Rakvere soovitab keskenduda ka korruselamute ja ühiskondlike hoonete energiasäästlikkusele


Pressiteade 26.11.2008

Helsingis toimunud energiasäästu-alase Euroopa linnapeade pakti algatajate kohtumisel esitas Rakvere ettepaneku, et pakti eelnõusse lisataks elamute ja ühiskondlike hoonete energiasäästlikkust käsitlevad sätted.

Läbirääkimistel eri osapooltega tegi Rakvere linnapea Andres Jaadla ettepaneku viia pakti eelnõusse sisse tingmus,et Euroopa linnad pööraksid tähelepanu ka meetmetele linna korruselamute energiasäästu tõhustamiseks ning teeksid jõupingutusi selleks, et ühiskondlike hoonete energiasäästlikkus viidaks vähemalt energiamärgise B tasemele.

Euroopa linnapeade pakti algatajate kohtumisel Helsingis olid kõne all pakti elluviimise rahastamisvõimalused. Ühtlasi lepiti kokku, et Euroopa linnapeade pakt allkirjastatakse järgmise aasta veebruaris Brüsselis.

Jaadla sõnul võeti Rakvere ettepanekud koosistumisel kõne alla. Euroopa Komisjoni energiavoliniku Andris Piebalgsi kabineti liikme Stina Soewarta hinnangul on elamumajandus üleeuroopaliselt küll liikmesriikide siseasi, kuid pakti teksti annab veel nii sõnastada, et elamumajanduse kui lõpptarbija energiasääst ühe prioriteedina paktis silma paistaks.

Tulevase linnapeade pakti eesmärk on ühendada Euroopa kõige ettevõtlikumad linnad energiatõhususe parandamisega seotud kogemuste vahetamise võrgustikku. Ühinevad linnad võtaksid kohustuse vähendada süsihappegaasi heitkoguseid aastaks 2020 rohkemgi, kui Euroopa Liidu eesmärgid ette näevad ehk üle 20%. Rakvere linn ühines tänavu jaanuaris pakti algatamisega ainsana Eestist.

Helsingi kohtumisel arutatud pakti tegevuste finantseerimisel nägid osapooled erinevaid võimalusi. "Kuna pakt on alles koostamisjärgus, siis vajavad rahastamisvõimalused veel täpsustamist. Küll on võimalik pakti algatamisega ühinenud linnadel juba täna esitada omapoolseid ettepanekuid pakti käivitamisega seotud eeltegevuste rahastamiseks," märkis Jaadla.

Helsingi kohtumise eesistuja oli Helsingi abilinnapea Pekka Sauri, ettekannetega esinevad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga esindajad, Soome majandusminister Mauri Pekkarinen ja paljud teised. Helsingi paistis silma kohtumise laitmatu ja kõrgetasemelise korraldusega. Kohtumisel osales üle saja esindaja erinevatest Euroopa linnadest. Leedust on Euroopa linnapeade paktiga ühinemas Rakvere sõpruslinn Panevežys.

Linnapeade pakti projektis sõnastatud määratluste järgi on Rakvere täitmas eelkõige säästliku tarbija ja teenusepakkuja ning nõustaja, motiveerija ja eeskuju rolli. Jaadla sõnul on Rakvere sisuliselt selles suunas liikumas, pidades silmas eelkõige koolide ja lasteaedade eelolevaid ja juba teostatud töid. "Oleme komplekselt hinnanud munitsipaalomandis olevate hoonete energiatõhusust, teinud erinevatel aastate monitooringuid ning saanud selgeks, kus ja mis vajab parandmist," märkis linnapea.

Esimeseks tõsiseks elamumajandusalaseks sammuks oli Rakvere korruselamute energiaaudit 2007. aastal, mille tulemusel said korteriühistud soovitusi elamute soojapidavuse parandamiseks (vaata lisa). Lisaks on Rakvere löönud edukalt kaasa üle-euroopalises säästva energia alases programmis, mis on suunatud noortele ja kooliõpilastele.