Valitsus kinnitas Ehitusseaduse muutmise


Pressiteade 11.11.2008

Valitsus kinnitas oma tänasel istungil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud Ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega lihtsustab ehitusega seotud regulatsiooni.

Eelnõu ühtlustab seaduse rakendamist ja vähendab võimalusi sama normi erinevalt tõlgendada. Seadus täpsustab ehitustegevust reguleerivate kohaliku omavalitsuse väljastatavate dokumentide, nagu kirjalik nõusolek, ehitusluba ja kasutusluba, andmeid ja väljastamiskorda, sätestades mitmeid ehitise ehitamise ja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja tingimusi. Selgem regulatsioon toob kaasa halduskoormuse ja ajalise mahu vähenemise, kuna üheselt mõistetava seadusandluse tulemusena jäävad ära või vähenevad kohtuvaidlused.

Eelnõuga hõlbustatakse ka välisriigi ettevõtjate Eestis tegutsemist, sest tunnustatakse muus riigis omandatud pädevust ja antakse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjatele õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutised teenused). Tegemist on EL-i õigusest tuleneva muudatusega.

Eelnõuga antakse alus energiatõhususe miinimumnõuete muutmiseks. Eelnõu kohaselt uuendab Vabariigi Valitsus energiatõhususe miinimumnõudeid vähemalt korra viie aasta järel. 1. jaanuarist 2013. kehtima hakkavad uued nõuded oleksid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepaneku kohaselt olenevalt hoone tüübist praegustest 20-33% senistest rangemad. Kõik sisekliima tagamisega hooned peavad olema vastavuses energiatõhususe miinimumnõuetega hiljemalt 1. jaanuariks 2025. aastal.

Järgmise sammuna hakkab eelnõu arutama Riigikogu.