Väikese väina tammi avad peaks valmima 2015. aastal


BNS 11.11.2008

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava näeb 2015. aastaks ette Väikese väina tammi avade väljaehitamist ning roo eemaldamist väina kallastelt, kirjutab Oma Saar.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel oktoobris valminud uuring paigutab Väikese väina lõplikult tugevasti muudetud veekogude hulka, mille puhul loobutakse EL-i veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärgist saavutada 2015. aastaks veekogu hea seisund. Samas tuleb Väikeses väinas tagada võimalikult looduslähedane olukord.

Uuringu kohaselt tuleb Väikeses väinas ehitada välja tammi viimases rekonstrueerimisprojektis ette nähtud, aga ehitamata jäänud avad, et parandada veevahetust ja vähendada heljuvaine jätkuvat settimist väina keskosas. Sellega paranevad ka oluliselt kalade rändetingimused, mis peaks avaldama soodsat mõju kalade arvukuse suurenemisele, kirjutab Oma Saar.

Samas ei ole teadlased jõudnud väinatammi avade tegemise tagajärgede osas ühesele seisukohale, kuna see võib ka oluliselt rikkuda olemasolevat ökoloogilist tasakaalu.

Teise olulise meetmena on ette nähtud roo niitmine ja eemaldamine väina kallastelt ja madalast veest, et aeglustada väina kinnikasvamist.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi vanemteadur Georg Martin ütles Oma Saarele, et lähiajal viiakse läbi uuring tammiavade sotsiaalmajanduslike aspektide kohta. "Üritame modelleerida, mis hakkab toimuma tammiava erinevate suuruste puhul ja valime välja looduskeskkonnale kõige soodsama stsenaariumi," ütles Martin, kelle sõnul arvutatakse seejärel välja ka avade ehitusmaksumus.