Valmis lodjapargi esialgne planeering


Pressiteade 22.04.2009

Tartu linnavalitsus otsustas linnavolikogule edastada eelnõu, millega algatatakse lodjapargi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.

Veebruari alguses otsustas linnavalitsus põhimõtteliselt toetada lodjapargi ehitust ning asus ette valmistama piirkonna detailplaneeringut, mille eskiislahendust tutvustati tänasel linnavalitsuse istungil.

Planeeringuala suurusega ca 7 ha asub Ülejõe linnaosas ja hõlmab Tartu linnale kuuluvaid kinnistuid, millest hoonestatud on ainsana Ujula tn 98. Kinnistul paikneb vetelpäästehoone üldpinnaga 119,7 m² ja ajutine lodjaehitustelk, mida kasutab lepingu alusel MTÜ Emajõe Lodjaselts.

Tutvustatud eskiislahendus arvestab piirkonna maastikulist iseloomu, jõe lähedust, kontakti supelrannaga ja jalakäijate põhilisi liikumissuundi. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Ujula tn 98 krundil võimalusi Lodjapargi hoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, elamumaal 4-6 korteriga elamute kavandamiseks ning Ujula tn supelranna piiri ja kasutustingimuste täpsustamiseks. Määratakse katkematu kallasraja asukoht, näidatakse avalikult kasutatav, poolavatud ja suletud ala. Määratakse jalgteede asukohad, sildumisalad ja sildumise põhimõtted.

Eskiislahenduse järgi leiaks kavandatavast lodjapargist muuhulgas eraldi lastebasseini, laste lodjakoja, kogunemisplatsi/mänguväljaku, suure lodjakoja, mitmeid erinevaid töökodasid, vetelpääste ja muud vajalikud abihooned.

Linnapea Urmas Kruuse avaldas heameelt selle üle, et võrreldes esialgse eskiislahendusega on nüüd kogu kavandavate hoonete osa kompaktsem ja liikunud jõe poole, mis lubab alles jätta suure üldkasutatava haljasala Ujula tänav 98 krundil ning samas jääb alles ka avatud kallasrada, mis tagab inimestele jõe ääres vaba läbipääsu.

"Lodi on saanud Tartu üheks oluliseks osaks ja selline lodjapark saab tulevikus kindlasti Tartu üheks turismimagnetiks ja ka tartlastele endale mõnusaks kooskäimise kohaks," lausus Kruuse.

http://www.bns.ee/pictures/lpr1.pdf