Sikadur®-Combiflex, Kõrgekvaliteediline vuukimissüsteem nõudlike ja keeruliste objektide jaoks ning rasketes tingimustes kasutamiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikadur-Combiflex on kõrge kvaliteediga vuukimissüsteem korrapäratute ja suure deformatsiooniga vuukide ja pragude tihendamiseks, põhinedes painduval Hypalo lindil ja epoksüvaigupõhisel liimil Sikadur-Combiflex Adhesive. Vuuki kinnitatuna talub suuri deformatsioone mitmes suunas, sellest hoolimata säilitades kõrgetasemelised vuukimisomadused.

Kasutuskohad
Sikadur Combiflex on sobiv kasutada objektidel, kus vuugid on nii ebaühtlased, et harilikke vuukimismeetmeid (st. selliseid, kus ainult ühesuunaline deformatsioon on lubatud) ei saa kasutada või nendele rakendub suuri deformatsioone põhjustavaid jõude, mille korral tavaliste vuugisegude katkevenivus ei ole piisav.

Vuukimissüsteem deformatsioonivuukide, ehitus- ja ühendusvuukide ning pragude jaoks järgmistel objektidel:

 • objektid, kus vuukides tekib kolmesuunalisi deformatsioone
 • eriti suure deformatsiooniga vuugid
 • vahelduva laiusega vuugid
 • deformatsioonivuugid sise- ja välistingimustes
 • põrandavuugid (kaitsta mehaanilise koormuse eest)
 • seina ja põranda vahelised vuugid
 • vuugid jäiga ja elastse aluse/konstruktsiooni vahel
 • erinevas ulatuses vajuvate konstruktsioonide vahelised vuugid
 • tunnelid
 • elektrijaamad
 • reoveepuhastid
 • toorveepuhastid
 • veetornid ja veemahutid
 • ujulad ja basseinid
 • vundamendid
 • keldrid
 • teetruubid
 • vuukimised mitmesugustes torustikes: raud-, teras- ja betoontorude ümber
 • laevuugid
 • toruläbiviigud
 • veesurve all olevate lekkivate vuukide remontimine.

Omadused

 • Sobiv nii kuivade kui niiskete aluspindadega.
 • Äärmiselt elastne: katkevenivus üle 400%.
 • Kannatab vuukimispindade kõrguse erinevusi, ebaühtlast laiust, deformatsioone kõigis kolmes suunas.
 • Toimiv väga laias temperatuurivahemikus.
 • Suurepärane nake paljude materjalidega. Nakkub suurepäraselt ka malmi, betooni, terase, puidu ja klaasiga.
 • Talub väga hästi ilmastiku ja vee mõju.
 • Kiirelt kõvenev.
 • Lihtne paigaldada ka rasketes tingimustes.
 • Võib paigaldada püst- ja rõhtpindadele.
 • Vanade vuukide renoveerimisel võib vana vuugisegu kohale jätta.
 • Saadaval kinnitusliimi erinevate kõvenemiskiirustega: tavaline, aeglane või kiire.  
 • Peab vastu taimede juurtele.
 • Ei lagune ega mädane vedelikes.
 • Hea keemiline vastupidavus. Talub suurepäraselt nt. vett, merevett, reovett, õlisid, mitmesuguseid kemikaale, UV- kiirgust, osooni.
 • Sikadur Combiflex sobib kasutamiseks objektidel, kus konstruktsioonid puutuvad kokku joogiveega.
 • Talub ühtlase lindi paksuse (1 mm) korral veesurvet 2 bar (üle 20 m kõrgune veesammas), paksema lindi korral veelgi rohkem.
 • Universaalne süsteem, mis sobib paljudele rasketele objektidele.

Kasutusjuhised
Temperatuur/niiskus
Kiire tüüp (rapid): +5 °C…+15 °C
Tavaline tüüp (normal): +10 °C…+30 °C
Niiske aluspinna korral tuleb hästi aluspinnale kinni harjata.

Pinna ettevalmistamine
Betoon, kivi, segu, krohvid
Aluspind peab olema puhas ja vaba õlist, rasvast, tsemendipiimast ja lahtistest osakestest. Aluspinna ettevalmistamine: liivapritsiga töötlemine, vesi-meiselpuhastus, lihvimine, freesimine, graanulpritspuhastus, millele järgneb tolmu hoolikas eraldamine.

Teras
Aluspind peab olema vaba õlist, roostest ja lahtisest roostest. Aluspinna ettevalmis-tamine: liivapritsiga töötlemine, lihvimine. Arvestada kastepunktiga.
Kui puhastatud teraspinnale liimi kohe peale ei kanta, peab pinda kaitsma rooste-tamise eest Sikagard-62 abil.

Polüester, epoksiid, keraamika, klaas
Aluspind peab olema vaba õlist ja rasvast. Polüestrit ja epoksiidi peab karestama lihvimisega, kasutades jämedat liivapaberit. Klaas ja keraamika: kerge karestus. Ei tohi peale kanda silikoonpõhistele aluspindadele.

Segamine
Kasutusvalmis pakend
Lisada komponendi B kogus täielikult komponendile A. Segada aeglaste pööretega trellseguriga (max 500 p/min) hoolikalt, vältides õhuga segunemist, kuni ühtlase kvaliteediga segu saavutamiseni.

Tööstuslik pakend
Segada komponendid hästi oma anumates. Annustada iga komponenti õiges vahe-korras ja segada sobivas anumas eelpool kirjeldatud viisil.

Kui segatakse korraga suuri koguseid, tõuseb liimi Sikadur-Combiflex Adhesive temperatuur keemilise reaktsiooni mõjul, mille tõttu töötlemisaeg lüheneb.

Lindi suurus
Lindi sobiva suuruse (paksus ja laius) valik sõltub sellele esitatavatest nõuetest. Vajaduse korral võtta ühendust Sika tehnilise teenistusega. 1 mm paksused lindid sobivad ainult kergete koormuste korral. Maksimaalselt lubatud püsiv venivus:

 • 1 mm lint: 10% mitteliimitud lindi laiusest
 • 2 mm lint: 25% mitteliimitud lindi laiusest.

Suuremate deformatsioonide korral peab vuugimassi paigaldama ja kinnitama eendile vuugi sees. 

Lindi kinnitamine

 • Eemaldada läbipaistev eralduskile. Aktiveerida Sikadur-Combiflex lint mõle-malt poolelt ainega Sika Colma-Cleaner, kasutades selles niisutatud lappi. Pühkida hoolega üleni. Jätta kuivama minimaalselt 0,5 tunniks, maksimaalselt 8 tunniks.
 • Hoolikalt segatud Sikadur-Combiflex Adhesive liim kanda vuuki või prakku mõlemalt poolt eeltöödeldud aluspinnale, kasutades kellut või hammassilurit. Kui aluspind on niiske, hõõruda liim aluspinnale hästi kinni. Segukihi paksus on 1-2 mm, laius (mõlemalt poolt) vähemalt 40 mm.
 • Kui on tegemist deformatsioonivuugiga või > 1 mm praoga, ei tohi lindi keskosa mingil juhul aluspõhjale kinni liimida. Selle vältimiseks paigaldatakse kaitselint vuugi või prao peale ja mõlemale poolele vuuki enne liimi pealekandmist. Enne vuuki paigaldamist (keskel olev punane teip ülespoole) eemaldatakse kaitseteip. Vajutades linti tugevalt liimi Combiflex Adhesive sisse (vabaks õhutaskutest) surutakse liim mõlemast servast välja umbes 5 mm.
 • Sikadur-Combiflex lint kanda peale liimi töötlemisaja jooksul.
 • Kui vuugis toimub märgatavalt suuri deformatsioone, on soovitatav paigaldada Combiflex lint eendile vuugiava sees.
 • Liimi Combiflex aluskihil on soovitatav lasta kõveneda enne pealmise kihi pealekandmist. Kui on vajalik, aktiveerida Combiflex linti uuesti enne Combiflex liimi pealekandmist mõlemale poolele umbes 1 mm paksuselt, moodustades pinna, mille paksus servadel õheneb peaaegu nullini. Seejärel eemaldatakse keskel olev punane teip.
 • Peale jäävat liimi pinda võib tasandada pintsliga, mida on niisutatud lahjendatud pesuvahendiga. Siiski tuleb esmalt oodata liimi kõvenemise algust.
 • Kui vuugitakse ehitusvuuke või alla 1 mm pragusid, saab Combiflex linti katta täielikult Combiflex liimiga (mehaaniline kaitse). Sel juhul tuleb Combiflex lint paigaldada keskel oleva punase teibiga allapoole (ehitusvuugi või prao poole). Kasutada 2 mm linti Combiflex.
 • Combiflex liimi saab pinnata epoksükatetega. Sel juhul ei ole vaja siluda liimi pinda pesuvahendiga. Kui liimi ja pinnakatte pealekandmise vaheline aeg on pikem kui 2 ööpäeva, tulen liimi pinda liivatada kvartsliivaga vahetult pärast lii-mi pealekandmist.

 Ühendused

 • Ülekate 40-50 mm.
 • Uued lindid ühendatakse keevitades kuumaõhupuhuriga. Enne keevitamist pühitakse kontaktpinnad puhastusvahendiga Colma.
 • Vanad lindid, nt lindi remontimisel, tuleb puhastada teraskäsnaga ja vahendiga Colma Cleaner, seejärel ühendatakse lindid kuumkeevitamisega, kasutades samal ajal ainet Sika Hypalon Aktivator.

Tööriistade puhastamine
Puhastada tööriistad kohe pärast kasutamist ainega Sika Colma Cleaner.

Tähelepanu!

 • Kui lindile Combiflex mõjub veesurve, peab linti toetama. Soovitatakse kasu-tada kõva vahtu või vuukimissegu. Negatiivse veesurve korral peab Combiflex lint toetada tugikonstruktsiooniga (terasprofiil), mis kinnitatakse vuugi ühele servale. Piirväärtus ilma toeta: 5 mm laiune vuuk temperatuuril +20 °C ja 2 mm paksu-ne Combiflex lint, maksimaalne veesurve 0,5 bar.
 • Kui äsjakinnitatud Combiflex lindi peale paigaldatakse bituumenist kulutuskiht, ei tohi bituumenisegu temperatuur 50 mm kihipaksuse korral ületada +180 °C. Kihi paksuse korral kuni 10 mm võib temperatuur olla maksimaalselt +220 °C. Vajadusel kanda bituumenkate peale kihtide kaupa ja lasta vahepeal jahtuda.
 • Sikadur-Combiflex linti peab kaitsma mehaaniliste kahjustuste eest nt. kum-mimattidega, eriti siis, kui täidetakse deformatsioonivuuke. .

Tehnilised andmed: Sikadur® Combiflex lint

Toode
Hypalon elastomeer

Värvus
Helehall.

Lõiketugevus
> 6 mm² (DIN 53 455, 4 bar)

Katkevenivus
> 400% (DIN 53 455, 4 bar)

Rebimistugevus
> 300 N/cm (DIN 33 515)

Temperatuuritaluvus
-30 °C…+60 °C (kuiv soojus) / +40 °C (niiske soojus)

Paindekatse
Ei teki pragusid temperatuuril -30 °C (SIA 280)

Soojusega vanandamine
Läbinud testi (SIA 280)

Imiteeritud ilmastikukatse
10000 tundi, läbinud testi (SIA 280)

Tulepüsivus
IV.3 (SIA 280)

Püsivus taimede juurtele
Läbinud testi (SIA 280)

Tehnilised andmed: Liim Sikadur-Combiflex-Adhesive

Tüüp: Normaalne (Normal) Kiire (Rapid
Värvus: Helehall Helehall.
Tihedus: 1,7 kg/l 1,7 kg/l

Segamisvahekord
Komponent A : B = 3 : 1 osa mahu- või massiosadena

Töötlemisaeg
(minutites)
+5 °C - 50
  +10 °C 90 40
  +15 °C 75 25
  +15 °C 60 -
  +30 °C 30 -

Ooteaeg (minutites)
60 (+20 °C) 60 (+10 °C)

Vastupidavus kriimustustele
(tundides)
+5 °C - 15
  +15 °C 3 5
  +30 °C 8 -

Survetugevus (N/mm²) 

  +10 °C +30 °C +5 °C +15 °C
3 ööpäeva 47 73 41 48
7 ööpäeva 50 76 47 58
14 ööpäeva 63 79 49 59

Nakketugevus (N/mm²)

- Betoon (kuiv) > 2 (betoon murdunud) > 2 (betoon murdunud)

- Betoon (matt-niiske)

> 2 (betoon murdunud) > 2 (betoon murdunud)
- Teras (liivapritsiga töödeldud) > 10 > 10

Soojuspaisumistegur ( °C¯¹)
5 x 10-5 (±0,5 x 10-5) temperatuurivahemikus -20 °C…+20 °C
10 x 10-5 (±0,5 x 10-5) temperatuurivahemikus -20 °C…+20 °C

Elastsusmoodul staatiline (MPa)
-20 °C    6100       5900
+23C      3500       2200

Tehnilised andmed: Sikadur-Combiflex süsteem

Rebimistugevus
Sika System Test nõuete kohaselt on liim Sikadur-Combiflex Adhesive peale kantud segust prismadele, mille järel vuukimissüsteemi venitatakse.
Katse tulemus: lindi rebenemine
venivus: > 400%, tugevus: > 4 N/mm²

Koordumistugevus
Sika System Test nõuete kohaselt on lindid Sikadur-Combiflex liimitud üksteise külge.
Katse tulemus: lindi rebenemine
venivus: > 400%, tugevus: > 3 N/mm²

Keemiline vastupidavus (süsteem)
Pikaajaline: vesi, lubjavesi, tsemendivesi, merevesi, soolalahused, olmejäätmed, bituumenid, emulsioonitüüpi bituumenpinded

Lühiajaline: kerged kütused, diisel, lahjendatud leeliselahused ja mineraalhapped, etanool, metanool, petrooleum.

Neid keemilise vastupidavuse andmeid saab kasutada vuukimissüsteemi sobivuse hindamisel. Projektikohaste lühiajaliste keemilise vastupidavuse nõuete suhtes palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega.

Pakend
Kasutusvalmis pakend
6 kg Combiflex liimi, tüüp: normaalne
6 m linti: paksus 1 mm, laius 16 cm
1 kg Colma-Cleaner
Tööstuslik pakend
Combiflex-lint:

paksus: laius: pikkus:
1 mm 10 cm 50 m (2 x 25 m)  
1 mm 15 cm 25 m 
1 mm 20 cm 25 m 
2 mm 10 cm 20 m 
2 mm 15 cm  20 m 
2 mm 20 cm  20 m 
2 mm 25 cm  20 m 
2 mm 30 cm  20 m 

Colma-Cleaner (lindi aktiveerimiseks):
1 kg anum, 5 kg anum, 20 kg väike vaat, 160 kg vaat.
Hypalon Solvent: 4,5 kg anum
Sikadur-Combiflex Adhesive liim:
6 kg pakend (komponendid A+B kokku), kasutusvalmis pakend
Komponent A 30 kg anumas
Komponent B 10 kg anumas (normaalne, kiire ja aeglane kõvenemine) 

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 24 kuud, Sikadur-Combiflex kasutusvalmis pakend (lint, liim ja puhastusaine). Minimaalselt 36 kuud Sikadur-Combiflex lint eraldi.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5 °C…+30 °C.

Katsearuanded

 • Heakskiidetud joogiveega kokkupuutes kasutamiseks Health Laboratory of the Canton of Zurich, Report nr. 1809-5 ja 1810-2 (1992).
 • Katsearuanne nr. 224.01.99 (vett saastavate vedelike kohta) (KVS, 1999)

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

Tähelepanu!
Enne töötamise alustamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sikadur-Combiflex liim sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Liim Sikadur-Combiflex. Ärritav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna või sissehingatuna on tervisele kahjulik.
Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.
Puhastusaine Colma Cleaner. Tervisele kahjulik, kergsüttiv. Hoida eemal süttimisallikast. Suitsetamine on keelatud. Sissehingatuna ja nahale sattumise korral tervisele kahjulik.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kol-mandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee