Sika® Primer-3, Poorsete aluspindade krunt Sikaflexi vuukimissegudele ja liimidele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Ühekomponentne epoksüpolüuretaanipõhine krunt.

Kasutuskohad
Sika Primer-3 on mõeldud kasutamiseks krundina Sikaflex-15 LM, Sikaflex-PRO 3 WF, Sikaflex-11 FC ja Sikaflex-HP1 polüuretaansegudele poorsetel aluspindadel, nt:

 • Betoon
 • Tsemendisegu
 • Looduslik kivi
 • Puit

Omadused

 • Lihtne pintsliga peale kanda.
 • Head niisutusomadused.
 • Võib kanda mattniiskele pinnale.

Kasutusjuhised
Ettevalmistustööd
Aluspind peab olema tugev ning vaba õlist ja rasvast. Lahtised osakesed, tolm ja pinded tuleb täielikult eemaldada. Maksimaalne lubatav aluspinna niiskusesisaldus on 8 massi%.

Pealekandmine
Sika Primer-3
kanda peale ühtlase õhukese kihina sobiva suurusega pintsli või rulliga.
Valada vajalik kogus krunti pudelist teise anumasse. Pintslit kasta ainult muus anumas olevasse krundisse. Pintslit ei tohi kasta krundipudelisse, sest krunditavalt pinnalt tuleb pintsliga kaasa osakesi, mis satuvad kruntimisvedelikku, mille tagajärjel muutub krunt mõne aja pärast tükiliseks ja rikneb.
Krunt moodustab siduva kihi kõva aluspinna ja Sikaflex segu vahele.
Sika Primer-3 ei sobi aluspinna puhastamiseks ega nõrga või rabeda aluspinna tihendamiseks/kõvendamiseks.

Kuivamine
Sikaflex
segu ei tohi kanda märjale krundile. Krundi kuivust võib kontrollida järgmisel lihtsal viisil:

 • Puudutada sõrme otsaga krunditud pinda ja tõmmata sõrm eemale.
 • Kui krunt on nakkunud sõrmeotsale, on krunt veel märg - veel ei tohi Sikaflex segu peale kanda.
 • Krunt ei nakku sõrmeotsale, aga see tundub kleepuvana - veel ei tohi Sikaflex segu peale kanda.
 • Krunt on täiesti kuiv - Sikaflex segu võib peale kanda.

  Sika Primer-3 kuivamisaeg Sikaflex segude jaoks: minimaalselt 30 minutit,
  maksimaalselt 5 tundi.

Tähelepanu!
Mitte kasutada geeljaks muutunud, klimpi läinud või kihistunud krunti.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne epoksüpolüuretaanipõhine krunt.

Värvus
Läbipaistev, kergelt kollakas

Tihedus
Umbes 0,9 kg/l

Viskoossus
10-15 MPa•s

Leekpunkt
< +21 °C

Kulunorm
Kulu sõltub aluspindade poorsusest. Tiheda betooni korral on kulu u 150 g/m². Ühest liitrist Sika Primer-3-st piisab tavaliselt u 120 × 600 ml Sikaflex kilepakendis vuukimissegule (6 Sikaflex kasti į 20 kilepakendit)

Pakend
Vaat 10 kg
4 × 1000 ml pudelit kastis
6 × 250 ml pudelit kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud valmistamiskuupäevast.

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +10 °C…+25 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Pakendid, mida ei ole võimalik puhastada, tuleb hävitada samal viisil, nagu neis olnud toode.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega.

Mürgisus
Kergesti süttiv. Sissehingatuna ja nahale sattumise korral tervisele kahjulik. Ärritab nahka. Hoolitseda isiklike kaitsevahendite eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Tagada piisav ventilatsioon.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aksepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt ega suuliselt antud soovitusest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee