Sika® Repair 10, sarruse korrosioonitõrje- ja nakkemört PCC/SPCC (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika® Repair 10
on tsemendil põhinev, ränitolmu sisaldav polümeeriga modifit-seeritud ühekomponentne mört, mis on kasutatav nakkemördi ja korrosioonitõkkena Sika® Repair- süsteemis sarruste jaoks.

Kasutuskohad
Sika® Repair-süsteeme kasutatakse peamiselt betooni restaureerimisel objekti-del, mis alluvad ilmastikumõjutustele ja on püsivalt või ajutiselt vee all. See on spetsiaalselt kavandatud sulfaadi raskele mõjule alluvate vesiehitiste, reoveepuhastite ja betoontarindite jaoks.
Sika® Repair 10 kasutatakse terassarruste korrosioonitõkkeks betooni paran-damisel ja nakkesillana betoonil ja mördil ühe osana Sika® Repair- süsteemist.

Omadused

  • Mittemürgine, kasutusvalmis kohe pärast vee lisamist.
  • Hõlbus kasutajasõbralik kasutamine.
  • Suurepärane nake betooni ja terasega.
  • Hea vastupanuvõime vee ja kloriidide läbitungimisele.
  • Head mehaanilised tugevusomadused.
  • Materjal on väga vastupidav sulfaadi kahjuliku toime suhtes.
  • Pihustatav ”märja pihustamise” meetodiga. 

Tehnilised andmed
Värvus
Hall pulber.

Tihedus (20°C)
1,20 kg/l (pulbri puistetihedus).
2,12 kg/l (värske mördi tihedus).

Survetugevus
(pärast 28 päeva) 50-55 MPa

Paindetugevus
(pärast 28 päeva) 5.5-7,5 MPa

Nakketugevus
(pärast 28 päeva) 2-3 MPa

Kasutamine
Segamisvahekord

Sika® Repair 10: vesi = 100:20 (massiosades) (ühe 25 kg koti kohta lisada 5 dm³ vett).

Töötlemisaeg (temperatuuril 20°C)
Umbes 30-45 minutit. Vältida teistkordselt vee lisamist.

Kulunorm

  • Korrosioonitõkkena sarrustel: umbes °1,75 kg/m² kuiva segu (pulbrit).
  • Nakkemördina: 1,5 kuni 2,5 kg/m² kuivsegu (pulbrit). Materjali kulu sõltub aluspinna karedusest.

Aluspind
Betoon:
Peab olema heas seisukorras, puhas lahtistest või nõrgalt seotud osakestest, tolmust ja mustusest. Eriti peavad olema täielikult kõrvaldatud nii õli või vaha sisaldavad kihid kui ka eraldunud tsemendipiim.
Sarrus:
Puhas, vaba õlist, määrdest, tolmust ja roostest. Kui enam kui pool sarruse vardast on korrodeerunud, on vajalik varras täielikult paljastada ja pritspuhastada enne parandamist. Optimaalne puhastamise aste on Sa 2.

Segamine
Valada õige kogus vett sobivasse segamisnõusse. Pulber lisada aeglaselt segades.
Vältimaks õhu liigset kaasamist segada mehaaniliselt vähemalt 3 minuti jooksul mehaanilise seguriga madalal kiirusel (maksimaalselt 500 p/min). Sika® Repair 10 peab olema segatud pintsliga pealekantava segu konsistentsini.

Pealekandmine
Kasutamine sarruse kaitsena
Kanda esimene kiht puhastatud sarrusele umbes 0,5 mm paksuselt, kasutades keskmise tugevusega pintslit, rulli või pritsi. 4÷ 5 tunni möödudes kanda peale sama paksusega teine kiht (temperatuuril +20°C). Järgmised parandusmördid võib peale kanda sama ooteaja möödudes.
Kasutamine nakkemördina
Kanda pintsli, rulli või sobiva pritsimisseadmega vastavalt ettevalmistatud ja eelniisutatud aluspinnale. Hea sidususe saavutamiseks tuleb Sika® Repair 10 aluspinda hästi sisse hõõruda, täites kõik ebatasasused. Korrodeerunud varras peab olema kaetud enam kui 1 cm ulatuses üle tühiku

Pakend
25 kg paberkott.

Ladustamine
Ei rikne külma tõttu. Ladustada kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +20 °C.

Säilivus
Avamata originaalpakendis korralikult ladustatuna kuivades, jahedates tingi-mustes 12 kuud alates tootmise päevast.

Puhastamine
Pealekandmise ja segamise riistad peab puhastama veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ohutusjuhised
Ohutusnõuded

Sika® Repair 10 on leeliseline (tsement). Vältida mördi sattumist nahale ja silma. Tootega töötamisel kanda kaitseriietust ja prille.

Keskkond
Mitte lasta voolata vette või pinnasesse, vaid käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Transpordiklass
Ohutu.
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskus-teabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekal-ded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee