Sika® MonoTop® 614, ühekomponentne tsemendipõhine polümeere, kvartsliiva ja kiude sisaldav betooniparandussegu 15-60 mm kihina täitmiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika MonoTop 614
on ühekomponentne, tsemendipõhine remondisegu, mis sisaldab kiude, kvartsliiva ja polümeere valmissegatud kuivtootena.

Kasutuskohad
Sika MonoTop 614 sobib betoonehitiste parandamiseks nt järgmistes kohtades:

 • betoonfassaadid
 • betoonrõdud
 • betoontalad ja postid
 • sildade betoonkonstruktsioonid
 • sadamarajatised
 • tööstushoonete konstruktsioonid
 • veepuhastid
 • reoveepuhastid.

Omadused

 • Valgumatu, sobib rõht- ja püstpindadele.
 • Paksemateks täitmisteks, minimaalne kihipaksus 15 mm, maksimaalne kihipaksus rõhtpindadel 60 mm ja püstpindadel 40-50 mm.
 • Võib peale kanda käsitsi või pritsida märgmenetlusel.
 • Sobib välis- ja sisepindadele.
 • Vee lisamise ja segamise järel kohe kasutusvalmis.
 • Hea töödeldavus.
 • Suurepärane nake betooniga.
 • Saab peale kanda kihtide kaupa.
 • Pinnatav Sika tasandussegudega ja pinnakatetega.
 • Kuivamisel mahukahanemisest põhjustatud pragunemine on viidud miinimumini.
 • Püsivam kui samast tugevusklassist tavaline alusbetoon.
 • Tulepüsivusklass ja tulekaitseomadused on samad kui tavalisel betoonil.
 • Head mehaanilised omadused. Külmakindel.
 • Mittekorrodeeriv, ei sisalda kloriide.
 • Sobiv kasutamiseks kokkupuutes joogiveega.
 • Kokkusobiv Sika FerroGard korrosiooniinhibiitoritega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Halvakvaliteediline, rabe või nõrk betoon tuleb eemaldada mehaaniliselt, nt. meiseldamisega, vesi-meiselpuhastuse või liivapritsiga. Roostetanud sarrus meiseldatakse välja ja puhastatakse roostest puhtusastmeni SA 2,5. Roostetanud sarruste ümbert eemaldatakse piisavalt betooni, et tagada sarruse korrosioonitõrje ja parandussegu tiheda kinnitumise õnnestumine. Betoonipind peab olema tugev, terve ja puhas ning sellel ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte (näiteks tsemendipiima või vormimääret). Liivapritsiga puhastamisest tekkinud tolm tuleb maha pesta enne segu peale kandmist.
Kareda pinnaga saavutatakse parim nake. Betooni pind peab enne segu peakandmist olema hoolikalt niisutatud.

järgneb…

Eeltöötlus
Sarrusteraste korrosioonitõrje:
Enne Sika MonoTop 614 segu pealekandmist tuleb sarruseid katta 2 korda Sika MonoTop 610 korrosioonitõrjeseguga.

Betooni nakkesegu:
Betoonalus niisutatakse hoolikalt ja harjatakse siis Sika MonoTop 610 nakkeseguga enne remondisegu pealekandmist “märg-märjale” põhimõttel.

Kui betoonkonstruktsioone mõjutatakse keemiliste või mehaaniliste koormustega, mida võib lugeda tavapärastest fassaadikoormustest märgatavalt nõudlikemaks, soovitatakse kasutada nii sarruste korrosioonitõrjeks kui nakkeseguna epoksütsemendipõhist segu SikaTop Armatec 110 EpoCem.

…järgneb

Segamine
Valada puhtasse segamisnõusse esialgu vesi ja seejärel kuivsegu ning samaaegselt segada. Segatakse aeglaste pööretega trellseguriga
(max 500 p/min). Segamisaeg vähemalt 3 minutit.
Vee lisamisega võib segu plastsust vastavalt soovile muuta. Vett ei tohi siiski liiga palju lisada, sest vee-tsemendi liiga suur vahekord põhjustab segu kuivamismahukahanemispragusid ja tugevuse langust. Valmissegatud segu plastsust ei saa pärast enam vee lisamise ja uuesti segamisega suurendada.

Pealekandmine
Sika MonoTop 614
saab peale kanda siluriga, kelluga või segupritsiga. Segu kantakse Sika MonoTop 610 nakkesegu peale märg-märjale meetodiga. Sika MonoTop 614 seguga tuleb täita kõik augud ja tagada, et segu ümbritseks sarrust. Lõpuks avaldatakse segupaigale pealt survet, et segu muutuks tihedaks.
Kui kihi paksus on suurem kui 30 mm, kantakse Sika MonoTop 614 peale mitmes kihis. Pritsimisel jääb segukihi paksuseks u. 10-15 mm.
Kohe kui segu on hakanud tarduma, võib seda hõõruda puust või sünteetilisest materjalist hõõrukiga. Eriti tasase pinna saamiseks soovitatakse lõppsilumine teha ainega Sika MonoTop 620.

Järelhooldus
Segu sisaldab polümeere, mis takistavad selle pragunemist kivistumisel. Polümeeriga modifitseeritud tsementsegud vajavad vähem järelhooldust kui ainult tsemendi-ga segud, aga siiski ei tohi järelhooldust unarusse jätta. Järelhooldusena kasutatakse nt. veega kastmist 3 päeva jooksul. Kaitsta renoveeritud pindasid ka otsese päikesekiirguse ja tuule eest.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad tuleb kohe veega pesta. Kivistunud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode

Ühekomponentne, tsemendipõhine remondisegu, mis sisaldab kiude, kvartsliiva ja polümeere valmissegatud kuivtootena.

Värvus
Hall.

Tihedus
2,15 kg/l valmis värske segu 

Survetugevus
58-60 N/m² (+20 °C, suhteline niiskus 50%)

Paindetugevus
8 -10 N/mm2 (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 50%)

Nakketugevus
1,5-2,5 N/mm2 betooniga (murd aluses) (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 50%)

Elastsusmoodul
24 N/mm2 staatiline (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 50%)

Kahanemine kuivamisel
0,04% (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 50%)

Soojuspaisumistegur
Umbes 10 x 10-6 °C-1 (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 50%)

Segamisvahekord
Umbes 2,9 liitrit vett kuivsegu 25 kg koti kohta

Pealekantava kihi paksus
Ühe korraga pealekantava kihi paksus

  Rõhtsuunas
(mm)
Püstsuunas
(mm)
Rõhtpinna alapoolele (mm)
minimaalne 15 15 15
maksimaalne 60 40-50 30-40

Töötlemisaeg
Pärast segamist 30-50 min temperatuuril +23 °C. 

Kulunorm
Kasutusvalmis 1 liitri segu kohta: 1,9 kg kuivsegu. Materjalikulu sõltub betooni pinnast ja pealekandmise viisist. Tasastel aluspindadel on kulu keskmiselt 19,0-20,0 kg kuivsegu 1 m² kohta, kui kihi paksus on 10 mm.
Kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna reljeefi ega poorsuse mõju.

Pakend
25 kg kott.

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 6 kuud valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5 °C…+25 °C. Kaitsta niiskuse ja sademete eest. Ei rikne külmas laos.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral kohe loputadarohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimutes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee