KredEx toetas miljööväärtuslike elamute renoveerimist 16 miljoniga


Äripäev 13.10.2008

KredEx on miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute renoveerimist toetanud alates 2007. aastast ligi 16 miljoni krooni ulatuses.

Alates oktoobri algusest saavad miljööväärtuslikus piirkonnas elavad inimesed oma eluasemepiirkonna kohta teavet hankida kodulehelt www.miljooala.eu.

Kodulehekülje loomise eesmärgiks on tõsta miljööväärtuslikes piirkondades elavate inimeste teadlikkust neid ümbritseva ning nende omandis oleva ehituspärandi ja elukeskkonna väärtuse osas ning elamu restaureerimis- ja säästvate renoveerimistööde osas; koondada informatsiooni erinevatest parimatest näidetest miljööväärtuslike alade säilitamise osas nii elamute, õuealade kui avalike alade näited üle Eesti ning avada inimestele foorumi näol võimalus erinevatel miljööväärtuslike aladega seonduvatel teemadel arutlemiseks.

Miljööväärtuslik eluasemepiirkond seadusandlikus mõistes on planeeringuga määratletud ala, kus on kehtestatud piirkonna ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja selle säilitamise vajadustest tulenevad spetsiifilised planeeringulised ja ehituslikud regulatsioonid. Miljööala näol on tegu oma olemuselt selgelt ja eripäraselt eristuva kultuurikeskkonnaga, mis hõlmab inimeste loodud ja kujundatud eluasemepiirkondi. Sellised piirkonnad kätkevad endis nii kultuur-ajaloolisi kui sotsiaalseid väärtusi millede säilitamine on oluline nii kultuuri kui ka rahvusliku või kohaliku identiteedi seisukohalt.