Sika® MiniPack kiirparandussegu, Kiireltkõvenev paikamissegu väikesteks ja kiireteks parandusteks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika MiniPack kiirparandussegu
on ühekomponentne kasutusvalmis kuivsegu, mis on segatud spetsiaaltsementidest ja katalüsaatoritest ning mille iseärasuseks on kohene suure tugevuse saavutamine.

Kasutuskohad
Sika MiniPack kiirparandussegu
on tsemendipõhine kasutusvalmis kuivsegu, mis spetsiaalselt välja töötatud kõikide kiiret kivinemist nõudvate eesmärkide jaoks, nt:
aukude kiireks paikamiseks betoonseintes ja -nurkades

 • betoonfassaadide väikesed kiirpaikamised
 • suurte kruviaukude ja korkide süvendite kiire paikamine
 • ukse- ja aknapiitade kiire paikamine ja kiire õgvendamine
 • põrandatrappide kiired paigaldamisvalud
 • vee- ja kanalisatsioonitorude läbiviikude ja süvendite kiirpaikamine
 • elektritorustike ja soonte kiire kinnipaikamine
 • seintes ja põrandates olevate avade kiire sulgemine
 • betoonis olevate aukude ja pooride kiire paikamine enne pinna katmist või tasandamist nt enne veetihendussegu peale kandmist.
 • Ei sobi sulgema vee läbivoolukohti või läbiimmitsevat vett konstruktsioonides.

Omadused

 • Kõveneb mõne minuti jooksul
 • Pakendi praktiline suurus, kasutuskõlblik ka väikeste paranduste korral
 • Suurepärane kivistumine ka niiskuse mõju all
 • Pärast kivistumist saab värvida
 • Hea nake metalliga, betooniga, kiviga ja tellisega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Pind peab olema puhastatud mustusest, tolmust, õlist, rasvast ja muudest määrivatest ainetest, murenenud ja lahtistest tükkidest. Pinna eeltöötluse võib teha näiteks meiseldamisega, terasharjaga harjamisega või liivapritsiga. Kareda pinnaga saavu-tatakse parim nake. Pärast seda betoonalus niisutatakse matt-niiskeks.

Segamine
Tavaline segamissuhe on 1 kg kuivsegu ja 0,2 l vett. Kui etteantud segamisvahekordadest ei peeta kinni, on segul kuivades pragunemisoht. Tuleb segada ainult selline kogus segu, mida jõuab paigaldada 1-3 minuti jooksul, sest pärast seda algab segu kõvenemine ja see muutub mittetöödeldavaks.

Pealekandmine
Sika MiniPack kiirparandussegu
võib peale kanda kelluga. Kui seguga täidetakse suuri auke või süvendeid, võib segule lisada peenliiva tera suurusega
Ø 3-8 mm, massiosadena kuivsegu : liivlisand = 4 : 1 või 4 : 2. Sellel juhul pikeneb pealekandmisaeg 10-15 minutini. Sika MiniPack kiirparandussegu ei tohi peale kanda temperatuuril alla +5 °C.

Tööriistade puhastamine
Värske segu puhastatakse koheselt veega, kõvenenud segu ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode

Ühekomponentne tsemendipõhine kasutusvalmis kuivsegu, mis on segatud spetsiaaltsementidest ja katalüsaatoritest.

Värvus
Tsemendihall

Paindetugevus
> 1 N/mm² pärast 15 min kõvenemist
> 4 N/mm² pärast 1 tunnist kõvenemist
> 8 N/mm² pärast 3 tunnist kõvenemist
> 11 N/mm² pärast 24 tunnist kõvenemist'

Pakend
5 kg plastkott kandesangadega, 5 tk kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja ventileeritavas laos kaitstuna niiskuse ja sademete eest

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe
rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee