Sikafloor® 156, Epoksüvaiksideaine põranda kruntimiseks, tasandamiseks ja seguparandusteks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 156
on värvitu, madala viskoossusega kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Kasutuskohad
Kruntimiseks, tasandamiseks ja uuesti profileerimiseks kõikide Sikafloorepoksüvaikpinnete või vedelate polüuretaanipõhiste põrandapinnete ja -segude alla.

 • Betoon- ja tsementsegupõhistele alustele
 • Tavalistele ja tugevalt imavatele pindadele
 • Kasutamiseks välis- ja sisetingimustes

Omadused

 • Madala viskoossusega
 • Hea imendumine alusesse
 • Talub hästi mehaanilist kulumist
 • Lihtne annustamine
 • Hõlpsalt töödeldav
 • Lühike ooteaeg enne järgmist tööetappi.
 • Ei sisalda lahusteid.
 • Liiva ja seguga Sikafloor 156 võib täita põrandas olevaid tühikuid ja lõhesid, rihtida enne
 • pindamist ja teha kallete parandusi.
 • Sikafloor 156 muutub kollakaks päikesevalguse mõjul, seetõttu ei soovitata pinnalakiks. 

Meetodid
Kruntimine:
Kulu on 0,3-0,5 kg/m² laotuskihi kohta sõltuvalt aluspinna imamisvõimest. Kui töödeldakse kahte erinevat kihti või ületatakse maksimaalset ooteaega, tuleb liivapinda lahtise 0,4-0,7 mm terasuurusega kvartsliivaga, liiva kulu on maksimaa1,0 kg/m². Liigse liiva võib enne järgmist laotuskorda ära imeda või pühkida. Otseselt ilmastikumõjutuste all olevaid pindu tuleb kruntida 2 korda, kusjuures esimene krundikiht tuleb tugevasti pinna sisse harjata. Kui ooteaeg teise krundikihi järel ületab 48 tundi, puistatakse teisele krundikihile maksimaalselt 0,8 kg/m² 0,4-0,7 mm kvartsliiva. Soovitatakse töötamist alaneval temperatuuril.

Tähelepanu! Kui kasutatakse hõlpsalt peale kantavaid (nt. isetasanduvaid) pindeid või õhekrohvpindeid, ei tohi krundile liiga ohtralt liiva puistata.

Tasandussegu:
Koostis aluspinna ja õhu temperatuuril +15 °C…+20 °C:

  Pinna karedus
mm
Segamisvahekord massiosades Sikafloor
156
Kvartsliiv
0,1-0,3
(F34) kg
Extender T
kg
Kulunorm
kg/m²/mm
Peen tasandussegu 0,5-1 1 : 0,5
10,0
5,0 0,15 1,4
Tasandussegu 0,5-2 1 : 1 10,0 10,0 0,15
1,6

Kui aluspinna ja õhu temperatuur on +10 °C, vähendatakse liiva kogust 30%.
Kui aluspinna ja õhu temperatuur on +30 °C, lisatakse liiva kogust 30%.

Meetodid
Remondisegu - silumissegu siseruumidesse
Valmissegatud Sikafloor 156 ja kuivast kvartsliivast saab valmistada hästitöödeldava epoksüsegu.

Segamisvahekord
1 massiosa Sikafloor 156 epoksüvaiksideainet
10 massiosa kvartsliiva

Praktikas on osutunud toimivaks järgmine liivasegu:
25 massiosa 0,1-0,5 mm kvartsliiva
25 massiosa 0,4-0,7 mm kvartsliiva
25 massiosa 0,7-1,2 mm kvartsliiva
25 massiosa 2-4 mm kvartsliiva

Alati tuleb liiva terasuuruse ja töötlustemperatuuri järgi proovida remondisegude kokkusobivust. Tehases valmistatud liivasegudel on kalduvus eralduda transportimisel, mistõttu tuleb segada ainult terve koti haaval. 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev (minimaalne survetugevus 25 N/mm²). Aluspind peab olema tasane, veidi kare, tihe, kuiv (maksimaalne niiskusesisaldus 4 massi% tsemendipõhistel aluspindadel) ja vaba lahtistest osakestest ja liivast. Nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm

Naket nõrgendavad materjalikihid (näiteks tsemendipiim) ja teised mustuseosakesed tuleb eemaldada mehaaniliselt nt. liivapritsiga või freesimisega.

Segamine
Enne töötlemise algust segatakse Sikafloor 156 komponendid A + B omavahel avaldatud segamisvahekorras madalate pööretega trellseguriga (pöörlemiskiirus u. 300-400 p/min).
Segamisaeg on vähemalt 3 minutit ja segamise võib lõpetada alles siis, kui on saavutatud ühtlane segu. Segu valatakse teise puhtasse nõusse ja segatakse veel kergesti läbi.

Pealekandmine
Kruntimine
Et aluspind niiskuks krundiga ühtlaselt, tuleb krunt tugevasti aluspinda harjata. Võimaliku järgmise krundikihi võib peale kanda pintsliga või rulliga.

Remondisegu ja silumissegude valmistamine
Valmissegatud sideaine lisatakse töötavas sundseguris olevasse liivasegusse alaselt ühtlasel liikumisel. Segamise võib lõpetada, kui on saavutatud ühtlaselt niiskunud valamiseks kõlblik hõõrdesegu.
Eeltöödeldud aluspinnale kantakse krundiks ja nakkekihiks peale Sikafloor 156, millele on lisatud 0,5-1 massi% ainet Extender T. Selle peale kantakse silumissegu märg-märjale põhimõttel, mille järel pinda tihendatakse ja tasandatakse sileda või pöörleva hõõrukiga.
Ainest Sikafloor 156 tehtud silumissegu võib pinnata kõikide vedelate Sikafloor epoksüvaik- või polüuretaanpinnetega. Kui on tõkestatud pinde ebatasane ptumine silumismassi pinnale, kantakse silumissegu pinnale enne pärispõhuke kiht Sikafloor 156, millele on lisatud 0,5-1,5 massi% ainet Extender T.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Värvus
Kollakas läbipaistev

Tihedus
Umbes 1,1 kg/l (DIN 53 217)

Shore D kõvadus
Umbes 83 (7 ööpäeva, +23 °C, DIN 53 505)

Survetugevus

sideaine 70 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)
segu 95 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)

Paindetugevus

sideaine 75 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)
segu 30 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C, EN 196 Osa 1)

Mehaaniline vastupidavus
Talub hästi mehaanilist kulumist Survetugevus 95 N/mm² (7 ööpäeva, +23 °C)

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Maksimaalne suhteline õhuniiskus 80%.

Segamisvahekord
Komponent A : komponent B = 3 : 1 (massiosades)

Töötlemisaeg
Sikafloor 156 töötlemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur: +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Töötlemisaeg: 60 min 60 min 15 min

Väärtused on antud Sikafloor 156 10 kg anumate kohta.

Ooteajad töötluskordade vahel
Sikafloor 156 ooteajad pindekihtide vahel erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel

Temperatuur +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Lahustivabad tooted:
minimaalne
maksimaalne
24 tundi
4 ööpäeva
8 tundi
2 ööpäeva
umbes 5 tundi
1 ööpäev
Lahusteid sisaldavad tooted:
minimaalne
maksimaalne
36 tundi
6 ööpäeva
24 tundi
4 ööpäeva
12 tundi
2 ööpäeva

Sikafloor 156 peab alati olema nakkekuiv enne uue pindekihi pealekandmist. 

Kõvenemisaeg
Sikafloor 156
kõvenemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Jalakäijate liiklus 24 tundi 12 tundi 6 tundi
Kerge koormus 5 ööpäeva 3 ööpäeva 2 ööpäeva
Täielikult kõvenenud 10 ööpäeva 7 ööpäeva 5 ööpäeva

Pakend
25, 10 ja 2,5 kg anumad
Suured anumad: 180 kg komponent A
180 ja 60 kg komponenti B

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 2 aastat.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Tühjad anumad hävitada samal viisil kui neis olnud toode.

Tähelepanu!
Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid. Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (komponendid A ja B).

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee