Vette ehitamist võimaldav seadus läks kooskõlastusringile


BNS 14.11.2008

Majandusministeerium saatis reedel suurele kooskõlastusringile avamere tuuleparkide ja sadamaehitiste rajamiseks vajaliku seadustepaketi muudatuse.

Asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, elektrituruseaduse, maakatastriseaduse, planeerimisseaduse, riigilõivuseaduse ja veeseaduse muutmisega tekkiva merepõhja ehitamise regulatsiooni eesmärk on luua eraõiguslikele isikutele võimalus ehitada tuuleelektrijaamu ja sadamaseadmeid avalike veekogude põhja, teatas ministeerium.

Selle regulatsiooni puudumine on seni olnud nende ehitistega seotud majandusvaldkondade arengu takistuseks, seisab teates.

Kavandatavad seadusmuudatused aitavad ministeeriumi hinnangul parandada Eesti majanduse investeerimiskliimat, võimaldades suurte ehitusprojektide käivitumist sadamates ja merel.

Samuti võimaldab avalike veekogude põhjale ehitamise regulatsiooni kehtestamine kohalikel omavalitsustel koos ranna-alade planeeringuga arendada ka rannaäärseid veealasid. Ka annab eelnõu kindluse Eesti rannikul väikelaevade randumiseks vajalike lautrite ja sadamarajatiste õiguspäraseks ehitamiseks.

Pärast eelnõu kooskõlastamist või märkuste tegemist 10 tööpäeva jooksul saadab ministeerium seadustepaketi muudatused valitsuse istungile, misjärel arutab eelnõu riigikogu.

Muudatused jõustuvad kava kohaselt koos valitsuse poolt heaks kiidetud sadamaseaduse eelnõuga alates 1. jaanuarist 2009.