Sika® Boom, Polüuretaanist isoleerimisvaht tihendamiseks ja täitmiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika-Boom
on polüuretaanist vahtpolümeer, universaalne survepakendis olev isoleertoode, mis kõveneb õhuniiskuse mõjul.

Kasutuskohad
Sika-Boom on polüuretaanist vahtpolümeer, mis sobib uusehitustöödeks ja remondiks:

 • läbiviikude, ühenduskohtade ja pragude tihendamiseks ja täitmiseks
 • ukse- ja aknaraamide tihendamiseks ja kinnitamiseks
 • torude tihendamiseks ja isoleerimiseks
 • tihendamiseks, plaatide liimimiseks ja uurete täitmiseks.
 • Hõlpsalt kasutatav ja kiire soojusisolatsioon, ei moodusta külmasildu. 

Omadused

 • Tihendab, isoleerib ja täidab
 • Hõlbus kasutada
 • Hoiab kokku tööaega ja on majanduslikult soodne kasutamiseks
 • Nakkub hästi enamiku ehitusmaterjalidega: betooniga, tsementkrohviga, kiviga, puiduga jne.
 • Isepaisuv vaht
 • Hea soojusisolatsioon - ei tekita külmasildu
 • Isoleerib hästi temperatuuri ja heli
 • Talub niiskust
 • Hea kestusega
 • Kaitstav UV-kiirguse eest
 • Kõvenemine toimub õhuniiskuse mõjul.
 • Ei sobi suurte või suletud kohtade täitmiseks (näit. paatides). 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Nakkepinnad peavad olema puhtad, kuivad või matt-niisked. Pind ei tohi olla märg, jäätunud ega härmas. Parim nake saadakse kuiva ja puhta pinnaga.

Segamine
Enne kasutamist peab pudel olema toasoe. Pudel saadakse toasoojaks, hoides seda normaalsoojusega ruumis üle 1 tunni. Töötamise alustamisel loksutada pudelit umbes 15-20 sekundi jooksul. Eemaldada plastkork ja keerata plastotsik kinni.

Pealekandmine
Keerata plastotsik ventiili külge kinni ja hoida töötamisel pudelit alaspidi.
Pealekandmisel hoida pudelit alaspidi: põhi üleval. Plastotsik suunatakse kohale, kuhu vahtu soovitakse kanda ja surutakse plastotsikut lühidalt.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata värsked vahupritsmed puhastatakse atsetooniga ja kõvenenud pritsmed mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Ei sobi suletud või suurte kohtade täitmiseks.
 • Polüuretaanvahu laienemiseks tuleb jätta ruumi, sest see isolatsioonimaterjal paisub pärast otsikust väljumist üle kahe korra.
 • Avatud pudel tuleb ära kasutada kuu aja jooksul.
 • Kui töötades peetakse üle 15 minutilisi vaheaegu või kui töötamine lõpetatakse, tuleb otsik ja ventiil puhastada, hoides pudelit püstasendis ja tühjendadotsiku sellele vajutamisega, kuni sealt väljub ainult survegaas.
 • Toode lõhnab veidi töötlemise ajal ja kuivades, aga on kuivana lõhnatu ja ohutu. Tagada töötamise ajal hea ventilatsioon.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne paisuv polüuretaanalusel isolatsioonimaterjal.

Värvus
Kollakas.

Tihedus
25-35 kg/m³, valmis vaht.

Survetugevus
Minimaalselt 3,0 N/cm² (pärast 1 ööpäevast kõvenemist).

Tõmbetugevus
Minimaalselt 3,0 N/cm² (pärast 1 ööpäevast kõvenemist).

Soojusjuhtivus
0,030 W/m K

Temperatuuritaluvus
-55 °C…+100 °C 

Tulepüsivus
Isekustuv B3 DIN 4102 järgi (kõvenenud toode).

Pinnamaterjalide heitmeklass
M1 (= puhtaim). 

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Katmistööd ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga.

Kõvenemisaeg
Umbes 12 tundi olenevalt õhuniiskusest ja temperatuurist.  

Puutekuiv
10-30 minuti möödudes (+20 °C)

Pakend
750 ml sisu ja 1000 ml survepakend

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Püstasendis temperatuuril -5 °C…+25 °C, lühiajaliselt kuni -20 °C. Mitte hoida pudelit temperatuuril üle +50 °C. Üle +50 °C temperatuur võib põhjustada pudeli plahvatamise.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Pakendit ei tohi läbi torgata ega põletada ka tühjana. Üle +50 °C temperatuur võib põhjustada pudeli plahvatamise. Ei tohi pihustada lahtisse tulle aga hõõguvale pinnale. Eraldada süttimisallikast - suitsetamine keelatud. Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Sissehingatuna on tervisele kahjulik. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.Sissehingamine ja kokkupuude nahaga võib põhjustada allergianähte. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15min jooksul) ja pöörduda arsti poole.Tõkestada gaasi levimine töötamiskoha õhku ja korraldada tõhus õhuvahetus või kasutada sobivat hingamis kaitset. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteeridatootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aksepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine,käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootja soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee