SikaCim® niiskustõke, vedel lisand betoonile ja tsementsegule veetiheda betooni ja tsementsegu tegemiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaCim niiskustõke on kloriidivaba valge kasutusvalmis vedelik.

Kasutuskohad
Niiskus- ja veekindlad ning isoleerivad tasandussegud ja betoonivalud, näiteks:

 • niiskust isoleerivate keldriseinte betoonivalu
 • niiskete keldriseinte isoleerimine tsementseguga
 • betoonvundamentide isoleerimine pinnaseniiskuse eest
 • terrassipõrandate niiskusisoleerimine
 • vettpidavate betoontreppide valamine või pinna töötlemine tsementseguga
 • mahutite, basseinide ja reservuaaride sisepindade veetihe aluskrohvimine.

Omadused

 • Muudab betooni ja tsementsegu veetihedaks, kristalliseerudes koos tsemendiga ja sulgedes juuspraod.
 • Ei muuda betooni ega segu kivinemisprotsessi ja mehaanilisi tugevusomadusi.
 • Kokkusobiv kõikide tsementidega ning lubi-tsementsegudega, välja arvatud alumiiniumisisaldusega tsemendid.
 • SikaCim lisandid sobivad ehitistele, kus kasutatakse sarruseid, sest SikaCim lisandid on kloriidivabad -> ei teki soola-/kloriidikorrosiooni.
 • Erinevaid SikaCim lisandeid võib koos kasutada. Iga SikaCim lisand segatakse vette eraldi.
 • Et SikaCim lisand mõjuks õigesti, peab see olema betooni või segu hulka sega-tud õiges vahekorras ning samuti peab olema piisavas koguses tsementi, vähemalt 20% betooni- või segu kuivkaalust.

Kasutusjuhised
Lisada SikaCim niiskustõket vette, mis segatakse betooniga või tsementseguga.

Tehnilised andmed
Toode
Vedel valge kloriidivaba betooni ja tsementsegu lisand.

Tihedus
1,02 kg/l.

Hangumistemperatuur
0 °C

Kloriidide sisaldus
< 1 g/l

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis külmumise ja kuumuse eest kaitstuna.
Hoiatus! SikaCim niiskustõke ei ole pärast jäätumist enam kasutuskõlblik.

Kulunorm
Harilik ja müüritsement: 1 dl 10 kg kohta, 40 kg tsemendikotile 4 dl.·
Valmissegusse ja -betooni segamiseks samal põhimõttel nendes sisalduva tsemendihulga kohaselt, näit. kuivsegu 25 kg koti kohta.

Kuivsegu tüüp: Pakendi
suurus
Annustamine
(dl)
Kuivbetoon S100
 

25 kg kott

0,6 
Kuivbetoon S30
25 kg kott  0,6
Müürisegu M 100/300  25 kg kott  0,6 
Müürisegu M 100/500  25 kg kott   0,4 

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. 

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritav. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisi reaktsioone, aine sattumisel nahale pesta koheselt. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee