Tallinn algatab hipodroomi kvartali planeeringu koostamise


BNS 05.05.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval algatada Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise; planeeringuga on kavas Tallinna hipodroomi asemele rajada elamu- ja ärikvartal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjast.

Parima ruumilise planeerimislahenduse saamiseks mullu juunis viie arhitektuuribüroo osalusel korraldatud ideekonkursi võitis QP Arhitektid OÜ, ütles BNS-ile Toomas Pirn linna pressiteenistusest.

Ideekonkursil oli ette antud kavandatavate mahtude ulatus funktsioonide kaupa: elamu-, äri- ja avalikkusele suunatud funktsioon. Konkreetselt oli määratud lasteaia, spordi- ja vabaajaasutuste, tankla, turu- ja linnaväljaku ning laste kultuuri-, haridus- ja vabaajakeskuse (Lottemaa) kavandamise nõue.

Konkursi võidutöö põhjal koostas K-Projekt AS planeeringu eskiislahenduse.

Planeeringualal on kavas moodustada 21 krunti: neli neist elamumaa, neli sotsiaalmaa, üks ärimaa, kaks äri- ja sotsiaalmaa, neli äri- ja elamumaa, üks elamu- ja sotsiaalmaa, üks transpordi- ja sotsiaalmaa ning neli transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringuga on kavas piiritleda kruntide hoonestusalad, määrata nende ehitusõigus ning tänavate maa-alad ja liikluskorraldus ning anda heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

17,8 hektari suurune planeeritav maa-ala asub Merimetsa tee, Kolde puiestee, Sõle tänava ja Paldiski maantee vahelises kvartalis.

Tallinna hipodroom tegutseb Paldiski maantee 50 kinnistul 1923. aastast alates. Olemasoleva hoonestuse moodustavad kinnistul seitse hobusetalli, kaalumaja, sepikoda, totalisaatoripaviljon koos tribüüniga ja sõnnikuhoidla. Planeeringualast idas asub Merimetsa parkmets, mis on ka piirkonna suurim rekreatsiooniala.

Planeeringualale jääb eelnõu seletuskirja põhjal ka teisi kinnistuid. Sotsiaalmaasihtotstarbega Paldiski maantee 50d kinnistul paikneb hobusetall ja garaaž. Ärimaa sihtotstarbega Paldiski maantee 48b kinnistul asub ühekorruseline Lukoili tankla ja Paldiski maantee 50b kinnistul ühekorruseline loomatarvete kauplus. Tootmismaa sihtotstarbega Paldiski maantee 50e kinnistul paikneb Eesti Energia alajaam.

Ala hoonestamiseks tuleb korraldada arhitektuurikonkursid, mille maa-alad ja põhilised arhitektuursed tingimused määratakse ära algatatavas planeeringus.

Alale võib detailplaneeringu eskiisi järgi rajada kuni kaheksakorruselisi hooneid ning Paldiski maantee äärde ühe kuni 13-korruseline ärihoone. Merimetsa poole on kavandatud madalam ja Paldiski maantee poole valdavalt kõrgem hoonestus. Parkida saab valdavalt maa-alustesse parklatesse.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2007. aastal OÜ Alfa Property, mille juht on hipodroomi kinnistu üks suuromanikke Jaan Manitski.

Hipodroomi maatüki detailplaneeringu on Tallinn varasema info kohaselt kahel korral tagasi lükanud, sest linnale ei meeldi plaan ehitada palju hooneid, mis jätaks alale vähe avalikku funktsiooni.