Sikafloor® 300, Elastne polüuretaanpinnakate siseruumidesse (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 300
on kahekomponentne polüuretaanpinne siseruumidesse.

Kasutuskohad
Sikafloor 300
on vuukideta polüuretaanipõhine elastne helisummutav pinne betoonpõrandatele siseruumidesse.
Kavandatud siseruumidesse linoleumi ja plastvaiba asemele.

 • Haiglatesse
 • Esitlus- ja müügiruumidesse
 • Koridoridesse
 • Kontoriruumidesse jne.

Omadused

 • Ei sisalda lahusteid
 • On hea UV- ja valguskindlusega.
 • Toimib helisummutina.
 • Sobib siseruumidesse linoleumi ja plastpõrandakatte asemele.
 • Isetasanduv
 • Värvilised pinnamustrid toimivad kujunduselemendina
 • On hea mehhaanilise vastupidavusega
 • Pragusid täitev
 • Pinnal on meeldiv kõndida
 • Mittekahanev
 • Sobib kasutamiseks kerge ja keskmise koormusega mehhaanilise kulutamise korral. 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev (minimaalne survetugevus > 25 N/mm2 ja nakketugevus >1,5 N/mm2), kuiv (niiskusesisaldus maksimaalselt 4%) ja tolmust, mustusest, tsemendiliimist ja õlidest ning teistest naket nõrgendavatest ainetest puhastatud. Vanad värvikihid tuleb täielikult eemaldada nt. graanulpritspuhastuse või liivapritsiga.
Kui põrand on kare ja auguline, tuleb see esmalt tasandada nt. Sikafloor -81 EpoCem seguga (vt. vastav infoleht)

Kruntimine
Põrand krunditakse tavapäraselt ühe Sikafloor 156 krundikihiga (vt. infoleht), mis sulgeb aluses olevad poorid ja takistab nii Sikafloor pindesse õhumullide teket. Krunt peab enne pinnakatte pealekandmist olema kõvastunud. Tuleb järgida minimaalseid ja maksimaalseid ooteaegu krundi ja pinnakattekihtide pealekandmise vahel. Kui maksimaalne ooteaeg ületatakse, tuleb kõvenenud krundikiht karestada lihvimisega ja puhastada tolmust.

Segamine
Komponent A (suurem nõu) segatakse aeglaste pööretega trellseguriga esmalt eraldi nõus ja seejärel koos komponendiga B (väike nõu). Seguri pöörlemiskiirus on 300-400 p/min ja segamisaeg on vähemalt 3 minutit (kuni segu on ühtlane). Nii segatud segu kallata veel eraldi puhtasse nõusse ja segada kergelt veendumaks, et nõu põhja ei ole jäänud segunemata ainet (segunemata aine ei kõvene ega nakku aluspinnaga).

Pealekandmine
Sikafloor 300
pinnakate kantakse ühtlaselt 1,5-2,0 mm paksuse kihina aluspinnale nt. tasandus- või hammassiluri abil. Kohe pärast pealekandmist rullitakse ogarulliga põrand üle, et võimalikke õhumulle eemaldada. Vertikaalseid ja kaldus pindu kattes lisatakse Sikafloor 300 pinnakattesse 2-4% jäigastusvahendit Extender-T.

Järelhooldus
Põrandat tuleb kaitsta mehhaanilise ja keemilise koormuse eest, kuni pinnakate on kuivanud.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastatakse vahetult Sika puhastusainega Colma või vedeldiga S.

Tähelepanu!

 • Segada Sikafloor 300 hoolikalt, et nõu põhja ei jääks segunemata ainet!
 • Kruntimine tuleb teostada hoolikalt, sest pinnakatte kvaliteet sõltub u. 60% ulatuses kruntimisest.
 • Väga poorseid pindu tuleb kruntida 2 korda.
 • Sikafloor 300 kantakse peale tavaliselt ühe 1,5-2,0 mm paksuse kihina.
 • Sikafloor 300 pinnakatte peale võib siseruumis puistata värvilisi helbeid ja lakkida seda mati pinnalakiga Sikafloor 302.

Tehnilised andmed
Toode
Pragusid sulgev polüuretaanpinnakate siseruumidesse.

Värvus
Laokaubana hall RAL 7032, tellimisel mitmeid erinevaid värvitoone.

Tihedus
Komponent A 1,55 kg/l
Komponent B 1,05 kg/l
A+B kokku umbes 1,25 kg/l

Tõmbetugevus
Umbes 10 N/mm²

Nakketugevus
> 1,5 N/mm²

Rebenemistugevus
Umbes 20 N/mm²

Shore A kõvadus
80

Elastsusmoodul
Umbes 10 N/mm²

Katkevenivus
Umbes 500%

Pragude sildamine
> 1,5 mm temperatuuril +23 °C.

Sammuheli summutusvõime
9 dB

Segamisvahekord
A : B = 1 : 2 massiosadena

Segamisaeg
Vähemalt 3 minutit intensiivselt!

Kasutustemperatuur ja õhuniiskus
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt +3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Kulunorm
Sikafloor 300
pindamine, erinevate kihtide materjali kulunorm:

Toode: Paksus Kulunorm (kg/m²)
Sikafloor 81 EpoCem, ajutine niiskustõke värskel betoonpinnal
2-3 mm
u. 2,1 kg 1 mm kohta
+    
Krunt Sikafloor 156 u. 150 μm 0,2-0,3 kg
+    
Pinnakate Sikafloor 300 1,5-2 mm 2,4-2,6 kg

Tähelepanu! Ületasandamine on vajalik, kui aluspind on nt. pse/freesimise järel auklik ja ebatasane. Kareda (karestussügavus 0,5..-2 mm) pinvõib kohe katta krundi ja peene liiva seguga. ritspuhastamina 

Töötlemisaeg
Sikafloor 300
pindamine, töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 156 60 min 30 min 15 min
Sikafloor 300 30 min 15 min 10 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sikafloor 300 pindamine, ooteajad erinevate kihtide vahel erinevatel temperatuuridel: 

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 81 EpoCem 2 ööpäeva 1 ööpäev 1 ööpäev
Sikafloor 156
minimaalne
maksimaalne
24 tundi
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
5 tundi
1 ööpäev
Sikafloor 300
minimaalne
maksimaalne
36 tundi
4 ööpäeva
18 tundi
2 ööpäeva
12 tundi
1 ööpäev

Kõvenemisaeg
Sikafloor 300
pindamine, kõvenemisajad erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Pinnakuiv 36 tundi 18 tundi 12 tundi
Jalakäijate liiklus 2 ööpäeva 36 tundi 24 tundi
Täielikult kõvenenud 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pakendid
20 kg (komponendid A+B)

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis kaitstuna külmumise eest. 

Keemiline vastupidavus
Sikafloor 300
keemiline vastupidavus (24 tundi sukeldamisel), kui pinnal on matt pinnalakk Sikafloor 302, (temperatuuril +20 °C) DIN 51958 kohaselt.

Atsetoon C Merfen värvaine  CD
Bensiin, pliivaba C Metanool   C
Dikloormetaan C Piim   A
Äädikhape, 5% A Mootoriõli  A
Etanool C Õlu   A
Etanool, 5% B Rasv (või)   A
Eeter C Väävelhape, 5%  BD
Etüülatsetaat C Salatiõli A
Jo/ Dod A / D Soolhape, 5%  BD
Kohv A / D Tolueen  A
Kaaliumilahus, 2% A / D Tomatikontsentraat  AD 
Kingaviks A / D Vesinikperoksiid  B
Leelissooda, 5% A Vein  AD 
A = kahjustusi ei ole, B = kerged kahjustused, C = kahjustused
D = pinnakattes värvimuutused

Katsearuanded
EMPA: Footfall sound damping = gdB report No. 165690
EMPA: Thermal conductivity, report No. 166108/ K1
EMPA: Light fastness: report No. 128513-2
EMPA: Fire class (=4,2) report No. 127719
EMPA: Abrasion resistance, report No. 46/ 25387-2 /ku/C

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid. Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (komponendid A ja B). Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Tervisele kahjulik. Tekitab ärritusnähte. Kasutada sobiva suurusega kaitsekindaid, kaitseriietust ja kaitseprille või näo kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Tervistkahjustav, pikaajaline kokkupuude võib tekitada tõsise tervisekahjustuse, eriti ohtlik seedetrakti sattumisel. Tagada piisav ventilatsioon. Sissehingatuna on tervisele kahjulik. Sissehingamine ja kokkupuude nahaga võib põhjustada allergianähte.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustusetaseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevadkõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes gar antii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee