Pärnu maantee äärde kavandatakse innovaatilist äri- ja büroolinnakut


Pressiteade 23.09.2008

Tallinna linnavalitsus kehtestab homsel istungil Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala ning Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

"Tegemist on kiirelt areneva piirkonnaga kus uusarenduste tulemusel tekib üks tallinna uusi ärikeskusi," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Piirkond omab häid logistilisi ühendusi nii teiste linnaosade kui Tallinnast väljuvate magistraalidega," lisas Aas. "Linnavalitsus toetab igati arendajaid, kes vaatamata riigi halvale majandusseisule toetavad pealinna arengut äri- ja büroopindu rajades. Vaatamata riigi eelarveraskustele oleme suutnud säilitada Tallinna usaldusväärsuse perspektiivitundega investorite jaoks, kes mõtlevad juba homsele päevale ning arengu jätkumisele. Pärnu maantee planeering on üks selliseid innovaatilsi projekte, mis realiseerub tänu linnavalitsuse tasakaalukale ettevõtluspoliitikale."

Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneering jagab 4,1 ha suuruse ala kaheksaks ärimaa ja viieks transpordimaa krundiks, kuhu on võimalik rajada viis kuni seitsme korrusega ärihoonet, kaks kuni üheksa korrusega ärihoonet ning kuni kuue korrusega parkimismaja.

Planeeritavale alale hoonestuse kavandamisel arvestati Pärnu maantee äärse hoonestusega. Ehitusjoon määrati olemasolevate hoonete järgi. Raudtee ja hoonete vaheline ala on planeeritud Tondi tänavast Järve keskuseni viiva tänava ehitamiseks.

Arendaja on võtnud endale kohustuse rajada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohased avalikult kasutatavad teed, välisvalgustuse, vihmaveekanalisatsiooni ning haljastuse.

Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel liidetakse 1,1 ha suurusel maa alal asuvad Hallivanamehe tn 4 ja 4a elamumaa kinnistud ärimaa krundiks ja jagatakse Pärnu mnt 150 transpordimaa krunt kaheks krundiks, Hallivanamehe tänava korrastamiseks planeeritud krundi sihtotstarbeks jääb transpordimaa ja teise krundi sihtotstarbeks ärimaa.

Hallivanamehe tn 4 ja 4a kinnistutest moodustatud ärimaa krundile saab ehitada kuni üheksakorruselise äri- ja büroohoone ning Pärnu mnt 150 krundile müügikioski ja kuni nelja maa-aluse korrusega parkla või maa-pealse parkla.

Planeeritava ala naaberkinnistuil paiknevad ABB AS-i kontorihoone ning endise tootmiskombinaadi ARS hoone. Planeeringuala kontaktvööndis asub kvartal, mis jääb Kitseküla kõrghoonete piirkonda ja kuhu on kavandatud kuni 16-korruseline hoone.