,15 kg/m²'

Töötlemisaeg
Sikafloor 356 N
töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhutemperatuuridel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 356 N u. 120 min u. 60 min u. 20 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Ooteaeg Sikafloor 356 N kihtide pealekandmise vahel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Minimaalne 48 tundi 24 tundi 18 tundi
Maksimaalne 3 ööpäeva 2 ööpäeva 2 ööpäeva

Kõvenemisajad
Sikafloor 356 N
kõvenemisajad:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Jalakäijate liiklus u. 48 tundi u. 24 tundi u. 16 tundi
Kerge koormus u. 5 ööp. u. 2 ööp.

u. 1 ööp.

Täielikult kõvenenud 10 ööp. u. 7 ööp. u. 3 ööp.

Pakend
10 kg eelannustatud pakend 

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 6 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (komponendid A ja B). Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha, katseid samuti konsulteerida igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustmine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tosoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee