Seadusemuudatus karmistab planeeringu menetlusreegleid


BNS 13.05.2009

Kolmapäeval teise lugemise läbinud planeerimisseaduse muudatused karmistavad detailplaneeringu menetlusreegleid.

Muudatustega kehtestatakse planeeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega ning juhtudel kui linna või valla ruumilise arengu põhimõtted ja üldised huvid ei ole üldplaneeringuga määratletud, selgub eelnõu seletuskirjast.

Muudatustega tagatakse ka inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi ning puudutatud isiku kaasamine planeeringu koostamisse ja parem võimalus oma õiguste kaitsmiseks.

Lisaks peaks seadusemuudatus laiendama elektroonilisel teel suhtlemist ja informeerimist planeeringute koostamise käigus ning tagama toimiva olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku mehhanismi ka sellisel juhul, kui objekt jääb mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile.

Eelnõu eesmärk on seaduse sõnastuse täpsustamine, et välistada erinevaid tõlgendamisvõimalusi. Kohtulahenditest on nimelt ilmnenud vajadus anda seaduses teatud mõistete selgitused, näiteks täpsustada detailplaneeringu illustratsiooniga seotut, seisab seletuskirjas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas ütles BNS-ile, et eelnõule laekus tähtajaks kokku ligi 40 muudatusettepanekut, kuid paljud neist kattusid sisuliselt ja osa neist võtsid esitajad tagasi.

Eelnõu on lõpphääletusel 20. mail. Seadusemuudatuse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuli.

Praegune planeerimisseadus jõustus 2003. aasta 1. jaanuaril ning on seni kehtinud ilma suuremate muudatusteta.