Sikaflex®-MS, Elastne ühekomponentne MS-hübriidpolümeerne tihendamis- ja vuukimismass (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-MS
on püsivalt elastne ühekomponentne MS-hübriidpolümeeril põhinev tihendus- ja vuukimismass. Põhineb neutraalsel polümeriseerumisel. Kõvenemine toimub õhuniiskuse mõjul.

Kasutuskohad
Sikaflex-MS
sobib suurepäraselt kasutamiseks objektidel, kus vajatakse suurt elastsust, ilmastikukindlust ja puhtust, nt:

  • akende ja uste tihendamiseks,
  • pinna tihendamiseks
  • loodusliku kivi vuukides.

Omadused

  • Eriti hea ilmastikukindlusega.
  • Värvitav erinevat tüüpi värvidega.
  • Ei valgu.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuugi nakkepinnad peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja määrdevabad ning neil ei tohi olla lahtisi osakesi. Alusega nõrgalt nakkunud laki- ja värvijäägid tuleb hoolikalt eemaldada. Metallpinnad puhastada põhjalikult roostest. Puhastamiseks kasutada terasharja ja/või kergeid pöörlevaid lihvkettaid. Lahtiste tükkide eemaldamiseks kasutada õlivaba suruõhku. Kõvad ja metallpinnad puhastada hoolikalt rasvast puhastusvahendiga Colma.

Vuukimine
Vältimaks õhumullide teket vuugimassi, hoida otsik vuugi suhtes õige nurga all. Vuuk vajutada kumeraks sobiva kujuga puidust vuukimispulga abil, mis on kastetud väga lahjasse pesuvahendilahusesse. Vuugi tasandamisel tuleb nakke tagamiseks vältida vee sattumist vuugi ja segu vahele. Kaitseteip eemaldada koheselt.
Vuugi minimaalne laius = 5 mm ja maksimaalne laius = 40 mm. Minimaalne sügavus 5 mm. Vuugi sügavuse all mõistetakse vuukimissegu paksust vuugi keskosas Dimensioneerimise soovitus: vuugi sügavus on pool vuugi laiusest.

Värvitavus
Sikaflex-MS
on kokkusobiv erinevat tüüpi värvidega. Müügilolevate värvide ja lakkide suure hulga tõttu soovitatakse eelnevate proovide tegemist. Alküüdvaigul põhinevatel värvidel võib olla tavalisest pikem kuivamisaeg. Kui Sikaflex-MS kantakse peale värvitud või tasandatud pindadele, on vaja piisavalt aega kuivamiseks (tavaliselt 10 ööpäeva). Kui vuukimispind on puhastatud atsetooniga, võib vuuke värvida uuesti ükskõik millal.

Tööriistade puhastamine
Veel kõvenemata vuugimass eemaldatakse töövahenditelt ja riietelt puhastusvahendiga Colma. Sikaflex-MS nakkub hästi paljude materjalidega, ka nende pindadega, millele juhuslikult satub. Kõvenenud vuugimassi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Püsivalt elastne ühekomponentne MS-hübriidpolümeeril baseeruv tihendus- ja vuukimismass. Põhineb neutraalsel polümeriseerumisel. Kõvenemine toimub õhuniiskuse mõjul.

Värvus
Valge, hall

Tihedus
1,54 kg/l (+23 °C)

Shore A kõvadus
26 ±2 (+23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53505)

Elastsuse taastuvus
> 60% (100% venivusest, DIN EN 27389)

Elastsusmoodul
< 0,5 N/m² (100% venivusest, 7 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%, DIN 53502 S2)

Lubatud deformatsioon vuugis
25%

Kokkutõmbumine
2% (DIN 52451)

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+90 °C

Keemiline vastupidavus
Talub: vett, alifaatseid lahusteid, õli, rasva, lahjendatud anorgaanilisi happeid ja aluseid.
Talub piiratult: estreid, ketoone ja aromaatseid süsivesinikke.
Ei talu: tugevaid happeid ja klooritud süsivesinikke.

Kasutustemperatuur
+5 °C…+40 °C

Kõvenemiskiirus (+23 °C, suhteline niiskus 50%)
2,5 mm 24 tunni möödudes
4 mm 48 tunni möödudes

Tolmukuiv
30 minuti pärast (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Pakend
310 ml padrun

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Tutvuda kasutamise ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee