Tallinn algatas Paljassaare kinnisvaraarenduse planeeringu


BNS 15.04.2009

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäevasel istungil Paljassaare teel asuvate kinnistute detailplaneeringu koostamise; planeeringuga tahab AS KS Holding käivitada sealse ulatusliku kinnisvaraprojekti.

Planeering näeb ette Põhja-Tallinnas asuvate tootmismaa sihtotstarbega Paljassaare tee 18, 24, 24a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b ja 32c, transpordimaa sihtotstarbega Paljassaare tee 32d ning ärimaa sihtotstarbega Paljassaare tee 20 ja 26a kinnistute ümberkruntimise 66 krundiks ning ehitusõiguse määramise 28 hoonestusõigusega krundile kuni 96 hoone ehitamiseks.

Sealjuures on kavas kokku 31 hektari suurusele maa-alale rajada üks kuni neljakorruseline ärihoone, 14 kuni viiekorruselist korterelamut, kaks kuni kahekorruselist sotsiaalhoonet, 67 kuni 14-korruselist äri- ja elumaja ning 12 kuni 13-korruselist äri-, elu- ja sotsiaalhoonet, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirjast.

Algatatav planeering on Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringut muutev. Sellega taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva kalda ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrist veepiirist 25 meetrini veepiirini, et paigutada ära kõik promenaadi funktsioonid.

Planeeritav ala on kinnine sadama territoorium, kus praegu paiknevad tollilaod, lao- ja tootmishooned koos sadamahoonete ja rajatistega. Planeeringualal asuvad suuremad ettevõtted on OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja, AS Tallinna Sadam, KS Stivideerimise AS, Atlas Seafood AS ja AS Paljassaare Kalatööstus.

Lisaks detailplaneeringu koostamise algatamisele on kavas algatada ka selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna elamurajooni rajamisel Paljassaare hoiuala lähedusse ning sadama- ja ranna kindlustusrajatiste ehitusel või rekonstrueerimisel on eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

Paljassaare hoiuala on üleeuroopalise tähtsusega linnuala, millele detailplaneeringuga kavandatu võib mõjuda kahjustavalt, seisab seletuskirjas.

KS Holding taotles planeeringu algatamist 2007. aastal, mil firma nõukokku kuuluvad Soome ärimehed koos Eesti ärimeeste Ain Hanschmidti ja Cardo Remmeli ning endiste Tallinna poliitikutega said endale Paljassaare Sadama ehitised ja ligi 13 hektarit tootmismaad ning plaanisid käivitada ulatusliku kinnisvaraprojekti.

Varasema info järgi pidi soomlastele ja eestlastele kuuluv KS Holding saama endale ehitada 600.000 planeeritavast miljonist ruutmeetrist. Veel kaks firmat pidid saama kumbki arendada umbes 200.000 ruutmeetrit pinda.

Esialgsete plaanide järgi pidi Paljassaarde tulema umbes 700.000 ruutmeetri jagu korterelamuid, lisaks veel büroohooneid, hotell, jahtklubi ja liinisadam.