Sikadur®-52, Kahekomponentne, eriti plastne epoksüvaik-injekteerimisaine (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikadur-52 on kahekomponentne, lahustivaba, eriti plastne injekteerimisaine, mis koosneb kõrgtugevatest epoksüvaikudest. Sikadur-52 sulgeb betoonkonstruktsioonides esinevad praod ja kitsad ühenduskohad. Mass liimib prao kokku, andes betoonkonstruktsioonile tagasi selle esialgse tugevuse, takistab sarruse korrosiooni ja kahjulike ainete levimist pragude kaudu betooni.

Kasutuskohad
Injekteerimisainet Sikadur-52 kasutatakse betoonkonstruktsioonides olevate pragude sulgemiseks ja tihendamiseks:

 • toed ja postid sillakonstruktsioonid
 • konsoolid ja talad
 • veetihedad konstruktsioonid
 • põrandad
 • vundamendikonstruktsioonid
 • tugiseinad
 • elementkonstruktsioonid

Omadused

 • Hea sissetungimisvõime konstruktsiooni.
 • Suurepärased nakkeomadused enamike ehitusmaterjalidega:
  - betooni, segu ja kiviga,
  - terase ja puiduga.
 • Maksimaalne prao laius 5 mm.
 • Ei sisalda lahusteid.
 • Sobib kasutada nii matt-niisketel kui ka kuivadel pindadel.
 • Kivistumisel ei teki mahukahanemist.
 • Hea mehaaniline kulumiskindlus.
 • Võib kasutada ka madalatel temperatuuridel (umbes +5 °C).
 • Ei lahustu vees (lahustav aine nt. ksüleen).
 • Kõva, aga mitte habras.
 • Väga madal viskoossus.
 • Tuleohtlik (leekpunkt +96 °C).
Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Injekteeritavad pinnad peavad olema tugevad ja terved ning nendes ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte, nt. tsemendipiima või vormimääret. Uus betoonkonstruktsioon peab enne injekteerimist olema vähemalt 3-6 nädalat vana. Nakke parandamiseks võib suuremad praod eelnevalt töödelda nt. liivapritsiga, kõrgsurvepesga, piikvasaraga või lihvimisega. Praod puhutakse suruõhuga puhtaks. Väiksemaid, umbes 1mm laiuseid pragusid mööda võib vajadusel teemantkettaga lõigata umbes 5mm sügavuse soone. See hõlbustab pragude piirpindade suruõhuga puhastamist. 

Segamine
Pakend koosneb komponentidest A ja B. Segada komponendid alguses eraldi ja
seejärel valada komponent B kokku komponendiga A . Segada ühtlaseks massiks. Segamisvahekord A:B = 2:1.

Pealekandmine
Kruntimine õnnestub kõige paremini pintsli või rulliga. Konstruktsioonides esinevate pragude (maksimaalne prao laius 5 mm) täitmiseks võib kasutada kas käsi- või suruõhupüstoleid. Prao kohta puuritakse injekteerimiskorkide jaoks ühtlase vkaugusega augud. Prao laius ja sügavus mõjutavad korkide hulka. Eriti püst- ja laepindadel tuleb injekteerimiskorkide vahepinnad tihendada nt. tasandusseguga Sikadur-31. Nii takistatakse injekteerimisaine äravalgumist ja vähendatakse mjalikulu.

Tööriistade puhastamine
Tööriistade puhastamine nt. puhastusainega Colma või ksüleeniga. Käed ja nahk pestakse sooja vee ning seebiga.

Tähelepanu!

 • Maksimaalne prao laius injekteerimisel on 5mm.
 • Komponente EI TOHI VEDELDADA nt. ksüleeniga. Vedeldamine nõrgendab valmissegu lõpptugevust ja nakketugevuse väärtust.
 • Tööta rahulikult, sest injekteerimisaine tungib prakku aeglaselt. Kiiresti ja suure rõhuga injekteerides ei saavutata head lõpptulemust.

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvaik-injekteerimisaine.

Värvus
Kollakas segu, komponent A = kollane, komponent B = helepruun.

Tihedus
Komponent A = 1,1 kg/l
Komponent B = 1,02 kg/l
Valmissegu tihedus = 1,1 kg/l

Survetugevus
53 N/mm²

Paindetugevus
50 N/mm²

Tõmbetugevus
25 N/mm²

Nakketugevus
4 N/mm² betooniga (betooni murdumine), 10 N/mm² sarrusega (DIN 53232)

Elastsusmoodul
1060 N/mm² (staatiline elastsusmoodul)

Soojuspaisumistegur
1 °C kohta 89 x 10-6 (temperatuuride vahemikus -20 °C…+60 °C)

Viskoossus
+10 °C ~1000
+20 °C ~ 500
+30 °C ~ 250

Keemiline vastupidavus
Sikadur 52 talub hästi vett, õli, bensiini ja leeliseid. Lühiajaliselt sooja vett, lahusteid ja lahjendatud happeid.

Segamisvahekord
Massiosades A : B = 2 : 1

Kasutustemperatuur
Aluse ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C.

Töötlemisaeg
Sikadur-52 töötlemisaeg erinevatel temperatuuridel (õhk, aluspind ja konstruktsioon):

Temperatuur: Aeg:
+5 °C 75 minutit
+10 °C 55 minutit
+20 °C 20 minutit
+30 °C 10 minutit

Pakend
1 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 12 kuud valmis-tamisest

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5 °C…+30 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine
Jäätmete käitlemine:
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jeeskirju. äätmekäitlus-
Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne töötamise alustamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna või sissehingatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjaltsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee