Sika® MiniPack betooniparandussegu, Parandamis- ja paikamissegu betooni remondiks ja sarruse korrosioonitõrjeks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika MiniPack betooniparandussegu
on ühekomponentne kasutusvalmis tiksotroopne spetsiaalsegu. Sika MiniPack betooniparandussegu sisaldab spet-siaaltsemente, katalüsaatoreid, kvartsliiva, sünteetilisi mikrokiude ja segamisaineid.

Kasutuskohad
Sika MiniPack betooniparandussegu on universaalne tsemendipõhine segu, millel on suurepärane töödeldavus ja tiksotroopsed omadused. See on mõeldud kasutamiseks järgmiste eesmärkidel:

 • aukude paikamiseks betoonseintes ja -nurkades
 • kruviaukude ja korkide süvendite paikamine
 • ukse- ja aknapiitade paikamine ja õgvendamine
 • väikeste kallakute valamine ja nende parandamine
 • väikesed ületasandamised, nt murenenud betoonipindadel
 • vee- ja kanalisatsioonitorude läbiviikude ja süvendite paikamine
 • elektritorustike ja soonte kinnipaikamine
 • seintes ja põrandates olevate avade sulgemine
 • põrandates olevate soonte ja aukude paikamine, nt garaažis
 • treppides olevate aukude ja soonte paikamine
 • betoonis olevate aukude ja pooride paikamine enne pinna katmist või tasandamist nt enne veetihendussegu peale kandmist
 • väikeste betoonivalupindade parandamine.

Omadused

 • Kerge ja suurepärane töödeldavus
 • Hea nake paljude tavaliste ehitusmaterjalidega, nt: betooniga, kiviga, tellisega, terasega jne.
 • Peaaegu mittekahanev
 • Elastsus- ja soojuspaisumisetegur on samad kui betoonil
 • Kõrged tugevusnäitajad
 • Töötlemisaeg sama kui paljudel tavalistel segudel
 • Hea töödeldavus ka lae parandamisel ilma kadudeta

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Pind peab olema puhastatud mustusest, tolmust, õlist, rasvast ja muudest määrivatest ainetest, murenenud ja lahtistest tükkidest, samuti tsemendipiimast ja kõigist vanadest pinnakatetest. Sarrused tuleb puhastada roostest.
Pinna eeltöötluse võib teha näiteks meiseldamisega, terasharjaga harjamisega või liivapritsiga. Kareda pinnaga saavutatakse parim nake. Pärast seda betoonalus pestakse nt veega pritsides ja lastakse matt-niiskeks kuivada.

Segamine
Tavaline segamissuhe on 5 kg kuivsegu ja 0,8 l vett. Segamine tehakse trellseguriga või käsitsi kuni saadakse ühtlane segu.

Pealekandmine
Sika MiniPack betooniparandussegu
võib peale kanda kelluga väikestele paranduskohtadele või pritsides laiematele aluspindadele.
Segu ei tohi peale kanda 2 cm paksemate ega 5 mm õhemate kihtidena. Hea viimistluspind saavutatakse hõõruki või niiske käsnaga.

Tööriistade puhastamine
Värske segu puhastatakse koheselt veega, kõvenenud segu ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Segu minimaalne pealekandmistemperatuur on +5 °C.
 • Viimistletud pinda tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse ja tugeva tuule eest ning hoida niiskena mõne tunni jooksul pärast töötlemist.

Tehnilised andmed
Toode

Ühekomponentne kiududega tugevdatud kasutusvalmis tsemendipõhine spetsiaalsegu betooni parandamiseks ja betoonpinna taasmoodustamiseks.

Värvus
Tsemendihall

Tihedus
2,1 kg/l

Survetugevus
(+20 °C, suhteline niiskus 65%)

1 ööpäev 12,8 N/mm²
3 ööpäeva 33,7 N/mm²
7 ööpäeva 36,9 N/mm²
28 ööpäeva  48,6 N/mm²

Paindetugevus
(+20°, suhteline niiskus 65%)

1 ööpäev 3,21 N/mm²
3 ööpäeva 3,44 N/mm²
7 ööpäeva 6,21 N/mm²
28 ööpäeva 8,12 N/mm² 

Nakketugevus
1,8 N/mm², betoonalus (28 ööpäeva, +20 °C)

Täiteaine läbimõõt
Maksimaalselt 2 mm

Töötlemisaeg
Umbes 1,5 tundi (suhteline niiskus 65%, +20 °C)

Segamisvahekord
5 kg kuivsegule 0,8 l vett,
1 kg kuivsegule 0,16 l vett

Kulunorm
2,1 kg/m², kihi paksus 1 mm

Pakend
5 kg plastkott kandesangadega, 5 tk kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja ventileeritavas laos kaitstuna niiskuse ja sademete eest

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. 

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee