Sika Firestop®, Tulekindel tihendussegu tulepüsivusklassiga objektidele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaFirestop on ühekomponentne tihendussegu.

Kasutuskohad
SikaFirestop
tihendussegu kasutatakse vuukide ja liitekohtade tihendamiseks
tulepüsivusklassiga aladel:

 • tuletõkkeuksed
 • praod tellisest lõõritarindites
 • tulekolded
 • suitsulõõrid ja -siibrid.
 • Tihendab kindlalt erinevate materjalide pindu
 • varuväljapääsude tihendamisel
 • eraldusseinte tihendamisel
 • ventilatsioonikanalite tihendamisel
 • kaabliläbiviikude tihendamisel jms.

Omadused

 • Talub temperatuuri -40 °C … +1000 °C.
 • Kuivanud toode paisub ja muutub kõvaks, kui temperatuur tõuseb üle +250 °C. Paisumine toimub vaid korra ja püsivalt.
 • Ei valgu.
 • Tolmukuiv umbes 30 minuti möödudes ja kõvenenud umbes 3-4 ööpäeva möödudes.
 • Ilma- ja vananemiskindel.
 • Hea temperatuuritaluvus.
 • Kinnitub hästi mitmesugustele pindadele, kuid mitte tootes sisalduvate alkaalide suhtes tundlikele materjalidele (nt. alumiinium).
 • Tuleks kasutada ainult sellistes vuukides, mis ei deformeeru.
 • Ei ole võimalik üle värvida.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Vuugi küljed peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Nõrgalt alusega nakkunud värvi- ja lakijäänused tuleb hoolikalt eemalda, samuti rooste ja oksüdeerumisjäljed metallipindadelt.
Tulepüsivusklassiga konstruktsiooni vuukimisel tuleb arvestada põhjatäite põlemisomadusi. Reeglina peab kasutama põhjatäidet, mis takistab vuukimissegu kinnitustvuugis kolmanda pinna / külje vastu. Riba peab oma mõõtudelt olema umbes 20% laiem kui vuugi laius.

Vuukimine
Padruni välisots lõigatakse keermete ülaservast lahti ja otsiku ots lõigatakse diagonaalselt vuugilaiuse suhtes parajaks, seejärel on padrun püstolis kasutamiseks
valmis. Segu surutakse vuugi suunas, et vuugi täitumine vastu põhja ja servasid oleks maksimaalne ning et vuuki ei tekiks õhumulle. Pärast pealekandmist tasandatakse vuugi pind kummisiluri või lahjasse seebilahusesse kastetud vuukimisvardaga. Vertikaalsetes vuukides tasandatakse vuuk suunaga alt ülespoole.

Tööriistade puhastamine
Mittekõvenenud SikaFirestop eemaldatakse töövahenditelt ja riietelt puhastusvahendiga
Colma või atsetooniga. Kõvenenud tihendussegu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, kergelt aluseline polümeersilikaattihendussegu.

Värvus
Must

Tihedus
1,97 kg/l

Konsistents
Surutav pasta.

Temperatuuritaluvus
-40 °C…+1000 °C

Tulepüsivus
Sika Firestop on testitud ning vastab BS476: osa 4 ”Mittepõlev materjal” - nõuetele.

Kõvenemine
Füüsikaline kuivamine

Kõvenemiskiirus
2 mm/ööp.

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C.

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 9 kuud.

Ladustamine
Jahedas ja kuivas ruumis, temperatuuril maksimaalselt +25 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.
Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustmine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimutes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee