Sika® Epox-1, lahustivaba kahekomponentne epoksülakk niiskete põrandapindade kruntimiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Epox-1
on kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Kasutuskohad
Sika Epox-1 kasutuskohad:

  • krundina betooni- ja tsemendipõhistele aluspindadele epoksü- ja polüuretaanpõhiste põrandapinnete ja -segude all
  • nii välis- kui ka sisetingimustes normaalsetel ja tugevasti absorbeerivatel pdel
  • krundina niisketel pindadel
  • krundina värsketel betoonipindadel (üle 7 ööpäeva vanustel).

Omadused

  • Moodustab ühtlase pinnakelme ja sulgeb aluspinna poorid.
  • Lühike ooteaeg enne järgmist tööetappi
  • Hea imendumine alusesse
  • Muutub päikesekiirguse mõjul kollaseks, seetõttu ei soovitata pinna lakkimiseks.
  • Lahustivaba.

Kasutusjuhised
Pinna ettevalmistamine

Betoonipind peab olema 7 ööpäeva vanune, tasane ja tugev, vaba mustusest, tolmust, murenevatest või lahtistest tükkidest, õlist, tsemendipiimast ja muudest naket nõrgendavatest ainetest. Pinna ettevalmistamiseks võib kasutada nt. mehaanilist lihvimist/freesimist või pritspuhastust.

Segamine
Eeldoseeritud komponendid A ja B segatakse aeglaste pööretega trellseguriga hoolikalt omavahel. Seguri pöörlemiskiirus umbes 300-400 p/min ja segamisaeg vähemalt 3 minutit. Kui tehakse tasandus- või rihtimissegu, lisada kvartsliiva ja segada korraks uuesti läbi.

Kruntimine
Esimest töötluskihti võib lahjendada 5-20% vedeldiga S, rullida rohkelt immutades ja lasta kuivada 5-10 tundi, kuni pind on kõndimiseks kuiv. Teisel töötluskorral rullida hoolikalt ja lasta kuivada 8-10 tundi enne pinna lõplikku katmist.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvaiksideaine.

Värvus
Värvitu

Tihedus
1,1 kg/l

LT-rühm
0

Kelme paksus
Umbes 300 μm pärast kahte töötluskorda (teoreetiline kelme paksus).

Segamisvahekord
Vaik : kõvendi = 10 : 4 mahuosa. 

Kulunorm
Umbes 0,15 l/m² kihi kohta olenevalt aluse imamisvõimest.

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Sika Epox-1
ooteajad erinevate kihtide vahel:

 Kattuvad kihid: Kihtide vaheline aeg

1. Sika Epox-1 kiht (rohke immutus) ja
2. Sika Epox-1 kiht (ühtlane kelme)

5-10 tundi
2. Sika Epox-1 kiht (ühtlane kelme) ja
Lõplik põrandapinne (nt Sikafloor 261)
8-10 tundi

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Toode saastab veekogusid. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Tühjad anumad hävitada samal viisil kui neis olnud toode.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega (A- ja B-komponendid). Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergiat. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasuta sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti  konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee