Sika® Repair 20, parandus- ja viimistlusmört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika® Repair 20 on tsemendipõhine, ränitolmu sisaldav sulfaadikindel polümeeriga modifitseeritud ühekomponentne parandus- ja viimistlusmört.

Kasutuskohad
Sika® Repair-süsteeme kasutatakse peamiselt betooni restaureerimisel objektidel, mis alluvad ilmastikumõjutustele ja on püsivalt või ajutiselt vee all. See on spetsiaalselt kavandatud betooni taastamiseks sulfaadi tugevale korrosioonile alluvate vesiehitiste, reoveepuhastite ja muude betoontarindite korral.
Sika® Repair 20 kasutatakse õhukeste viimistluskihtidena horisontaalsetel ja vertikaalsetel pindadel nii ehitistes kui tarindites, siseviimistluses, kui ka parandusmördina tühikute, pooride jne täitmisel. Igat liiki betoontarinditel servade ja vuukide väikedefektide parandamiseks, vuukide ja võlvingute kujundami-seks ja viimistlemiseks.

Omadused

  • Mittemürgine, kasutusvalmis kohe pärast vee lisamist.
  • Hõlbus kasutajasõbralik kasutamine.
  • Suurepärane nake betooni ja terasega.
  • Hea vastupanuvõime vee ja kloriidide läbitungimisele.
  • Head mehaanilised tugevusomadused.
  • Materjal on väga vastupidav sulfaadi kahjuliku toime suhtes.
  • Pihustatav ”märja pihustamise” meetodiga.

Tehnilised andmed
Värvus
Hall pulber.

Tihedus (tempera-tuuril 20°C)
1,20 kg/l (pulbri puistetihedus). 2,22 kg/l (värske mördi tihedus).

Survetugevus

1 päeva pärast 15-17 MPa
Pärast 7 päeva 38-42 MPa
Pärast 28 päeva 45-55 MPa

Paindetugevus

1 päeva pärast 4,5-5,5 MPa
Pärast 7 päeva 7-8 MPa
Pärast 28 päeva 9-10 MPa

Nakketugevus (pärast 28 päeva)

Sika® Repair 10 nakkesilla 2,0-3,0 MPa
Nakkesillata 1,7-2,4 MPa

Kasutamine
Segamisvahekord
Sika® Repair 20 : vesi = 100 : 14-15 (massiosades)
(ühe 25 kg koti kohta lisada 5 dm³ vett).

Töötlemisaeg (temperatuuril 20°C)
Umbes 30-45 minutit.

Kulunorm
Pulbri arvestuslik kulu on umbes 18,8 kg / 1 m²/ 10 mm.

Aluspind
Aluspind peab heas seisukorras, vaba lahtistest või nõrgalt seotud osakestest, tolmust ja mustusest. Eriti peavad olema täielikult kõrvaldatud nii õli või vaha sisaldavad kihid kui ka eraldunud tsemendipiim.

Segamine
Valada õige kogus vett sobivasse segamisnõusse. Pulber lisada aeglaselt segades.
Vältimaks õhu liigset kaasamist segada mehaaniliselt vähemalt 3 minuti jooksul mehaanilise seguriga madalal kiirusel (maksimaalselt 500 p/min). Sika® Repair 20 peab olema segatud plastilise konsistentsini

Pealekandmine
Olenevalt kasutusest võib Sika® Repair 20 kanda peale kellu või pahtellabidaga eelnevalt niisutatud (küllastatud, kuid kuiva pinnaga) aluspinnale.
Nakkesillata
Eelniisutada aluspind matt-märja olekuni. Liigne vesi tuleb eemaldada. Sika® Repair 20 tuleb kanda peale sileda teraskellu või pahtellabidaga, täites kõik õõned ja tühikud.
Sika® Repair 10 nakkesilla korral
Harjata jõuliselt Sika® Repair 10 nakkemört eelnevalt ettevalmistatud ja eelniisutatud betoonipinnaga kohtades nii, et materjal ületab paranduskoha. Seejärel kanda peale märg-märjale meetodil mört Sika® Repair 20. Mitte kasu-tada krohvimisseadmeid.
Lae- või seinapindadele kandmisel oodata pärast segamist 15 minutit. Siis on mört tiksotroopsem.
Õõnsuste täitmisel hoida mördi Sika® Repair 20 iga portsjonit paigal mõne sekundi jooksul enne tööriista eemaldamist. Tööriist tuleb eemaldama külgsuu-nas.
Niipea, kui mört hakkab tarduma, võib seda hakata sissehõõruma teraslapitsa või polüuretaanist käsnaga. Ei tohi kasutada lisavett, sest see võib tekitada värvi muutusi, kui seda pole ühtlaselt lisatud.
Sika® Repair 20 on vähekahanev tihendusmört. Päikese või tuule käes olevat mörti tuleb hoida niiskena ja kaitsta enneaegse kuivamise eest. Soovitatavad on üldkasutatavad tavalised järelhooldusviisid.

Piirangud

Pealekandmise temperatuur välistingimustes Minimaalselt +5 °C
maksimaalselt +30 °C
Pealekantava kihi paksus Minimaalselt 5 mm
maksimaalselt 20 mm.

Pakend
25 kg paberkott.

Ladustamine
Ladustada kuivades tingimustes.

Säilivus
Avamata originaalpakendis korralikult ladustatuna kuivades, jahedates tingimustes 12 kuud alates tootmise päevast.

Puhastamine
Pealekandmise ja segamise riistad peab puhastama veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutusjuhised
Ohutusnõuded
Sika® Repair 20 on leeliseline (tsement). Vältida mördi sattumist nahale ja silma. Tootega töötamisel kanda kaitseriietust ja prille.

Keskkond
Mitte lasta voolata vette või pinnasesse, vaid käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Transpordiklass
Ohutu.
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee