Tartusse Jakobi tänavale kerkivad uued elu- ja äripinnad


BNS 25.09.2008

Tartu linnavolikogu kiitis neljapäeval heaks Jakobi 34, 36 ja 38 detaiplaneeringu kehtestamise, mille kohaselt kerkivad Tartu kesklinna ligi 2500-ruutmeerilisele alale uued elu- ja äripinnad.

Jakobi 38 krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 260-ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga hoone püstitamiseks. Korruseid võib hoonel olla kuni neli.

Toomemäe üldplaneeringus on aadressil Jakobi 38 asuva krundi funktsiooniks ärimaa. Algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade kohaselt kavandatakse aga krundi kasutamise sihtotstarveteks 25 protsenti ärimaa ning 75 protsenti korruselamumaa, kusjuures äripinnad on kavandatud esimesele korrusele.

Jakobi 34, 36 krundi osas ette nähtud elamumaa funktsioon. Planeeringulahendus näeb aga krundi sihtotstarbe muutmise vastavalt 20 protsenti väikeelamumaa, 60 protsenti korruselamumaa ja 20 protsenti ärimaa. Krundil olemasolev hoonestus tuleb säilitada täies mahus.

Planeeringu koostamisest huvitatud on GMP Residences OÜ, planeeringu koostas Artes Terrae OÜ.