Sikaflex® 11 FC+, Elastne, ühekomponentne polüuretaanmass vuukimiseks ja liimimiseks sise- ja välistingimustes (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Sikaflex-11-FC-dt.jpg

Elastne, ühekomponentne polüuretaanmass vuukimiseks ja liimimiseks sise- ja välistingimustes

Tootekirjeldus
Sikaflex 11 FC+ on ühekomponentne, niiskuse toimel kiiresti kõvenev polüuretaani baasil vuukimis- ja liimimismass.

Kasutuskohad
Sikaflex 11 FC+ on universaalne toode kasutamiseks kõikjal ehituses, kui vajatak-se kulutamist taluvat ja elastset vuuki või liimi. Enamlevinud kasutuskohad.
Elastsed ühendused:

 • kergkonstruktsioonides
 • pinnakatetes.

Rantide ja soonte vuukimine:

 • väheliikuvad vuugid
 • väikeste pragude täitmine välisseintes
 • mitmesugused tihendused veereservuaarides
 • ventilatsioonitorud
 • liikuv inventar
 • transpordikonteinerid
 • elevaatorid
 • metallplaatidest piirded ja katted.
 • Ei soovitata kasutada paneelide vuukimiseks (vt Sikaflex-15 LM infoleht).
 • Ei sobi kasutada ujumisbasseinide vuukimiseks (vt Sikadur-Combiflex infoleht).

Liimimine:

 • betoonist või metallist vihmaveerennide kokkuliimimine
 • katusekivide liimimine
 • kivide ja plaatide liimimine
 • põrandaliistude liimimine
 • mitmesuguste veeplekkide liimimine ja tihendamine
 • mitmesugused tihendused ja läbiviigud (nt. lagedes).

Omadused

 • Lihtne ja ökonoomne kasutada.
 • Kasutusvalmis, pole vaja segada.
 • Ei jäta plekke.
 • Ei põhjusta korrosiooni.
 • Kiiresti kõvenev.
 • Ei valgu.
 • Hea ilmastiku- ja vananemiskindlus.
 • Nakkub eriti hästi tavaliste ehitusmaterjalidega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Nakkepinnad peavad olema kuivad, puhtad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid tükke või silikoonmassi jääke. Vajadusel tuleb nakkepinnad lihvida või liivapritsiga puhastada

Vuugitihendi paigaldamine
Väikeste deformatsioonidega vuukidesse pannakse vuugitihend Sika Vuugitihend-või teip, et Sikaflex-11FC+ ei nakkuks vuugi põhja. Vuugi ääred võib vajadusel teibiga kaitsta.

Kruntimine
Sikaflex 11 FC+ nakkub puhaste ja tugevate pindadega hästi ka ilma kruntimata. Poorsetele pindadele (näit. betoon, tellis, puit jne.) soovitatakse kasutada nakke-pindades Sika Primer 3.

Vuukimine/liimimine
Vuukimist/liimimist võib teha kui Sika Primer 3 on pindkuiv. Kasutada õiget vuuki-mispüstolit. Kaitsta Sikaflex 11 FC+ vee ja mustuse eest esimese 2-3 tunni vältel.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata Sikaflex saab eemaldada nt ainega Sika Colma Cleaner või tolueeniga. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Vuuki ei tohi pühkida lahustiga

Tähelepanu!

 • Sikaflex 11 FC+ ei sobi suurte liikumistega deformatsioonivuukide vuukimiseks.
 • Sikaflex 11 FC+ ei nakku silikooni, tefloni, polüeteeni ja polüpropeeniga.
 • Sikaflex 11 FC+ võib õhukeselt üle värvida, v.a. PVC- ja alküüdvärvidega ega lakibensiini (tärpentini) sisaldavate värvidega. Soovitame teha katsed, et taga-da värvi ja vuukimismassi kokkusobivus. Enne ülevärvimist peab Sikaflex 11 FC+ olema täiesti vulkaniseerunud (umbes 7…14 ööpäeva). Värv ei tohi takis-tada võimalikku liikumist vuugis.
 • Valge Sikaflex 11 FC+ võib välistingimustes määrduda.
 • Seinale või lakke liimitud paneelid tuleb kindluse mõttes ka mehaaniliselt kinni-tada.
 • Talvisel ajal võib Sikaflex 11 FC+ kõvenemine olla eriti aeglane nii sise- kui välistingimustes, sest et õhuniiskus võib olla väga madal.
 • Kui ainega Sikaflex-11FC+ liimitakse kokku kahte kuiva õhutihedat pinda, soovitatakse Sikaflex-11FC+ pinnale lisada vett (10 g/m²) näiteks pihustuspu-deliga, et liimimass saaks kõvenemiseks vajaliku niiskuse

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne elastne polüuretaanmass vuukimiseks ja liimimiseks.

Värvus
Valge, helehall, must, pruun, helebeež.

Shore A kõvadus
Umbes 25-35

Lubatud deformatsioon
Umbes 25% vuugi keskmisest laiusest

Katketugevus
1-1,2 N/mm² (+23 °C)

Katkevenivus
> 400% (+23 °C)

Taastumine
> 90%

Elastsusmoodul
0,5 MPa (+23 °C)

Keemiline vastupidavus
Pikaajaline vastupidavus
Vesi, vett sisaldavad pesuained ja puhastusvedelikud, merevesi, loputusvesi, lahjendatud anorgaanilised happed ja lahjendatud leelised.

Ajutine vastupidavus
Mineraalõlid, taimeõlid, loomsed õlid ja rasvad, kütused.

Puudub või lühiajaline
Orgaanilised lahustid/ketoonid, estrid, aromaadid, värvi- ja lakivedeldid, kanged happed ja alused.

Tihedus
1,2 kg/l

Kõvenemiskiirus
Umbes 2 mm/ööp. (+20 °C, suhteline niiskus 50%)

Tolmukuiv
1 tundi (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Töötemperatuur
+5 °C…+40 °C (talvise vuukimise juhised eraldi)

Temperatuuritaluvus
Kuivalt: -40 °C…+80 °C.
Märjalt: kuni +50 °C, lühiajaliselt kuni +60 °C.

Pakend
310 ml padrun, 600 ml sukk

Standardsed värvused

Puhastamine
Sika Colma-Cleaner’iga või mehaaniliselt.

Vuugi mõõtmed
Maksimaalne vuugi laius 40 mm
10 mm kitsamad vuugid, laius/sügavus = 1/1
10 mm laiemad vuugid, laius/sügavus = 2/1

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt säilitatuna 15 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ruumis, temperatuuril alla +25 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab isotsüanaate. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. 

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

Sikaflex-11FC-16.jpg Sikaflex-11FC-19.jpg Sikaflex-11FC-31.jpg Sikaflex-11FC-50.jpg
sikalogo_col_neu.gif
SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee