Sikaflex®-Construction (D), Elastne ühekomponentne polüuretaanist vuukimismass fassaadi- ja deformatsioonivuukideks ja tihendamiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-Construction (D)
on ühekomponentne polüuretaanipõhine tihendusmass kasutamiseks elamute ja ühiskondlike hoonete ehitamisel. Reageerides õhuniiskusega muutub Sikaflex-Construction (D) elastseks tihendusmaterjaliks.

Kasutuskohad
Deformatsioonivuugid tarindites:

 • betoonkonstruktsioonid
 • rõdud
 • müüritised
 • kergbetoonkonstruktsioonid.

Ühendusvuugid erinevate ehitiste vahel:

 • akendes ja ustes
 • fassaadidel
 • metallkatetes
 • betoonkonstruktsioonides.

Sikaflex-Construction (D) ei tohi kasutada klaasimisel, põrandavuukides või pidevalt vee mõju all olevates viikides.
Looduskivide vuukimisel võtta enne vuukimistööde alustamist ühendust Sika tehnilise teenistusega 

Omadused

 • Eriti kiiresti pinnakuiv
 • Kuiv mittekleepiv pind
 • Lubatud venivus 25%
 • Kõrge rebenemistugevus
 • Mullideta kõvenemine
 • Eriti head nakkeomadused
 • Tarnitakse kasutusvalmis tootena.

Kasutusjuhised
Projekteerimine
Vuukide paigutus ja suurused tuleb võtta arvesse projekteerimisel, sest vuukimistööde tegijal ei ole harilikult võimalust vuuke muuta. Vuukide dimensioneerimise aluse moodustavad vuukimismaterjali tehnilised karakteristikud ja vuugiga piirnevadtarindiosad, nende koormused, konstruktsioon ja suurus.

Eeltöötlus
Vuukide pinnad peavad olema tugevad, puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad, nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi, tsemendipiima, vett tõrjuvaid aineid (nt. silikoonimpregneerimisained) ega grafitivastaseid pinnakatteid. Nakkepindadelt tuleb eemaldada kõik vormimäärde või silikooni jäägid. Vajadusel tuleb nakkepinnad lihvida või liivapritsiga puhastada.
Keraamilised pinnad tuleb puhastada ainega Sika-Cleaner 205.
Vuukide renoveerimisel tuleb tagada, et nakkepindadele ei jääks vana vuukimismassi.

Vuugitihendi paigaldamine
Vuuki pannakse suletud pooridega polüeteenist vuugitihend (Sika Vuugitihend) õigele sügavusele (vt. Tehnilised andmed -> Kulu -> Vuugi paksus, mis on võrdne vuugitihendi paigaldamissügavusega). Vuugi ääred võib vajadusel teibiga kaitsta. Vuugitihendina soovitatakse kasutada ainult suletud pooridega polüeteenist vuugitihendit Sika Vuugitihend. Vuugitihendi läbimõõt peab olema umbes 20% suuremkui töödeldava vuugi laius.

Kruntimine
Sika Primer 3 poorsetele imavatele ehitusmaterjalidele, nagu betoon, kergbetoon, tsementkrohv, kiudtsement.
Kuivamisaeg: minimaalselt 30 minutit, maksimaalselt 8 tundi.

Sika Haftreiniger-1 pulberlakk- ja EP/PU-pinnetele.
Kuivamisaeg: 15 minutit.

Sika Primer 21 jäigale PVC-le ja mineraalsetele aluspindadele ühendusvuukideks PVC-elementide ja ehituskarkassi vahel.
Kuivamisaeg: minimaalselt 30 minutit, maksimaalselt 8 tundi.

Sika Primer 35 alumiiniumile, kvaliteetterasele ja tsingitud terasele.
Kuivamisaeg: minimaalselt 30 minutit, maksimaalselt 8 tundi.

Krunte kasutatakse ainult nakke parandamiseks. Need ei asenda nakkepindade puhastamist, nendega ei saa ka parandada nakkepindade tugevust.

Vuukimine
Vuukimist võib teha kui Sika-Primer on pindkuiv. Vuukimismass ei nakku märja krundi peale. Vuukimiseks kasutatakse suruõhu- või käsipüstolit. Suunata püstoli otsik vuugi põhja suunas ja jälgida, et õhukotte ei tekiks. Siluda massi pinda lahjas pesuvahendilahuses niisutatud vuukimispulgaga kuni saadakse nõgus ja tasane pind. (Seebialusel lahust ei tohi kasutada). Võimalikud kaitseteibid eemalda ühe tunni jooksul pärast vuukimist. Kaitsta vuuke esimese viie tunni jooksul vee ja mustuse eest, kuni vuugi pind on vulkaniseerunud.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex-Construction (D) saab eemaldada nt ainega Sika Colma Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Vuuki ei tohi pühkida lahustiga!

Viimistlus
Vuugi pinda silutakse siluriga nii, et vuukimismaterjal surutakse vastu nakkepindu ja põhjalinti. Elastseid vuukimismaterjale ei tohi põhimõtteliselt pinnata ega üle värvida.

Tähelepanu!

 • Sikaflex-Construction (D) on õhukeselt ülevärvitav harilike ehitusvärvidega v.a. PVC- ja alküüdvärvid ning lakibensiini (tärpentini) sisaldavad värvid. Soovitame teha katseid, et tagada värvi ja vuukimismassi kokkusobivus. Enne ülevärvimist peab vuukimismass olema täiesti vulkaniseerunud. Vuugi värvimist ei soovitata, kui deformatsioon ületab 10% vuugi keskmisest laiusest.
 • Vuuk toimib tehniliselt kõige paremini ilma üle värvimata.
 • Kui sisetöödel kasutatakse valget vuukimismassi, soovitame võimalike värvimuutuste vältimiseks vuugid värvida.
 • Paksud fassaadikatted vuugi pinnas vähendavad tunduvalt vuugi vastupidavust.
 • Puidu immutusained nõrgendavad vuukimismassi naket puitpindadele.
 • Silikoonidega impregneerimine nõrgendab vuukimismassi naket.
 • Sikaflex-Construction (D) vulkaniseerub aeglasemalt külmades ja kuivades tingimustes.
 • Kaitsta vulkaniseerumata vuuki mustuse ja tolmu eest.
 • Valgete ja värviliste betoonelementide vuukimisel tuleb vajadusel nakkepindu eraldi töödelda (nt. kettaga lihvida ja uutel objektidel töödelda juba tehases).
 • Talvisel ajal võib Sikaflex-Construction (D) kõvenemine olla eriti aeglane nii sise- kui ka välistingimustes, sest õhuniiskus võib olla väga madal.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne polüuretaanipõhine tihendusmass, mis reageerides õhuniiskusega võrgustub elastseks tihendusmaterjaliks.

Värvus
Betoonihall, valge.
Tähelepanu! Värvitoon võib muutuda keskkonnatingimuste mõjul (kemikaalid, kõrge temperatuur, UV-kiirgus, eriti valge värvitooni korral). Värvitooni muutusel ei ole mõju toote tehnilistele omadustele ja kaitsevõimele.

Tihedus
Umbes 1,33 g/ml (DIN 53 479-B)

Shore A kõvadus
Ligikaudu 25

Tõmbetugevus
100% venivusel alla 0,4 N/mm² (+23 °C, DIN EN 28 339-B)

Lubatud deformatsioon
25%

Taastumine
≥ 70% (DIN EN 27 389)

Vastupidavus
Eriti hea (DIN EN 27 390-U 20)

Kõvenemine
> 1 mm / 24 tundi (DIN 50 014-23/50-2)

Kelmestumisaeg
Umbes 60 minutit (DIN 50 014-23/50-2)

Temperatuuritaluvus
Aluspinna ja õhu temperatuur -40 °C…+70 °C.

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+40 °C.

Pakend
600 ml tuub, 20 tk kastis.

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis temperatuuril +10 C°…+25C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja juhiseid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee