Sika® FerroGard®-903, Korrosiooniinhibiitor-immutusaine raudbetoonkonstruktsioonidele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika FerroGard-903
on sarruse korrosiooni takistav immutusaine vanadele betoonkonstruktsioonidele. Sika FerroGard-903 imendub betooni sisse vedelikuna ja auruna.
Sika FerroGard-903 siirdub sarrustele ja moodustab nende ümber kaitsekelme.

Kasutuskohad
Sika FerroGard-903 immutusainet kasutatakse:

 • betoonis oleva sarruse roostetamise ärahoidmiseks, nii maa-alustes kui maapealsetes raudbetoonkonstruktsioonides
 • betoonkonstruktsioonide remondi käigus betoonis oleva sarruse kaitsmiseks korrosiooni vastu, kui sarrus on roostetamisohus või kui korrosioon on juba alanud, kuid betoon ei ole veel kahjustunud
 • seguparanduste ja kaitsepindamismeetodite täiendamiseks või eraldi meetodina.


Tüüpilised kohad on näiteks:

 • silla servatalad ja postid
 • betoonfassaadid
 • elevaatorite välisküljed
 • sadamarajatised.
 • Sika FerroGard-903 sobib omaduste tõttu ka nt pesubetoonpindade ja arhitektuursete betoonpindade kaitsmiseks, mida ei saa katta tehniliste kaitsvate pindamisainetega nende välimuse tõttu. 

Omadused

 • Ei muuda betooni pinna struktuuri ega väljanägemist (mõningatel juhtudel võib betooni pind tumeneda).
 • Ei muuda betooni veeauruläbilaskvust ega muid betooni omadusi.
 • Avaldab mõju ainult sarruse korrosioonikiirusele ja korrosiooni algamisele.
 • On soodne meetod raudbetoonkonstruktsioonide kestvuse pikendamiseks.
 • Immutusaine pealekandmine on lihtne ega vaja spetsiaaltööriistu.
 • Pealekandmine toimub 3-5 kihis olenevalt pinna imavusest.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Pind peab olema puhas tolmust, mustusest, õlist, tsemendipiimast ja muudest imendumist takistavatest ainetest. Vanad värvid ja pinnakatted tuleb eemaldada. Kahjustunud ja murenenud betoon eemaldatakse. Soovitatav kasutada vesi-meiselpuhastust.

Pinna ettevalmistusmeetodit määrates tuleb võtta arvesse ka ainega Sika Ferrogard-903 töötlemise järel tehtavad võimalikud tasandus- ja/või pindamistööd.

Segamine
Sika Ferrogard-903 tarnitakse valmis lahusena. Ei tohi lahjendada.

Pealekandmine
Sika FerroGard-903 kantakse peale harjaga, rulliga või madalsurvepritsiga nii, et betooni pind märguks korralikult ja ainet oleks konstruktsiooni pinnal nii palju kui seal mahavalgumata püsib. Pealekandmist ei soovitata teha otsese päikesekiirguse käes.

Vajalike töötlemiskordade arv sõltub pinna imavusest (tihedusest ja niiskusesisaldusest). Tavaliselt on vajalik peale kanda 3-5 kihti. Ainet ei kanta peale märg-märjale meetodil, vaid eelmine kiht peab olema imendunud enne järgmise kihi pealekandmist. Aine kulu on kokku 0,3-0,5 kg/m2 ja seda peab imenduma vähemalt 0,3 kg/m2.

Ooteaeg erinevate kihtide vahel sõltub pinna imavusest. Tavaliselt kestab pealekandmine ooteaegade tõttu u. 2-3 päeva.

Ainega Sika Ferrogard-903 töödeldud pinda loputatakse/kastetakse 1-2 korda külma veega 2 päeva jooksul viimasest pealekandmisest (või hiljem). Kastmine parandab materjali imendumist konstruktsiooni sisse.

Kui on tegemist väärtuslike arhitektuursete betoonipindade kaitsmisega, millele ei tule mingit lisaviimistlust Sika FerroGard-903 töötlemisele lisaks, tuleb fassaadipindu veel loputada kõrgsurvepesuriga (~100 bar) 2 päeva (või hiljem) pärast eelnimetatud kastmist.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad tuleb pesta veega kohe pärast kasutamist.

Pindamisainete pealekandmine
Ainega Sika Ferrogard-903 töödeldud pindu võib katta pindamisainetega pidades silmas järgmist:

 • pindu lastakse eelmiste tööetappide järel kuivada vähemalt 3 ööpäeva
 • seejärel pestakse pinnad kõrgsurvepesuga (100-150 bar)
 • pinnad kaetakse pärast nende kuivamist (lastakse kuivada vähemalt 3 ööpäeva)

Pindamisainena võib kasutada:

 • Sikagard 702-W Aquaphob
 • Sikagard Elastocolor W
 • Sikagard Lasur W
 • Sikagard 550 W Elastic (koos ainega Sikagard 552 W Aquaprimer)

Pindade viimistlemiseks võib kasutada:

 • Sikagard 527 täitevärvi
 • Sikagard-720 EpoCem tasandussegu
 • SikaTop 120 tasandussegu
 • Sika MonoTop 620 tasandussegu

Seguparanduste tegemine
Kui remonditavaid kohti on vähe, võib parandusi teha enne ainega Sika Ferrogard-903 immutamist tavaliselt SikaMono Top segudega.
Kui kahjustunud kohti on rohkem, tehakse seguparandused ainega Sika Ferrogard-903 immutamise järel. Nakkeseguna tuleb siis alati kasutada segu SikaTop Armatec 110 EpoCem. Parandussegudena kasutatakse segusid SikaMono Top 612 või SikaMono Top 614 või suuremate paranduste korral nt. Silko heakskiidetud valubetoone või torkreetbetoone. Väikeste paranduste korral võib kasutada ka SikaQuick 506 kiirparandussegu. Väljapuhastatud sarruse roostetõrjet ja kahjustuste parandamist võib alustada kui Sika Ferrogard-903 on imendunud ja pind veega loputatud kaks korda.

Tähelepanu!
Sika Ferrogard-903 ei ole sobiv kasutamiseks betoonis, mille kloriidisisaldus tsemendi kaalust on üle 2% (sarruse sügavusel).
Nähtavad betoonikahjustused tuleb parandada krohviparandusteks kasutatavate sobivate segudega.
SikaFerrogard-903 avaldab mõju korrosiooni arenemist aeglustades, kuid ei mõju betooni vastupidavusele. Betooni kaitseks näiteks külmakahjustuste vastu tuleb kasutada tehnilisi pindeid.
Sika FerroGard-903 imendumissügavust on võimalik teha kindlaks proovipuurimisega saadud katsekehal.
Sika pakub tehasetarnena Sika FerroGard-901 lisaainet, mida kasutatakse lisaainena värskes betoonimassis. Kasutusalaks on näiteks sillatalade suureulatuslikud valuparandused jne.
Olenevalt aluspinna seisundist võib ainega Sika FerroGard-903 töötlemine põhjustada mõningast aluspinna tumenemist. Töödeldava pinna teisi imavaid osi (tellis, looduslik kivi) ja ka metalle (eriti tsinki, alumiiniumi, vaske) ja lakitud pindu/pindeid tuleb kaitsta.

Tehnilised andmed
Toode
Betoonisarruse korrosiooni tõkestav immutusaine vanadele betoonkonstruktsioonidele.

Värvus
Värvitu vedelik

Tihedus
1,13 kg/l (temperatuuril +20 °C) 

Viskoossus
25 mPas . s (temperatuuril +20 °C)

pH-väärtus
11

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+35 °C.
Talub sademeid ja külma minimaalselt pärast 6 tunni möödumist pealekandmisest.

Kulunorm
Kokku 0,3-0,5 kg/m² (minimaalselt peale kanda 0,3 kg/m²).

Töötluskorrad
Kokku 3-5 korda

Pakend
25 kg anum ja 200 kg vaat

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 18 kuud valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Jahedas ruumis.

Katsearuanded

 • Mott MacDonald, Sika Ferrogardi hindamise kokkuvõte 26`063/001 Rev. A; aprill 1996.
 • Wolfseher & Partner, Materials Technological Investigation (tehnoloogiliste uuringute materjalid), aruanne nr. 96.144.11 ja aruanne nr. 98.115.11.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Toode saastab veekogusid vähesel määral. Veeorganismid võivad kahjustuda kõrge pH tõttu. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass
Toode ei ole klassifitseeritud.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee