Sika® MonoTop® 620, ühekomponentne tasandussegu betoonfassaadidele ja betoontarinditele välistingimustes (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika MonoTop 620
on ühekomponentne tsemendipõhine polümeeriga modifitseeritud tasandussegu betoontarinditele.

Kasutuskohad
Sika MonoTop 620 segu kasutatakse betoonipinna ebatasasuste täitmiseks, tasandamiseks ja pindamiseks enne värvimist. Kasutamiskohtadeks on näiteks:

 • betoonfassaadid
 • rõdud
 • betoontarindid sise- ja välistingimustes.
 • Rõdude põrandapindade tasandamiseks soovitatakse kahekomponentset segu SikaTop 120.

Omadused

 • Vee lisamise ja segamise järel on kohe kasutamiseks valmis.
 • Kergesti töödeldav.
 • Värvivalikuteks on hall või valge (~ maalrivalge, nt rõdude laepindade tasandamiseks)
 • Ühe korraga võib peale kanda 1,5-5 mm paksuse kihi. Suurtele pindadele kandmisel on kihi paksus umbes 1,5 mm.
 • Segu tugevus ja temperatuuri deformatsioon vastavad harilikule fassaadidel kasutatavale betoonile.
 • Võib kanda peale kellu või pritsiga, kasutades märgmenetlust (näit. Cura 10, 100, 110).
 • Nakkub eriti hästi betoonpinnaga.
 • Kuivamisel mahu kahanemisest põhjustatud pragunemine on viidud miinimumini.
 • Ei sisalda kloriide.
 • Sobib kasutamiseks koos Sika MonoTop ja SikaTop segudega.
 • Võib pinnata Sikagard pinnakatetega.
 • Talub Eesti tingimustes välisbetoonkonstruktsioonidele langevaid ilmastiku mõjutusi, st. on külmakindel.
 • Kokkusobiv Sika FerroGard korrosiooniinhibiitoritega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Vana värv ja kahjustunud betoonipind eemaldatakse. Betoonipind peab olema tugev, terve ja puhas ning sellel ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte (näiteks tsemendipiima või vormimääret). Betoonipinda niisutatakse hoolikalt, nii et betooni pind on tumedam ja veidi niiske, aga mitte liiga märg. Pinna võib ette valmistada ka vesi-meiselpuhastuse või liivapritsi abil. Liivapritsiga puhastamisest tekkinud tolm tuleb maha pesta enne segu pealekandmist. Kareda pinnaga saavutatakse parim nake.

Segamine
Valada puhtasse segamisnõusse esialgu vesi ja seejärel kuivsegu ning samaaegselt segada. Segatakse aeglaste pööretega trellseguriga (max 500 p/min) nii, et segu oleks plastne ja hõlpsalt töödeldav. Segamisaeg vähemalt 3 minutit.
Vee lisamisega võib segu plastsust vastavalt soovile muuta. Vett ei tohi siiski liiga palju lisada, sest põhjendamatult suur vesitsementtegur põhjustab segu kuivamis-mahukahanemispragusid ja tugevuse langust. Valmissegatud segu plastsust ei saa pärast enam vee lisamise ja uuesti segamisega suurendada.

Pealekandmine
Sika MonoTop 620
pindamissegu kantakse peale näiteks kummist või terasest pahtellabidaga või pritsitakse niisutatud betoonipinnale. Krohvipritsiga pealekantud segu kas harjatakse või silutakse kelluga kinni kohe pärast pealepritsimist. Segu võib peale kanda ka harjaga, aga siis tuleb silmas pidada, et ei kasutataks liiga vedelat segu.
Kui soovitakse hõõrutud pinda, tuleb segupinda viimistleda siis, kui segu tardumine on alanud. Viimistlemine tehakse näiteks niiske (mitte märja) švammiga, et saada soovitud pinnastruktuur. (Soovitame näidiste tegemist, sest pinna tasasust ja struktuuri võivad mõjutada tööriistad ning töömeeste vilumus). Kui segu kantakse peale mitmes kihis, peab ooteaeg kihtide pealekandmise vahel olema umbes 24 tundi.

Järelhooldus
Segu sisaldab polümeere, mis takistavad selle pragunemist kivistumisel. Polümeeriga modifitseeritud tsementsegud vajavad vähem järelhooldust kui ainult tsemendiga segud, aga siiski ei tohi järelhooldust unarusse jätta. Järelhooldusena tuleb näiteks umbes kolm päeva jooksul pinda kergelt niisutada või kilega katta. Järelhooldusega alustatakse, kui segu on kivistudes valkjaks tõmbunud. Liiga värske segu kastmine võib pinda kahjustada. Renoveeritud pindu kaitsta ka tugeva päikesekiirguse ja tuule eest näiteks presendiga.
Erijuhtudel võib järelhooldust teha, kandes segu pinnale Sikagard 552 W Aquaprimer krunti kohe peale segu pinna heledaks muutumist (umbes 4-8 tunni möödudes pärast segu pealekandmist).

Tööriistade puhastamine
Tardumata segu pesta ära veega, kivistunud segu eemaldada mehaaniliselt.

Värvitavus
Sika MonoTop 620
on tavaliselt ülevärvitav u 5 ööpäeva pärast pinnale kandmist. Tsementvärviga saab värvida juba u. 2 ööpäeva möödudes. Värvidena võib kasutada enamikku fassaadivärve: akrüül-, tsement-, polüuretaan-või silikaatvärve. Eelkatsega on soovitav veenduda pindamissegu ja värvi kokkusobivuses.
Valge Sika MonoTop 620 tasandusseguga on võimalik saavutada ühtlase värvusega pind, mille võib jätta üle värvimata, kui tasandatakse näit. rõdude lagesid.
Sika fassaadivärvid on katsetatud koos Sika segudega nii, et nad koos tagaksid fassaadide parima kaitse. Tutvuge Sikagard Elastocolor 675 W, Sikagard Elastocolor W, Sikagard 550 W-Elastic ja Sikagard 552 W-Aquaprimer infolehtedega ja võtke ühendust meie tehnilise nõustamisega, et saaksime värvi valikul aidata.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne tsemendipõhine polümeeriga modifitseeritud tasandussegu betoonkonstruktsioonidele.

Värvus
Hall, valge

Tihedus
2,0 kg/l valmis värske segu

Survetugevus
30-35 N/mm2 , tavaline hall (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%)
50,9 N/mm2 , valge (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%)

Paindetugevus
4-6 N/mm2 (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%)

Nakketugevus
1,5-2,5 N/mm2 betooniga (murd aluses) (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%) 

Elastsusmoodul
15,4 kN/mm2 (staatiline) (28 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%)

Pealekantava kihi paksus
Minim. 1,5 mm ja maksim. 5,0 mm kihi kohta

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Ei tohi kasutada liiga külma ega kuuma ilmaga.

Töötlemisaeg
35-45 minutit temperatuuril +23 °C. Tähelepanu! Segu ei tohi jätta seisma segurisse enne segupritsi valamist ega ka segupritsi voolikutesse.

Segamisvahekord
Käsitsi pealekandmiseks: 4,0-4,5 liitrit vett kuivsegu 25 kg koti kohta Märjalt pritsiga pealekandmiseks: 2,5-3,5 liitrit vett kuivsegu 25 kg koti kohta Plastsust võib veega reguleerida. Liiga suur veehulk suurendab mahu kahanemist kuivamisel. Veekogus mõõta täpselt

Kulunorm
Pinna rihtimine: umbes 1,3-1,7 kg/m2 kuivsegu. Pindamine 1,5 kg/m2 kuivsegu 1 mm paksuse kihi korral.

Segamine
Vähemalt 3 min. aeglaste pööretega trellseguriga.

Pakend
25 kg kott.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kaitsta niiskuse ja sademete eest. Ei rikne külmas laos.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee