Padise vald kavandab Keibu külla paadisadamat


BNS 19.11.2008

Harjumaal asuv Padise vald esitas keskkonnaministeeriumile vee erikasustuloa taotluse, et rajada Keibu külla uus paadisadam.

Padise vallavalitsus tahab Keibu külla rajada lautri paatide sildumiskaiga, milleks kavandab süvendustöid mahus 45.000 kuuptmeetrit.

Kuna tegemist on olulise keskkonnamõjuga, peab vald kavale koostama ka keskkonnamõju hindamise. Keskkonnaministeeriumi vastusest vallavalitsusele selgub, et valla kavandatav lautrikoht on pigem käsitletav paadi- või väikesadamana.

Keibu uue paadisadama rajamiseks keskkonnaministeeriumile esitatud vee erikasutusloa taotlusest selgub, et väikesadamas oleks kohti kaheksale väikelaevale ning autoparkla.

Paadisadama maa-ala on riigimetsa majandamise keskuse omandis. Süvendustöödega kavatseb vald alustada järgmise aasta teises pooles.