Sikaflex®-20 AT, Eriti elastne ühekomponentne PUR-hübriidne vuukimis- ja tihendusmass (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikaflex-20 AT
on kõrge kvaliteediga PUR-hübriidne vuukimismass.

Kasutuskohad
Sikaflex-20 AT on eriti elastne vuukimismass ehitusvuukidele ja tihendustele, kus on vaja pikaajaliselt elastsena püsivat massi.

 • Tavalisemad kasutuskohad
 • Betoon-, tellis- ja puitelementide deformatsioonivuugid
 • Välisseinte vuugid
 • Rõdude vuugid
 • Akende ja uste vuugid
 • Vuukimised sise- ja välistingimustes
 • Vuukimised tööstuses ja ladudes, ka toiduaineruumid. 

Omadused

 • On kohe kasutusvalmis ja ei vaja paigalduskohal täiendavat segamist.
 • Kuivamisel ei mullita.
 • Suurepärane nake erinevate ehitusmaterjalidega, nt. betooniga, tellisega, loo-dusliku- ja tehiskiviga, klaasiga, keraamiliste materjalidega, alumiiniumiga jne.
 • Vulkaniseerub õhuniiskuse mõjul (sügavussuunas u. 2 mm ööpäevas).
 • Püst- ja laepindade vuukimisel on valgumatu. Võib vuukida isegi 35 mm laiuseid püstvuuke.
 • Lõhnatu ja lahustivaba.
 • Talub hästi UV-kiirgust ja säilitab värvuse.
 • Suurepärane ilmastiku- ja vananemiskindlus.
 • Heakskiidetud toiduainetööstuse jaoks.
 • Lõhnatu.
 • Lahustivaba.
 • Ei muutu kollaseks ega pragune.
 • Hõlbus välja pigistada ja tasandada.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuugipinnad peavad olema kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Nakkepindadelt tuleb eemaldada kõik vormimäärde või sili-kooni jäänused. Vajadusel tuleb nakkepinnad lihvida või liivapritsiga puhastada.
Klaasi- ja keraamilised pinnad tuleb puhastada ainega Sika-Cleaner 205.
Vuukide renoveerimisel tuleb tagada, et nakkepindadele ei jääks vana vuukimismassi.

Vuugitihendi paigaldamine
Suletud pooridega polüeteenist vuugitihend (Sika Vuugitihend) pannakse vuuki õigele sügavusele (vt. Tehnilised andmed). Vuugi ääred võib vajadusel teibiga kaitsta. Vuugitihendina soovitatakse kasutada ainult suletud pooridega polüeteenist vuugitihendit SikaVuugitihend. Vuugitihendi läbimõõt peab olema umbes 20% suurem kui töödeldava vuugi laius

Kruntimine
Sikaflex-20 AT nakkub eriti hästi puhta ja tugeva betoonipinnaga ning fassaaditellistega. Parema nakke saavutamiseks soovitame siiski alati krundi Sika Primer-AT pintseldamist nakkepindadele. Kasutada Sika Primer-AT ka poorsete pindade (nt. siporex) vuukimisel, Sika Primer-3 sobib marmorile, looduskivile, graniidile.
Sikaflex-20 AT nakkub ilma krundita klinkriga, keraamikaga, portselaniga klaasiga, roostevaba terasega, pindamata ja anodeeritud alumiiniumiga ning epoksü-, polüester- ja polüuretaanpindadega. Loomulikult tuleb pinnad enne vuukimist puhastada.
PVC-pinnad puhastatakse ainega Sika Cleaner.

Vuukimine
Vuukimist võib teha kui Sika-Primer on pindkuiv. Vuukimismass ei nakku märja krundi peale.
Vuukimiseks kasutatakse suruõhu- või käsipüstolit. Suunata püstoli otsik vuugi põhja suunas ja jälgida, et õhukotte ei tekiks. Vajadusel siluda massi pinda lahjas pesuvahendilahuses niisutatud vuukimispulgaga kuni saadakse nõgus ja tasane pind. (Seebialusel lahust ei tohi kasutada).
Võimalikud kaitseteibid eemalda ühe tunni jooksul pärast vuukimist. Kaitsta vuuke esimese nelja tunni jooksul vee ja mustuse eest, kuni vuugi pind on vulkaniseerunud.

Vuugi mõõtmed
Harilik vuukimine

 • Vuugi laius määratakse harilikult teatud täpsusega. Määratavaks jääb vuukimismassi kihi paksus vuugi sees (paksus on risti laiusega).
 • Kuni 10 mm laiused vuugid (nt. kivivuugid) -> vuugi paksus vuugi keskel on sama suur kui selle laius. Näiteks vuugi laius on 8 mm, kusjuures vuukimismassi paksus selle keskosas on sama suur ehk 8 mm.
 • 10 mm või sellest laiemad vuugid -> vuugi paksus selle keskel on pool vuugi laiusest. Näiteks vuugi laius on 20 mm, siis vuugimassi paksus selle keskel on pool 20 mm ehk 10 mm Minimaalne paksus üle 10 mm vuukidel on 8 mm.
 • Vuugimassi paksust reguleeritakse praktiliselt nii, et vuugi põhja paigutatakse ümar vuugilint, mille väljapoole jääv pind on vuugi keskel mõõdetud sügavusel. 

Betoonelementide vuukimine:

Vuukide vahekaugus (m) <2 m 2-3,5 m 3,5-5 m 5-6,5 m 6,5-8 m
Vuugi laius umbes (mm) 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vuugi sügavus umbes (mm) 8 mm 10 mm 10 mm 15 mm 15 mm

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex saab eemaldada näiteks ainega Sika Colma-Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Vuuki ei tohi pühkida lahustiga! 

Tähelepanu!

 • Soovitame teha katsed, et tagada värvi ja vuukimismassi kokkusobivus. Sikaflex-20 AT on õhukeselt ülevärvitav harilike ehitusvärvidega v.a. PVC- ja alküüdvärvid ning lakibensiini (tärpentini) sisaldavad värvid. Enne ülevärvimist peab vuukimismass olema täiesti vulkaniseerunud. Vuugi värvimist ei soovitata, kui deformatsioon ületab 10% vuugi keskmisest laiusest.
 • Vuuk toimib tehniliselt kõige paremini ilma üle värvimata.
 • Samal ajal samas ruumis töödeldud silikoonpõhised tooted mõjutavad negatiivselt Sikaflex-20 AT kuivamist ja vuukimis omadusi.
 • Paksud fassaadikatted vuugi pinnas vähendavad tunduvalt vuugi vastupidavust.
 • Puidu immutusained nõrgendavad vuukimismassi naket puitpindadele.
 • Silikoonidega impregneerimine nõrgendab vuukimismassi naket.
 • Sikaflex-20 AT vulkaniseerub aeglasemalt külmades ja kuivades oludes.
 • Kaitsta vulkaniseerumata vuuki mustuse ja tolmu eest.
 • Valgete ja värviliste betoonelementide vuukimisel tuleb vajadusel nakkepindu eraldi töödelda (nt. kettaga lihvida).
 • Ei tohi kasutada klaasimiskitina akendel.
 • Sikaflex-20 AT ei tohi olla pidevalt vee all.
 • Talvisel ajal võib Sikaflex-20 AT kõvenemine olla eriti aeglane nii sise- kui välistingimustes, sest et õhuniiskus võib olla väga madal.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, PUR-hübriidne vuukimismass.

Tihedus
1,35-1,40 kg/l (sõltuvalt värvusest)

Shore A kõvadus
~ 20 (DIN 53 505)

Tõmbetugevus
(DIN EN 28389B)
60% pikenemine (+23 °C, 0,5 N/mm2)
100% pikenemine (+23 °C, 0,3 N/mm2)

Katketugevus
>1,5 N/mm²

Rebimistugevus
> 9 N/mm (DIN 53 515)

Katkevenivus
> 800% (DIN 52 455)

Taastumine
> 80%

Lubatud deformatsioon
vuugi laiussuunas 25% vuugi keskmisest laiusest
vuugi pikkussuunas 20% vuugi laiusest

Vuugi maksimaalne laius
35 mm

Vuugi minimaalne sügavus
8 mm

Kuivamisviis
Kuivab õhuniiskusega reageerides.

Puutekuiv
1-2 tundi (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Temperatuuritaluvus
-30 °C…+80 °C kuivas soojuses +40 °C (kuni +50 °C niiskes soojuses)

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+40 °C.

Pakend
600 ml sukk

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Temperatuuril alla +10 °C…+25 °C. Kaitsta niiskuse ja kuumuse eest.

Katsearuanded
DIN 18540-FISO 11600 Group F, klass 25 LMISEGA/Foodstuff

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aine sattumist nahale ja silma.
3 Sikaflex®-20 AT

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras. 
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee