Sikadur®-45 EpoCem®, Epoksü-tsemendipõhine parandussegu rõht-, püst- ja laepindade remondiks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikadur-45 EpoCem on kolmekomponentne epoksümodifitseeritud tsemendipõhine parandussegu

Kasutuskohad

 • Parandusseguna betooni, kivimaterjalide ja tsemendisegu peale
 • Sika EpoCem ja epoksütoodete alla remondimaterjalina
 • Veetihedad konstruktsioonid
 • Veetornid
 • Veemahutid
 • Reoveepuhastid

Omadused

 • Eeldoseeritud
 • Reguleeritav koostis
 • Head mehaanilised tugevusomadused
 • Tiksotroopne, ei valgu püstpindade töötlemisel
 • Hea vee- ja õlitaluvus
 • Lahustivaba
 • Veeaurule läbitav (laseb aluspinnal hingata)
 • On hea mehaanilise vastupidavusega
 • Ei valgu.
 • Võib katta EpoCem toodetega ja epoksüvaikudega 24 tunni möödudes
 • Ei söövita
 • Veetihe

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema puhas õlist, rasvast, lahtistest osakestest, tolmust ja tsemendipiimast. Aluspind võib olla kuiv või niiske, aga mitte märg (ilma lahtise veeta).

Segamine
Komponenti A (valge vedelik) loksutatakse enne selle kallamist komponendi B
(plastkanistris) sisse, seejärel loksutada hästi kanistrit umbes 30 sekundi jooksul. Kallata sideaine (A+B) sobivasse (umbes 30 liitrisesse) anumasse ja lisada pidevalt segades komponent C. Segada masinaga 3 minuti jooksul aeglaste pööretega trellseguriga (< 500 p/min) vältides õhu kaasamist segusse.
Sõltuvalt soovitavast koostisest võib segu vahekorda muuta etteantud piirides. Soovitavat koostist võib saavutada osakaupa pulbrilist komponenti (komponent C) lisades.

Pealekandmine
Niisutada aluspinda veega küllastumiseni, kuid nii, et pind oleks kuiv (ilma lahtise veeta). Harjata SikaTop Armatec 110 EpoCem nakkekiht hoolikalt kuivale või niiskele aluspinnale (vt. SikaTop Armatec 110 EpoCem tehnilist infolehte). Parandussegu Sikadur-45 EpoCem kantakse “märg-märjale” põhimõttel nakkesegu peale ja tihendatakse korralikult.
Kohe pärast parandussegu kõvenema hakkamist võib pinda viimistleda plastsiluriga. Üle 30 mm paksuste kihtide korral tuleb Sikadur-45 EpoCemsegu peale kanda mitme kihina.

Järelhooldus
Kohe pärast pealekandmist tuleb segu hoida niiskena, eriti siis, kui pindu mõjutavad päikesekiirgus või tuul. Muus osas täidetakse tsemendisegude järelhoolduse juhiseid.

Pinnatavus
Kui lõpptulemusena nõutakse viimistletud pinda, saab Sikadur-45 EpoCem pinnata, kasutades selleks aineid Sikagard-720 EpoCem, Sikafloor-81 EpoCem või Sikadur-45 EpoCem.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega. Kõvenenud Sikadur-45 EpoCem saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne lahustivaba epoksümodifitseeritud tsemendipõhine segu.

Värvus
Hall (komponent A - valge vedelik, komponent B - must vedelik, komponent C -hall pulber) 

Tihedus

Komponent A: 1,06 kg/l
Komponent B: 1,03 kg/l
Komponent C: 1,90 kg/l
Segatuna A+B+C: 2,15 kg/l

Survetugevus

3 ööpäeva: 35-42 N/mm² (+23°C, suhteline niiskus 50%)
28 ööpäeva: 48-58 N/mm² (+23°C, suhteline niiskus 50%)

Paindetugevus

3 ööpäeva: 4-6 N/mm² (+23°C, suhteline niiskus 50%)
28 ööpäeva: 7-9 N/mm² (+23°C, suhteline niiskus 50%)

Nakketugevus
2-3 N/mm² (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%), nakketugevus liivapritsiga töödeldud betoonil, kui nakkeseguna on kasutatud SikaTop Armatec 110 EpoCem. 

Elastsusmoodul

+20 °C: 34000 N/mm² (staatiline, 28 ööpäeva)
–20 °C: 34000 N/mm² (staatiline, 28 ööpäeva)

Segamisvahekord
A : B : C = 1,14 : 2,86 : 33 (massiosades)
Segamissuhet võib muuta vastavalt soovitud koostisele.

Piirväärtused:
A : B : C = 1,14 : 2,86 : 32-34 (massiosades)
Komponentidele A + B tuleb lisada vähemalt 32 kg komponenti C.

Kasutustemperatuur

Minimaaltemperatuur (aluspind): +8 °C
Maksimaaltemperatuur (aluspind): umbes +30 °C

Kattekihi paksus

Minimaalne:  6 mm
Maksimaalne: 30 mm

Kulunorm
Materjalikulu sõltub aluspinna seisukorrast.
Peaaegu tasasel aluspinnal on kulu 10 mm paksuse kihi korral umbes 21,5 kg/m².

Töötlemisaeg
30-40 minutit (+20 °C)

Pakend
Eeldoseeritud kolm komponenti kogukaaluga 37 kg.
Komponendid A + B: 2 anumat kogukaaluga 4 kg.
Komponent C: 33 kg kott.

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 9 kuud. 

Ladustamine
Kuivas laos temperatuuril +5 °C…+30 °C, külmumise eest kaitstuna.

Katsearuanded
LPM Laboratory for Preparation and Methodology (Beinwill am See, Switzerland)

Keemiline vastupidavus
Sikadur-45 EpoCem segu keemiline vastupidavus:

Kemikaal: 1 ööpäev 30 ööpäeva 90 ööpäeva 360 ööpäeva
Ottomootori kütus A A A A/D
Kütteõli AA A A A/D
Lennukikütus A A A A
Kõik süsivesinikud, välja arvatud nr 5 A A A A
Benseen ja seda sisaldavad segud A A A A/D
Toornafta A A A/D A/D
Alkohol, glükooleeter A A A A
Alifaatne süsivesinik A A A/D A/D
Alifaatne aldehüüd A A B B
Alifaatne ester ja ketoon A A C  
Äädikhape (10%) A A A  
Väävelhape (20%) A A    
Naatriumhüdroksiid (20%) A A A A/D
Naatriumkloriid (20%) A A A A
Soolhape (10%) A A A/D C
Fosforhape (10%) A/D A/D A/D  
Piimhape (10%) B B    

Sidrunhape(10%)

B B B A/D
Punane vein A/D A/D A/D A
Karbamiidilahus (10%) A A A  

A = talub pidevat mõjutamist B = pinnakate väikesel määral knud ahjustuedelik-
C = pinnakate kahjustunud D = pinnakattel värvimuutusi
Katsed on tehtud nii, et proovikehad on olnud täiesti uputatud testitavasse vedelikku.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Komponendid A ja B sisaldavad epoksüvaike, komponent C sisaldab tsementi. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivtaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee