Astangule plaanitakse ärihooneid ja korterelamuid


Pressiteade 28.10.2008

Talinna linnavalitsus kavatseb kehtestada detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada Astangu asumis paiknevale 17,8 ha suurusele alale kuni 11 ärihoonet, kuni viis korterelamut ning lasteaia 60 lapsele.

"Detailplaneeringuala moodustab valdavalt võsastunud liigniiske rohumaa, kus asuvad endised sõjaväerajatised. Kehtestatava detailplaneeringuga on kavandatud ärihooned ja korterelamud ning lasteaed kuni 60 lapsele, samuti kaks rohekoridori ja kõiki tänavaid ääristavad puudealleed," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Planeeringuala hoonestamist toetab Tallinna üldplaneering, mille kohaselt on ala reserveeritud hoonestamiseks. Lähtudes heast asukohast transpordisõlmede suhtes on ala kasutuselevõtmine loogiline ja tagab efektiivse maaressursi kasutuse.

Hoonestuse planeerimisel on lähtutud looduslikust omapärast, väärtusliku kõrghaljastuse maksimaalsest säilitamisest ning hoonestuse integreerimisest looduskeskkonda. Hoonete asukohtade valikul arvestatakse kõrghaljastuse paiknemist ja asendit teede suhtes. Lasteaed on paigutatud liiklusmagistraalist võimalikult kaugele, terviklikult säilivate puistute lähedusse.

Detailplaneeringu koostas OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog.