Sikaflex®-PRO 3 WF, Keemiliselt püsiv, elastne, ühekomponentne polüuretaani baasil vuukimismass kasutamiseks tööstushoonete agressiivses keskkonnas (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-PRO3 WF
on elastne, ühekomponentne polüuretaani baasil vuukimismass.

Kasutuskohad
Sikaflex-PRO 3 WF
on eriti universaalne. Levinud kasutuskohad on näiteks:

 • põrandavuugid ühiskondlikes ruumides, tööstuses, trepikodades, ladudes, aulates jne.
 • kemikaalide mõju all olevad põrandavuugid
 • mitmesugused vuugid tunnelites
 • vuugid olmereoveepuhastites
 • vuugid toiduainetööstuses
 • ei ole sobiv kasutamiseks ujumisbasseinides

Tähelepanu! Tööstusreovete puhastite vuukides tuleb kasutada Sikadur Combiflex vuukimissüsteemi.

Omadused

 • Suurepärane vastupidavus kemikaalidele.
 • Hea mehaaniline vastupidavus.
 • Heakskiidetud toiduainetööstuses kasutamiseks.
 • Suurepärane nake paljude ehitusmaterjalidega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema tugevad, tihedad, kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid tükke või silikoonmassi jääke. Sika Primer 3 kasutamisel võib aluspind olla mattniiske. Vajadusel tuleb nakkepinnad lihvida või liivapritsiga puhastada.

Vuugitihendi paigaldamine
Vuugitihendina soovitatakse kasutada ainult suletud pooridega polüeteenist vuugitihendit Sika Vuugitihend. Vuugitihendi läbimõõt peab olema umbes 20% suuremkui töödeldava vuugi laius.

Kruntimine
Sika- Primer 3: poorsetele absorbeerivatele mineraalsetele materjalidele (kuivadele või matt-niisketele) nagu nt. betoon, tellis ja puit.
Sika-Cleaner-205: lakitud ja värvitud pindadele.
Sika- Cleaner 205 + Sika- Primer 204 või Sika-Primer 210 T: metallpindadele, nt. alumiinium, roostevaba teras. Pindamata teras ei ole sobiv vuukimispind.

Vuukimine
Vuukimist võib teha kui krunt on pindkuiv. Sikaflex-PRO 3 WF tuleb vuukida nii, et ei tekiks õhutühemikke.
Pesupulbrit või seepi ei soovitata kasutada, sest need võivad halvendada massi keemilist vastupidavust. 

Vuugi mõõtmed
SISERUUMIDES, kasutustemperatuuride erinevus maksimaalselt 40 °C:

Vuukide vahekogus 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m

6,0 m

Vuugi minimaalne laius (mm): 10 10 10 12 15
Vuukimismassi paksus (mm): 10 12 15 18 20

VÄLISTINGIMUSTES, kasutustemperatuuride erinevus maksimaalselt 80 °C:

Vuukide vahekaugus 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m
Vuugi minimaalne laius (mm): 12 15 18 20 25
Vuukimismassi paksus (mm):  10 12 15 18 20

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex saab eemaldada nt. Sika Colma-Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Temperatuuril umbes +20 °C saavutatakse täielik keemiline ja mehaaniline vastupidavus 14 päeva pärast.
 • Keemilised mõjutused või deformatsioonid üle 10% ei ole lubatud enne, kui mass on täielikult vulkaniseerunud.
 • Vuugi värvimine on keelatud.
 • Sikaflex-PRO 3 WF ei sobi kokku bituumeni või selle pehmendamiseks ettenähtud tõrvaga. Otsene või kaudne kontakt bituumenit sisaldavate matejaliga on keelatud.
 • Ümbritsevad tingimused (temperatuur, kemikaalid, UV-kiirgus) võivad põhjustada mõningast värvimuutust. See ei mõju massi tehnilistele omadustele.
 • Vuukimismassi mõjutamine kemikaalide poolt vähendab massi keemilist
  vastupanuvõimet ja võib tingida uue renoveerimisvajaduse.

Tehnilised andmed
Toode
Keemiliselt vastupidav, elastne, ühekomponentne polüuretaani baasil vuukimismass. Ei sisalda PCB-d. Kõveneb niiskuse mõjul.

Värvused
Hall RAL 7032

Mahukaal
Umbes 1,3 g/ml (DIN 53 479 B)

Shore A kõvadus
Umbes 35 (DIN 53 505) 

Tõmbetugevus
Sikaflex-PRO 3 WF
tõmbetugevus (N/mm²) erinevatel temperatuuridel (DIN EN 28 339B):

Temperatuur -20 °C -10 °C +23 °C
Vneivus 25% 0,5 0,4 0,3
Venivus 50% 0,7 0,7 0,4
Venivus 80% 0,9 0,9 0,5
Venivus 100% 1,2 1,0 0,6

Elastsuse taastuvus
Umbes 80% (DIN EN 27 389) 

Vuugi lubatud deformatsioon
20% (vt. vuugi laiuse dimensioneerimine)

Rebenemistugevus
Umbes 8 N/mm2 (DIN 53 515)

Veesurvetaluvus
3 bar (DIBt)

Valgumatus
Suurepärane (DIN EN 27 390-St-U20)

Vulkaniseerumise kiirus
Umbes 2 mm/ööp.

Kelme moodustub
Umbes 1-2 tunni möödudes (DIN 50 014-23 / 50-2 järgi)

Mahumuutus
Umbes 6% (DIN 52 451)

Kasutustemperatuur

-40 °C…+80 °C 

Töötlemistemperatuur
+5 °C…+40 °C, vuugitava materjali temperatuur 8 tundi jooksul pärast vuukimist

Keemiline vastupidavus
Sikaflex-PRO3 WF on katsetatud Saksa Polümeeride Instituudis DIBn (Saksa Ehitusinstituut) katsemetoodika ja DIN 52 452, Osa 2 järgi:

Testirühm Testitav aine Testimisaeg Klassifikatsioon
1 Bensiin 24 h / 72 h (+) / (+)
3 Kütteõli, Kütteõli, diisliõli, kasutamata määrdeõli  24 h / 72 h + / +
4 a* Benseen ja benseeni sisaldavad ühendid 24 h / 72 h (+) / (+)
5 Alkoholid, glükooleeter 24 h / 72 h (+) / --
6 Alifaatsed halogeenitud süsivesinikud 24 h / 72 h  
7 Alifaatsed estrid ja ketoonid 24 h / 72 h + / --
8 Alifaatsed aldehüüdid 24 h / 72 h + / +
9 Orgaaniliste hapete kuni 10% vesilahused 24 h / 72 h + / +
10 Orgaanilised happed (karboonhape) va.
sipelghape
24 h / 72 h + / +
11 Anorgaanilised leelised 24 h / 72 h + / +
12 Anorgaanilised lahused, mitteoksüdeeruvad
soolad
24 h / 72 h + / +
13 Amiinid 24 h / 72 h -- / --
14.1 Orgaaniliste tensiidide vesilahused 24 h / 72 h + / +
14.2 Orgaaniliste tensiidide vesilahused 24 h / 72 h + / +

Pakend
600 ml tuub (20 tk/kastis)

Säilivus
Avamata originaalanumates 1 aasta.

Ladustamine
Ladustatuna jahedas ja kuivas ruumis temperatuuril +10 °C …+25 °C, kaitstuna otsese päikesekiirguse eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda tavalise ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja juhiseid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõppliku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee