Sika® Repair 13, parandusmört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika® Repair 13
on tsemendil põhinev, ränitolmu sisaldav sulfaadikindel kiudu-dega sarrustatud polümeeriga modifitseeritud ühekomponentne parandusmört.

Kasutuskohad
Sika® Repair-süsteeme kasutatakse peamiselt betooni restaureerimisel objektidel, mis alluvad ilmastikumõjutustele ja on püsivalt või ajutiselt vee all. See on spetsiaalselt kavandatud raskele sulfaadiagressioonile alluvate vesiehi-tiste, reoveepuhastite ja betoontarindite parandamiseks.
Sika® Repair 13 kasutatakse betooni parandamiseks, eriti laepindade ja seinte korral ning see on kavandatud peale kandmiseks Sika® Repair 10 materjalist valmistatud nakkemördiga kaetud pindadele.

Omadused

  • Mittemürgine, kasutusvalmis kohe pärast vee lisamist.
  • Hõlbus kasutajasõbralik kasutamine.
  • Suurepärane nake betooni ja terasega.
  • Hea vastupanuvõime vee ja kloriidide läbitungimisele.
  • Head mehaanilised tugevusomadused.
  • Materjal on väga vastupidav sulfaadi kahjuliku toime suhtes. 

Tehnilised andmed
Värvus
Hall pulber.

Tihedus (20°C)
1,45 kg/l (pulbri puistetihedus). 2,22 kg/l (värske mördi tihedus).

Survetugevus

1 päeva pärast 23-25 MPa
Pärast 7 päeva 48-52 MPa
Pärast 28 päeva 55-65 MPa

Paindetugevus

1 päeva pärast 5-6 MPa
Pärast 7 päeva  8-9 MPa
Pärast 28 päeva 10-11 MPa

Nakketugevus
Pärast 28 päeva 1,5-2,5 MPa

Kasutamine
Segamisvahekord
Sika® Repair 13 : vesi = 100:12 (massiosades). Lisada kuni 3 dm³ vett 25 kg pulbri koti kohta.

Töötlemisaeg (temperatuuril 20°C)
Umbes 30-45 minutit. Vältida teistkordselt vee lisamist.

Kulunorm
Pulbri arvestuslik kulu on 19,5 kg/ 1 m²/10 mm.

Aluspind
Betoon:
Peab olema heas seisukorras, puhas lahtistest või nõrgalt seotud osakestest, tolmust ja mustusest. Eriti peavad olema täielikult kõrvaldatud nii õli või vaha sisaldavad kihid kui ka eraldunud tsemendipiim.
Sarrus:
Puhas, vaba õlist, määrdest, roostest. Kui enam kui pool sarruse vardast on korrodeerunud, on vajalik varras täielikult paljastada ja pritspuhastada enne parandamist. Optimaalne puhastamise aste on Sa 2. Enne Sika® Repair 13 pealekandmist tuleb sarrus eelnevalt kaitsta Sika® Repair 10 abil.

Segamine
Valada õige kogus vett sobivasse segamisnõusse. Pulber lisada aeglaselt segades.
Vältimaks õhu liigset kaasamist segada mehaaniliselt vähemalt 3 minuti jooksul mehaanilise seguriga madalal kiirusel (maksimaalselt 500 p/min). Sika® Repair 13 peab olema segatud jäiga plastilise konsistentsini.

Pealekandmine
Harjata Sika® Repair 10 nakkemört jõuliselt eelnevalt ettevalmistatud ja eelniisutatud betoonipinnale kohtades nii, et materjal ületab paranduskoha. Seejärel kanda peale märg-märjale meetodil mört Sika® Repair 13. Mitte kasu-tada krohvimisseadmeid.
Lae- või seinapindadele kandmisel oodata pärast segamist 15 minutit. Siis on mört tiksotroopsem. Õõnsuste täitmisel hoida mördi Sika® Repair 13 iga portsjonit paigal mõne sekundi jooksul enne tööriista eemaldamist. Tööriist tuleb eemaldama külgsuu-nas.
Parandatud kohti saab liivapaberiga kergesti tasandada, eelnevalt kõvenenud mörti niiske käsnaga töödeldes. Värsket mörti ei tohi tasandada ega ühtlustada jäikade käsitööriistadega. Mitte pritsida veega ega lisada tsementi pinnale enne kõvenemist. Hooldada tavalisel viisil ja vältida ladustamisel ereda päikese kätte sattumist.

Piirangud

Pealekandmise temperatuur (välistingimustes) minimaalselt +5°C
maksimaalselt +30°C.
Kihi paksus minimaalselt 10 mm
maksimaalselt 40 mm.

Sika® Repair 13 mört on sobiv kohtparandusteks.
Suuremate pindade korral kasutada materjali Sika® Repair 20.

Pakend
25 kg paberkott.

Ladustamine
Ei rikne külma tõttu. Ladustada kuivades tingimustes.

Säilivus
Avamata originaalpakendis korralikult ladustatuna kuivades, jahedates tingimustes 12 kuud alates tootmise päevast.

Puhastamine
Pealekandmise ja segamise riistad peab puhastama veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutusnõuded
Sika® Repair 13 on leeliseline (tsement). Vältida mördi sattumist nahale ja silma. Tootega töötamisel kanda kaitseriietust ja prille.

Keskkond
Mitte lasta voolata vette või pinnasesse, vaid käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Transpordiklass
Ohutu.
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasuta-jat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koos-tatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee