SikaCim® külmumiskaitse-katalüsaator, Vedel lisand betoonile ja tsementsegule (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaCim külmumiskaitse-katalüsaator on lisand tsementsegudele ja betoonile. Aine on kasutamisvalmis pruunika värviga vedelik, mis ei sisalda kloriide.

Kasutuskohad

 • Tsementsegude ja betoonidega töötamiseks kuni temperatuurini -10 °C.
 • Betooni tardumise kiirendamiseks.
 • Vormide taaskasutusaja lühendamiseks.

Omadused

 • Soodustab tsemendi kivinemist eriti madalatel temperatuuridel.
 • Ei muuda märgatavalt mehaanilisi tugevusomadusi.
 • Kiirendab tsementsegu ja betooni kõvenemist.
 • Kokkusobiv kõikide tsementidega, väljaarvatud alumiiniumisisaldusega tdid. semen-
 • SikaCim lisandid sobivad ehitistele, kus kasutatakse sarruseid, sest SikaCim lisandid on kloriidivabad -> ei teki soola-/kloriidikorrosiooni.
 • Erinevaid SikaCim lisandeid võib koos kasutada. Iga SikaCim lisand segatakse vette eraldi.
 • Et SikaCim lisand mõjuks õigesti, peab see olema betooni või segu hulka sega-tud õiges vahekorras ning samuti peab olema piisavas koguses tsementi, vähe-malt 20% betooni- või segu kuivkaalust. 

Kasutusjuhised
Lisada SikaCim külmumiskaitse-katalüsaatorit vette, mis segatakse betooniga või tsementseguga.
Tsementsegude ja betooniga külma ilmaga töötamisel tuleb teada järgmist.
Külmakaitseaine ülesandeks on kiirendada tsemendi tardumist. See protsess ei käivitu, kui tsementsegu või betooni enda temperatuur ei ole vähemalt +5 °C. Kui see tingimus on täidetud, siis külmakaitseaine aktiviseerib tsemendi kivinemise eksotermilise reaktsiooni ja tekitab piisavalt soojust kivinemise tagamiseks tarindi sees, ehkki välistemperatuur võib langeda alla 0 °C.
Seetõttu tuleb koos tavaliste materjalide käsitsemist puudutavate soovitustega täita alljärgnevaid reegleid.

 • Kasutada tsementi, millel on kõrge tardumissoojus.
 • Kasutada tsementi vähemalt 350 kg/m³.
 • Mitte kasutada külmunud materjale (tellised, jne.).
 • Kaitsta värske segu või betoon tuule eest kattega (ei tohi olla plast).
 • Vältida üledoseerimist.

Tehnilised andmed
Toode
Vedel kloriidivaba lisand tsementsegudele ja betoonile.

Tihedus
1,26 kg/l.

Hangumistemperatuur
-18 °C

Kloriidide sisaldus
< 1 g/l

Kulunorm
Külma ilmaga töötamisel või katalüsaatorina normaalsetes ilmastikutingimustes:
10 kg tavalise või müüritsemendi kohta 1 dl, 40 kg tsemendikoti kohta 4 dl.
Kaitstes külma vastu tsementsegu kasutamisel või pärast betoonivalu (rivahemikus -5…-10 °C): 10 kg tavalise või müüritsemendi kohta 2 dl, 40 kg tse-mendikoti kohta 8 dl. temperatuuse-
Valmissegusse ja -betooni segamiseks samal põhimõttel nendes sisalduva tmendihulga ja kasutamistingimuste kohaselt, näit. kuivsegu 25 kg koti kohta.

Kuivsegu tüüp: Pakendi suurus Temperatuuril
+5 °C…-5 °C
(dl)
Temperatuuril
-5 °C…-10 °C
(dl)
Kuivbetoon S100 25 kg kott 0,6 1,3
Kuivbetoon S30 25 kg kott 0,6 1,3
Müürisegu M 100/300 25 kg kott 0,6 1,3
Müürisegu M 100/500 25 kg kott 0,6 -

Pakend
0,5 l kott, 12 tk kastis. 

Säilivus
Avamata originaalpakendis 1 aasta.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Keskkond: ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse. 

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Jäätmete käitlemine: utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritav. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisi reaktsioone, aine sattumisel nahale pesta koheselt. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustusetaseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee