Sika® Epox-3, Lahustiga kahekomponentne epoksüvärv (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Epox-3 on kahekomponentne epoksüvärv.

Kasutuskohad
Sika Epox-3 kasutatakse:

  • betoonpõrandate ja -seinte pinnatöötluseks, kui soovitakse kulutamisele ja kemi-kaalidele vastupidavat pinda.

Omadused

  • Lühike ooteaeg enne järgmist tööetappi.
  • Võimaldab kiireloomulisi põrandapindamistöid, nt nädalalõpuremonte.
  • Suurepärane nake aluspinnaga.
  • Pikk töötlemisaeg.
  • Sobib ka puit- ja metallipindadele.
  • Saadaval nii värvilise kui värvituna.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Betoonipind peab olema vähemalt 14 ööpäeva vanune ja kuiv (maksimaalne pinna niiskus 4 massi%), tasane ja tugev, vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Pinna ettevalmistamiseks võib kasutada nt. mehaanilist lihvimist või pritsphastust.

Segamine
Komponendid A ja B segatakse aeglaste pööretega trellseguriga hoolikalt omavahel segamisvahekorras 1 : 1 mahuosa. Seguri pöörlemiskiirus umbes 300-400 p/min ja segamisaeg vähemalt 3 minutit.

Kruntimine ja pindamine
Põrand krunditakse ainega Sika Epox-3 rullides ja lastakse kuivada 4-8 tundi, kuni pind on puutekuiv.

Pindamine
Pinnakiht rullitakse hoolikalt ja lastakse kuivada umbes 24 tundi.

Tööriistade puhastamine
Värskelt vedeldiga S. Kõvenenud materjal ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvärv.

Värvus
Värvitu ja värviliseks toonitud.

Tihedus

Värvitu:  0,9 kg/l
Värviline: 1,4 kg/l 

Kuivainesisaldus
50%

Kelme paksus
130-280 μm

Segamisvahekord
Vaik : kõvendi = 1 : 1 mahuosa.

Kulunorm
0,3-0,5 l/m² kahe töötluskorra jaoks olenevalt aluse imamisvõimest.

Ooteajad erinevate kihtide vahel
Krundi- ja pindamiskihi vaheline ooteaeg on minimaalselt 4 tundi (+20 °C, suhteline niiskus 50%).

Kuivamisajad
Kasutusele võetav, kui pindamiskiht on kuivanud 24 tundi (+20 °C, suhteline niiskus 50%).

LT-rühm
2

Vedeldi
Vedeldi S

Tulepüsivusklass
1. kl

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Tühjad anumad hävitada samal viisil kui neis olnud toode.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (A- ja B-komponendid). Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Ärritab silmi ja nahka. Komponendid A ja B sisaldavad süttivaid ja lenduvaid koostisosi. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna ontervisele kahjulik. Kasuta sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus ikonkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimutes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee