Sika® Repair 30, peeneteraline viimistlus- ja tihendusmört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika® Repair 30 on tsemendipõhine, ränitolmu sisaldav, polümeeriga modifitseeritud ühekomponentne sulfaadikindel peeneteraline mört pooride tihendamiseks ja pindade viimistlemiseks.

Kasutuskohad
Sika® Repair-süsteeme kasutatakse peamiselt betooni restaureerimisel objektidel, mis alluvad ilmastikumõjutustele ja on püsivalt või ajutiselt vee all. See on spetsiaalselt kavandatud vesiehitiste, reoveepuhastite ja betoontarindite kaitsmiseks, mis alluvad sulfaadi tugevale korrosioonile.
Sika® Repair 30 kasutatakse õhukeste viimistluskihtidena horisontaalsetel ja vertikaalsetel pindadel nii ehitistes kui tarindites, siseviimistluses, kui ka parandusmördina tühikute, pooride jne täitmisel. Igat liiki betoontarinditel servade ja vuukide väikedefektide parandamiseks, vuukide ja võlvingute kujundamiseks ja viimistlemiseks.

Omadused

  • Mittemürgine, kasutusvalmis kohe pärast vee lisamist.
  • Hõlbus, kasutajasõbralik kasutamine.
  • Suurepärane nake betooni ja terasega.
  • Hea vastupanuvõime vee ja kloriidide läbitungimisele.
  • Head mehaanilised tugevusomadused.
  • Materjal on väga vastupidav sulfaadi kahjuliku toime suhtes.
  • Pihustatav ”märja pihustamise” meetodiga.

Tehnilised andmed
Värvus
Hall pulber.

Tihedus (20°C)
1,3 kg/l (pulbri puistetihedus). 2,1 kg/l (värske mördi tihedus).

Survetugevus

1 päeva pärast 8-10 MPa
Pärast 7 päeva 26-28 MPa
Pärast 28 päeva 32-34 MPa

Paindetugevus

1 päeva pärast 2,5-3 MPa
Pärast 7 päeva 5-6 MPa
Pärast 28 päeva 8-9 MPa

Nakketugevus
Pärast 28 päeva 1,6-2,3 MPa

Kasutamine
Segamisvahekord
Sika® Repair 30 : vesi = 1 : 5,0-5,5 (massiosades). Lisada kuni 5,3 dm³ vett 25 kg koti kohta.

Töötlemisaeg (temperatuuril 20°C)
Umbes 45-45 minutit.

Kulunorm
Tasasele aluspinnal on kulu umbes 1,75 kg pulbrit ühele ruutmeetrile kihi paksusel 1 mm. Materjalikulu oleneb aluspinna olukorrast.

Aluspind
Aluspind peab heas seisukorras, vaba lahtistest või nõrgalt seotud osakestest, tolmust ja mustusest. Eriti peavad olema täielikult kõrvaldatud nii õli või vaha sisaldavad kihid kui ka eraldunud tsemendipiim.

Segamine
Valada õige kogus vett sobivasse segamisnõusse. Pulber lisada aeglaselt se-gades.
Vältimaks õhu liigset kaasamist segada mehaaniliselt vähemalt 3 minuti jooksul mehaanilise seguriga madalal kiirusel (maksimaalselt 500 p/min). Sika® Repair 30 peab olema segatud pintsliga pealekantava segu konsistentsini.

Pealekandmine
Olenevalt kasutusest võib Sika® Repair 30 kanda peale kellu või pahtellabidaga eelnevalt niisutatud (küllastatud, kuid kuiva pinnaga) aluspinnale.
Niipea, kui mört hakkab tarduma, võib seda hakata sissehõõruma teraslapitsa või polüuretaanist käsnaga. Ei tohi kasutada lisavett, sest see võib tekitada värvi muutusi, kui seda pole ühtlaselt lisatud.
Sika® Repair 30 on vähekahanev tihendusmört. Päikese või tuule käes olevat mörti tuleb hoida niiskena ja kaitsta enneaegse kuivamise eest. Soovitatavad on üldkasutatavad tavalised järelhooldusviisid.

Piirangud

Pealekandmise temperatuur minimaalselt +5 °C
maksimaalselt +30 °C
Pealekantava kihi paksus Minimaalselt 1,5 mm
maksimaalselt 4,0 mm.

Pakend
25 kg paberkott.

Ladustamine
Ei rikne külma tõttu.

Säilivus
Avamata originaalpakendis korralikult ladustatuna kuivades, jahedates tingimustes 12 kuud alates tootmise päevast.

Puhastamine
Pealekandmise ja segamise riistad peab puhastama veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. 

Ohutusjuhised
Ohutusnõuded
Sika® Repair 30 on leeliseline (tsement). Vältida mördi sattumist nahale ja silma. Tootega töötamisel kanda kaitseriietust ja prille.

Keskkond
Mitte lasta voolata vette või pinnasesse, vaid käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Transpordiklass
Ohutu.


Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsul-teerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Teave ja eriti juhised, mis puudutavad Sika toodete pealekandmist ja kasutamist, on antud heas usus põhinevalt Sika praegu-sele oskusteabele ja kogemusele toodete ladustamise, käsitsemise ja kasutamise kohta tavatingimustel. Praktikas esinevad materjalide, aluspindade ja tegelike töötingimuste erinevused on sellised, mis ei anna tegelikku garantiid müügi või kasutustin-gimuste sobivuste osas ega ka mingit juriidilist vastutust johtuvalt käesolevatest kirjalikest või suuliselt antud juhistest. Kolman-date osapoolte õigustega arvestatakse. Kõigis tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid müügi- ja tarnetingimusi. Kasutajad peavad tutvuma kõnesolevate toodete kõige uuemate tehniliste teabelehtedega, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee