Renoveeritud Kohtla-Järve puhastusseadmed avatakse 15. mail


Pressiteade 06.05.2009

Järve Biopuhastus OÜ avab käesoleva aasta 15.mail pidulikult renoveeritud Kohtla-Järve regionaalsed puhastusseadmed s.h. reovee transiittorustikud ja pumplad. Umbes 430 miljoni krooni maksma läinud rekonstrueerimist rahastati 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

"Saksa ettevõttega WTE Wassertechnik GmbH 22.detsembril 2004.aastal sõlmitud projekteerimis-ehituslepingu raames uuendati praktiliselt kogu Kohtla-Järvel paiknevad reoveepuhastusseadmed. Samuti rekonstrueeriti ca 20 omavalitsusi ja puhastusseadmeid ühendavaid transiittorustikke, ehitati ca 6 km transiittorustikke ühendamaks Ahtme ja Kukruse linnaosad tsentraliseeritud piirkondliku reoveekäitlussüsteemiga, ehitati üks ja rekonstrueeriti neli peapumplat," ütles OÜ Järve Biopuhastus juhatuse liige Vladislav Petuhhov.

Petuhhov lisas, et suurt tähtsust omab ka mudakäitluskompleksi väljaehitamine, mis võimaldab töödelda päevas kuni 120 kuupmeetrit komposti. Ehitustööde ulatust iseloomustavad asjaolud, et puhastusseadmete bioloogilise puhastusprotsessi südame – protsessimahuti, mille mahutavus on ca 60 000 m³ vett – ehitamiseks valati kohapeal ca 8 000 m³ betooni. "Lepingu täitmine tähendab Eesti ühe suurima keskkonnaalase projekti esimese osa lõpetamist. 2010.aastal lõppevas projekti teise osa raames - mida teostatakse juba tänasel päeval -, rekonstrueeritakse ja laiendatakse täiendavalt Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, sh Ahtme, Kohtla-Nõmme ja Püssi sade- ja reovee ärajuhtimissüsteemid. Kõik kokku tähendab see umbes 50 km torustikke ja 13 pumplat."

Tänu uuendatud reoveepuhastusseadmetele väheneb Kohtla-Järve piirkonnalt Soome lahte sattuva heitvee reostuskoormus ligi 50% võrra.

OÜ Järve Biopuhastus tootmisdirektori Andra Pärnamäe sõnul on Kohtla-Järve reoveepuhastussüsteemid ühed omapärasemad Eestis, sest ümbruskaudsed tööstused suunavad oma reoveed otse puhastusjaama. See nõuab, et puhastisse saabuvad reoveed oleksid hästi kontrollitud.

"Lõppenud rekonstrueerimise käigus ongi see osa viidud vastavusse ja kooskõlla kõigi tänapäeva nõuete ning tehniliste võimalustega. Kohtla-Järvel on nüüd olemas lämmastiku- ja fosforiärastus, mis varem puudus," selgitas Pärnamäe ja lisas, et ka energia kokkuhoius on edusamme tehtud – kui enne kasutati aeratsioonil 1000 kW mootorit, siis nüüd piisab 200 kW-sest.

Tootmisdirektori sõnul saadakse reoveemudast pärast tehnoloogilise protsessi läbimist kõige tavalisem kompost, mida võivad kasutada nii põllumehed kui ka aiapidajad. "Selle koostist ja kasutamisvõimalusi on põhjalikult uuritud ning vastav seadusandlus reguleerib ka selle kasutuse tiheduse ja laotuskihi paksuse. Samuti vastab puhastusjaamast väljuv heitvesi kõigile Euroopa normidele ja direktiividele."

Täiesti uus on Kohtla-Järvel aga mudakäitluse kompleks, kus on kõige olulisemaks tehnoloogiliseks lüliks muda veetustamine (vee eemaldamine mudast). Pärast reoveesette tahendamist tsentrifuugides laotatakse muda platsile vaaludesse, kus see segatakse näiteks puuhakkega. Protsessid mudas jätkuvad ning seda pidevalt segades ja sõeludes saadakse ühtlase struktuuriga kompost, mis on valmis kasutamiseks.

"OÜ Järve Biopuhastus järgib printsiipi- reostaja maksab st et mudakäitluse kulud kaetakse reovee puhastamise tuludest. See võimaldab komposti kui toodangut müüa lõpptarbijale ainult transpordikulude hinnaga. Vanade karjääride ja tuhamägede rekultiveerimiseks sobib selline kompost ideaalselt," rõõmustas Pärnamäe.

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise projekti alasse jäävad Kohtla-Järve, Kiviõli, Püssi, Kukruse, Ahtme, Sompa, Kohtla-Nõmme ja Jõhvi omavalitsused. Kogu projekti maksumuseks on ligi 600 miljonit krooni, millest 85 protsenti finantseeritakse Euroopa Liidu, 5% KIKi ja 10% projektis osalevate omavalitsuste poolt.

Projektiala kanalisatsioonivõrk koosneb: a) Kohtla-Järvel paiknevast kesksest reoveepuhastist (umbes 420 miljonit krooni); b) Linnadesisesest ühiskanalisatsioonist Jõhvis, Kohtla-Järvel, Kiviõlis, Püssis ja Kohtla-Nõmmel ja c) edastussüsteemidest surve- ja vabavoolsete reoveekollektorite näol koos pumplatega.

Järve Biopuhasti rekonstrueerimise projektis osalesid: Järve Biopuhastus OÜ, WTE Wassertechnik GmbH (töövõtja), Rambøll AS (ehitusjärelevalve), SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Euroopa Komisjon ning paljud teised asutused ja ettevõtted.

Jõhvi abivallavanem Priit-Aulis Kesler selgitas, et biopuhastuse projekti arendasid neli omavalitsust – Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve ja Jõhvi – kes moodustasid ühiselt ka OÜ Järve Biopuhastus.

"Projekti tähtsust on võimatu alahinnata, sest tänu sellele puhastatakse ära väga suure piirkonna reoveed. Projekt hõlmab ala, kus elab umbes 70 000 inimest ja lisaks asub siinses piirkonnas veel ka väga suur osa Ida-Virumaa tööstusest," lisas Kesler.

Renoveeritud Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi pidulikule vastuvõtutseremooniale on kutsutud finantseerijate, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Ida-Viru Maavalitsuse ja Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ning projektis osalenud ettevõtete esindajad.

Video: Renoveeritud Kohtla-Järve puhastusseadmete lühitutvustus
http://toru.ee/view/0954f533655b