Sika® MonoTop® 610, ühekomponentne tsemendipõhine nakkesegu ja (betoon)sarruse korrosioonitõrjesegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika MonoTop 610
on ühekomponentne tsemendipõhine polümeeriga modifitseeritud korrosioonitõrje- ja nakkesegu Sika MonoTop betooniparandussegudele.

Kasutuskohad
Sika MonoTop 610
segu kasutatakse betoonkonstruktsioonide remondil:

 • korrosioonitõrjeseguna betoonisarruse kaitseks
 • nakkeseguna tagamaks Sika Mono-Top või Sika Top remondisegude naket  aluspinnaga.

Omadused

 • On valmis kasutamiseks vee lisamise ja segamise järel.
 • Lihtne peale kanda.
 • Sisaldab korrosiooniinhibiitoreid, mis lisavad korrosioonitõrjemõju
 • Nakkub väga hästi nii betooniga kui betoonisarrusega.
 • Kaitseb sarrust vee ja kloriidide sissetungimise vastu.
 • Head mehaanilised omadused.
 • Võib peale kanda harjaga või pritsiga, kasutades märgmenetlust.
 • Ühe katmisega saadakse u. 1 mm paksune kiht.
 • Ei teki mahukahanemist kuivades, s.t. kuivkile sarruse ümber on terve.
 • Vastupidav Eesti ilmastikutingimustes.
 • Ei ole mürgine.
 • Sobiv kasutamiseks kokkupuutes joogiveega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Halvakvaliteediline, rabe või nõrk betoon tuleb eemaldada mehaaniliselt, nt.
meiseldamisega, vesi-meiselpuhastuse või liivapritsiga. Roostetanud sarrus meiseldatakse välja ja puhastatakse roostest puhtusastmeni SA 2,5. Roostetasarruste ümbert eemaldatakse piisavalt betooni, et tagada sarruse korrosioonitõrje ja parandussegu tiheda kinnitumise õnnestumine. Betoonipind peab olema tugev, terve ja puhas ning sellel ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte (näiteks tsemendi-piima või vormimääret). Liivapritsiga puhastamisest tekkinud tolm tuleb enne segu pealekandmist. Kareda pinnaga saavutatakse parim nake. Betooni pind peab enne segu pealekandmist olema hoolikalt niisutatud.

Segamine
Valada puhtasse segunõusse alguses vesi vastavalt õigele segamissuhtele ja siis
pidevalt segades vähehaaval kuivaine. Segatakse aeglaste pööretega trellseguriga(max 500 p/min) nii, et segu saaks plastseks ja hõlpsalt harjatavaks. Segamisaeg on vähemalt 3 minutit.

Betoonisarruse korrosioonitõrje
Sarruse korrosioonitõrjel on parima kaitse saavutamiseks vaja kaks u. 1 mm kihti.
Ooteaeg kahe kihi vahel on u. 4 tundi temperatuuril +20 °C. Segu harjatakse pealejäiga harja, rulli või pritsiga. (Betooni pinda on vaja enne töötlemist niisutada vaid siis, kui segu satub lisaks sarrusele ka betooni pinnale.)

Pealekandmine
Nakkesegu kantakse niisutatud betooni pinnale umbes 1 mm kihina jäiga harja, rulli või pritsiga. Parim nake saadakse siis, kui segu hõõrutakse korralikult aluspinnale kinni. Remondisegud kantakse niiske nakkesegu peale meetodil ”märg märjale”.
Nakkesegu pealekandmisega koos kantakse sarruse peale ka teine korrosioonitõrjesegu kiht.

Järelhooldus
Segu sisaldab polümeere, mis takistavad selle pragunemist kivistumisel. Korrosioonitõrjekiht ei vaja järelhooldust. Nakkesegu ei tohi lasta ära kuivada enne remondi-segu pealekandmist.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata segu puhastatakse veega, kõvenenud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Tagada, et korrosioonitõrjesegu kantaks ka sarruse tagaküljele.
 • Sarruse peale tuleb alati kanda 2 kihti korrosioonitõrjesegu.
 • Sika MonoTop 610 kasutamisel nakkeseguna võivad nakkeomadused nõrgeneda, kui seda lastakse kuivada enne Sika MonoTop remondisegu pealekandmist.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne tsemendipõhine polümeeriga modifitseeritud korrosioonitõrjesegu.

Värvus
Helehall.

Tihedus
2,0 kg/l valmissegul

Kuivainesisaldus
100%

Nakketugevus
1,5-2,5 N/mm2 betooniga
1,5-2,5 N/mm2 sarrusega 

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Parandusi ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga. 

Segamisvahekord
(vesi : pulber)

Harjaga pealekandmisel: Pritsimisel:
1: 4,75 massiosa, 1:5 massiosa,
1: 4,13 mahuosa, 1: 4,35 mahuosa,
5,25 liitrit vett 25 kg koti kohta 5 liitrit vett 25 kg koti kohta

Töötlemisaeg
Olenevalt temperatuurist u 90-120 minutit.

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sarruste korrosioonitõrjel kihtide vaheline ooteaeg: 4-5 tundi.
Nakkesegu peale kantakse remondisegu „märg märjale“ põhimõttel, st sel juhul ooteaega ei ole.

Kulunorm
1 liitri valmissegu jaoks on vaja u. 1,65 kg kuivsegu. Betooni nakkesegu jaoks kulub 1,5-2,0 kg/m2 kuivsegu. Sarruse roostetõrje jaoks kulub u. 2 kg/m² kuivsegu 1 mm segukihile (tavaliselt kantakse peale 2 kihti, milleks kulub 4 kg/m² kuivsegu). Kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna reljeefi ega poorsuse mõju. 

Pakend
25 kg kott.

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 12 kuud valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Kuivas ruumis niiskuse ja sademete eest kaitstult, temperatuuril +10 °C…+25 °C. Ei rikne külmas kuivas laos.

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehgamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral kohe loputadarohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole. 

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee