Saue-Keila teelõigu KMH pooldab uude trassi minekut


BNS 22.01.2009

Tallinna ringtee Saue-Keila lõigu eelprojektile koostatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne pooldab kokkuvõttes varianti, mis väljuks olemasolevast teetrassist rohkem.

Umbes 13-kilomeetrisele lõigule kavandab maanteeamet liiklusohutuse ja läbilaskevõime tõstmiseks eritasandiliste liiklussõlmede kaudu põhimaantee ühendusi, seejuures ei jääks alles ühtegi otsest samatasandilist ühendust.

Eritasandilisi liiklussõlmi rajatakse kokku viis. Nende projekteerimiskiiruseks on 100 kilomeetrit tunnis, mis vastab reaalsele kiirusele 90 kilomeetrit tunnis.

Eelprojekti koostamise käigus selgus, et pea kogu lõigus tuleb kaaluda teega uude koridori minekut. Samuti loobus maanteemat nõudest, et tee peab olema täies ulatuses neljarajaline, selgub KMH aruandest.

KMH aruandes eelistatud variandi kohaselt algaks Kanama viadukti poolt tee praegusega samas teekoridoris, Saue linna lääneosas Tõkke tänavast umbes 150 meetrit Keila poole keeraks tee olemasolevast koridorist lõuna poole läbi rohekoridori, kuhu tuleks loomade tunnel.

Valingu raudteejaama piirkond on projekteeritud risti üle põhimaantee, luues vajaliku kõrvalteede võrgustiku. Viimane on ühendatud eritasandilistesse liiklussõlmedesse Saue ja Keila linna servas. Samuti peab tee arvestama uuselamurajooni ja surnuaiaga.

Keila linna juures on tee viidud olemasolevast koridorist põhja poole.

KMH aruande on heaks kiitnud Harjumaa keskkonnateenistus. Eelistatud lahenduse jaoks on vaja muuta omavalitsusüksuste üldplaneeringuid ja maakonnaplaneeringut.

Reaalne ümberehitus algab eeldatavalt aastal 2013. Teelõigu maksumus on hinnanguliselt üle miljardi krooni.