Sikafloor® 21 PurCem, Isetasanduv polüuretaani sisaldav põrandapinne keskmise raskusega mehaanilisele koormusele ja raskele keemilisele koormusele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 21 PurCem
on kolmekomponentne isetasanduv polüuretaani sisaldav vesialusel põrandapinne keskmise raskusega koormusele. Kasutatakse ruumides, kus on keskmise raskusega koormus ja kulumine, sealhulgas tugev keemiline mõju.

Kasutuskohad

 • Toiduainetehased
 • Laod
 • Keemiatehased
 • Ravimitehased
 • Elektrijaamad
 • Kaubakäsitsemispiirkonnad
 • Kasvuhooned
 • Tööstusruumid
 • Laborid
 • Töökojad

Omadused

 • Matt pind
 • Keskmine mehaaniline vastupidavus
 • Keskmine kulumistaluvus
 • Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
 • Lihtne hooldada
 • Kiire kõvenemine
 • Lihtne peale kanda
 • Vastupidav
 • Vuuke pole vaja teha

Pindamismeetodid
Kruntimine:
1-2 x Sikafloor 155W / Sikafloor 156 / Sikafloor 157 (lasta kuivada)
Pinne:
1 x Sikafloor 21 PurCem (soovitud kihipaksusega, 3-6 mm)

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonalus peab olema kindel ja tugev, minimaalne survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja minimaalne nakketugevus 1,5 N/mm².
Pind peab olema kuiv ja puhas naket nõrgendavatest ainetest (tsemendipiimast, vormimäärdest, õlist, määretest, pinnatöötlemisainetest, pinnetest jne). Alust tuleb töödelda mehaaniliselt (liivapritsiga töötlemine, vesi-meiselpuhastus, lihvimine, freesimine jne), et saada tugev kare ja tsemendipiimast puhas pind. Nõrk/kahjustunud betoon eemaldada hoolikalt ja pinnakahjustused (nt õhupoorid peavad tulema nähtavale.
Kogu tolm, lahtine ja murenev materjal tuleb enne pindamist kõikidelt pindadelt täielikult eemaldada harja või imuriga.
Betoonaluse parandused, pooride täitmine, ebatasasuste tasandamine tuleb teha toodetega seeriast Sikadur, Sikafloor või Sikagard.

Segamine
Segada komponent A (vaik), lisada komponent B (kõvendi) ja segada mõlemad vedelad komponendid põhjalikult aeglaste pööretega seguriga (300-400 p/min) vähemalt 1 minuti jooksul, kuni saavutatakse vedeliku ühtlane segu. Lisada vedelikusegusse komponent C (kuivpulber) ja vähemalt 3 minutit, kuni saavutatakse ühtlane niiske segu.

Pealekandmine
Kallata segatud Sikafloor 21 PurCem pinnatavale alusele ja laotada siluriga soovitud kihipaksusega ühtlaseks pinnaks.
Ogarulliga koheselt (maksimaalselt 2 minuti jooksul).

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C
kõvenemata tasandussegu puhastamiseks, kõvenenud segu eemaldada mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Nii Sikafloor 21 PurCem kui Vedeldi C on süttivad. Selle lähedal ei tohi olla lahtist leeki.
 • Sikafloor 21 PurCem kasutamisel suletud/kitsastes tingimustes tagada hea ventilatsioon.
 • Värsket laialilaotatud Sikafloor 21 PurCem tuleb kaitsta niiskuse, kondenseeruva veeauru ja vee eest vähemalt 24 tundi.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne polüuretaani sisaldav vesialusel põrandapinne.

Värvus
RAL 1001, 1006, 1011, 3009, 3012, 6010, 6011, 7024, 7032, 7035, 7037, 7042, 7045 ja BS 18E51, 18E53, 20C40

Survetugevus
>50 N/mm²

Temperatuuritaluvus
Pidev koormus temperatuuril maksimaalselt +120 °C. Auruga pesemine võib põhjustada pinde lahtituleku temperatuurišoki tulemusel.

Tihedus
Umbes 1,9 kg/l

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +10 °C…+30 °C.
Parandusi ei tohi teha liiga külma ega liiga kuuma ilmaga.

Aluspinna niiskusesisaldus
≤ 10 massi% (Sikafloor 155W märja krundiga).
≤ 4 massi% (Sikafloor 156 krundiga ja Sikafloor 157 kiirkrundiga)

Tasanduskihi paksus
Minimaalselt 3 mm
Maksimaalselt 6 mm

Töötlemisaeg
10 minutit temperatuuril +20 °C

Kõvenemisaeg

Kõndimist taluv: 8 tundi
Kerge koormus: 18 tundi
Täiskoormus: 4-5 ööpäeva

Kulunorm
Umbes 1,9 kg/m²/mm (kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna kareduse ega poorsuse mõju). Praktikas saavutatav minimaalne kulu on umbes 6-6,5 kg/m² (3 mm kihipaksuse korral).

Ladustamine ja säilivus
Kuivas laos temperatuuril +10 °C…+30 °C avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee